Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εθνική νομοθεσία

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας

Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας

Η σημαντικότερη ποινική νομοθεσία

Ποινικός κώδικας (Kazneni zakon) [Narodne Novine (NN) Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας] φύλλα 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 και 126/19)

Ο νέος Ποινικός Κώδικας, που τέθηκε σε ισχύ την πρώτη ημέρα του 2013, εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες, όπως υψηλότερες ποινές και μεγαλύτερους χρόνους παραγραφής, ενώ παράλληλα εισήγαγε νέα εγκλήματα, όπως η μη καταβολή μισθών, η επικίνδυνη οδήγηση και η διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων. Μετά την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα τον Δεκέμβριο του 2012 στον τομέα της ποινικής ευθύνης, η κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση μετατράπηκε σε πταίσμα.

Ο Ποινικός Κώδικας έχει γενικό και ειδικό μέρος:

Α) Το γενικό μέρος του Ποινικού Κώδικα περιλαμβάνει τις διατάξεις που εφαρμόζονται για όλα τα εγκλήματα. Οι διατάξεις αυτές ρυθμίζουν τα γενικά τεκμήρια του αξιόποινου, τις χρηματικές και τις άλλες ποινές.

Β) Το ειδικό μέρος του Ποινικού Κώδικα καθορίζει τα συγκεκριμένα εγκλήματα και τις ποινές τους, και περιλαμβάνει επίσης τα εγκλήματα και τις ποινές που επιβάλλονται σ’ αυτά στο πλαίσιο άλλης νομοθεσίας. Τα εγκλήματα που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας της Κροατίας είναι τα ακόλουθα:

 • εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
 • εγκλήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας
 • εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών
 • εγκλήματα κατά της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης
 • εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας
 • εγκλήματα κατά της ιδιωτικής ζωής
 • εγκλήματα κατά της τιμής και της φήμης
 • εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
 • εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών
 • εγκλήματα κατά του γάμου, της οικογένειας και των παιδιών
 • εγκλήματα κατά της ανθρώπινης υγείας
 • εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος
 • εγκλήματα κατά της γενικής ασφάλειας
 • εγκλήματα κατά της οδικής ασφάλειας
 • εγκλήματα κατά της περιουσίας
 • εγκλήματα κατά της οικονομίας
 • εγκλήματα κατά συστημάτων πληροφορικής, λογισμικού και δεδομένων
 • εγκλήματα πλαστογραφίας
 • εγκλήματα κατά της διανοητικής ιδιοκτησίας
 • εγκλήματα κατά δημόσιων λειτουργών
 • εγκλήματα κατά του δικαστικού σώματος
 • εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης
 • εγκλήματα κατά του δικαιώματος ψήφου
 • εγκλήματα κατά της Δημοκρατίας της Κροατίας
 • εγκλήματα κατά αλλοδαπού κράτους ή διεθνούς οργανισμού και
 • εγκλήματα κατά των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Νόμος για την ποινική δικονομία (Zakon o kaznenom postupku) [Επίσημη Εφημερίδα φύλλα 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 (Διαταγή και απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Κροατίας) 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 και 126/19]

Ο νόμος αυτός καθορίζει τους κανόνες που διασφαλίζουν ότι δεν θα καταδικάζονται αθώοι και ότι ποινές ή άλλα μέτρα θα επιβάλλονται στους δράστες εγκλημάτων σύμφωνα με τον νόμο, βάσει νομίμως διεξαχθείσης διαδικασίας ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου.

Η ποινική δίωξη ασκείται και η ποινική διαδικασία διεξάγεται και αμφότερες ολοκληρώνονται μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους που προβλέπει ο εν λόγω νόμος.

Ο νόμος για την ποινική δικονομία μεταφέρει στο κροατικό νομικό σύστημα τις ακόλουθες ενωσιακές πράξεις:

 1. Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010)·
 2. Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της (ΕΕ L 101 της 15.4.2011)·
 3. Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (ΕΕ L 335 της 17.12.2011)·
 4. Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012)·
 5. Απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 350 της 30.12.2008)·
 6. Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 14.11.2012)·
 7. Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013)·
 8. Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014)·
 9. Οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 151 της 21.5.2014)·
 10. Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016).
 11. Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016).

Η ποινική διαδικασία κινείται κατόπιν αιτήματος εγκεκριμένου κατηγόρου.

Ο εγκεκριμένος κατήγορος για εγκλήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα είναι ο εισαγγελέας (državni odvjetnik), ενώ ο εγκεκριμένος κατήγορος για εγκλήματα που διώκονται κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι ο ιδιώτης κατήγορος. Στην περίπτωση ορισμένων εγκλημάτων που προβλέπει ο νόμος, η ποινική διαδικασία κινείται από τον εισαγγελέα κατόπιν αιτήματος του θύματος. Εκτός αν άλλως προβλέπει ο νόμος, ο εισαγγελέας ασκεί ποινική δίωξη όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πρόσωπο έχει διαπράξει έγκλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα και δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα για τη δίωξή του.

Αν ο εισαγγελέας δεν διαπιστώσει λόγους για την άσκηση της ποινικής δίωξης και τη διεξαγωγή ποινικής διαδικασίας, μπορεί να τον υποκαταστήσει το θύμα ως παθών, με την ιδιότητα του μηνυτή υπό τους όρους που καθορίζονται στον εν λόγω νόμο.

Νόμος για τις έννομες συνέπειες των καταδικαστικών αποφάσεων, το ποινικό μητρώο και την επανένταξη (Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji) (Επίσημη Εφημερίδα φύλλα 143/12 και 105/15)

Ο εν λόγω νόμος ρυθμίζει τις έννομες συνέπειες της καταδίκης, την οργάνωση, την τήρηση, την προσβασιμότητα, την παροχή και τη διαγραφή δεδομένων ποινικού μητρώου και τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων ποινικού μητρώου, καθώς και την επανένταξη.

Περιέχει διατάξεις που είναι σύμφωνες με τις ακόλουθες ενωσιακές πράξεις:

 • Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών·
 • Απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ.

Το ποινικό μητρώο στην Κροατία οργανώνεται και τηρείται από το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για το δικαστικό σώμα, το οποίο είναι ταυτόχρονα η κεντρική αρχή για την ανταλλαγή των οικείων δεδομένων με άλλα κράτη (στο εξής: το Υπουργείο).

Τηρείται ποινικό μητρώο για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα με αμετάκλητη απόφαση στην Κροατία. Τηρείται επίσης ποινικό μητρώο για πολίτες της Κροατίας και νομικά πρόσωπα με έδρα στην Κροατία που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα με αμετάκλητη απόφαση εκτός Κροατίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν παρασχεθεί στο Υπουργείο.

Το ποινικό μητρώο περιλαμβάνει κατάλογο των προσώπων που έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών καθώς και για άλλα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του εν λόγω νόμου.

Α) Η σημαντικότερη νομοθεσία της Κροατίας στον τομέα του αστικού, του εμπορικού και του διοικητικού δικαίου είναι η ακόλουθη:

Ενοχικός νόμος (Zakon o obveznim odnosima) (Επίσημη Εφημερίδα φύλλα 35/05, 41/08 και 125/11)

Ο εν λόγω νόμος ρυθμίζει τα θεμέλια του ενοχικού δικαίου (γενικό μέρος), καθώς και τις ενοχές από δικαιοπραξία και τις εξωσυμβατικές ενοχές (ειδικό τμήμα).

Οι συναλλασσόμενοι είναι ελεύθεροι να ρυθμίζουν τις ενοχές τους, όχι όμως με τρόπο που αντιβαίνει στο Σύνταγμα της Κροατίας, τους υποχρεωτικούς κανόνες και τα χρηστά ήθη.

Νόμος για την κυριότητα και άλλα εμπράγματα δικαιώματα (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) (Επίσημη Εφημερίδα φύλλα 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 και 152/14)

Ο εν λόγω νόμος περιέχει ρυθμίσεις για τα δικαιώματα των προσώπων επί πραγμάτων· οι κανόνες του ισχύουν επίσης και για τα δικαιώματα επί πραγμάτων που υπόκεινται σε ειδική νομική ρύθμιση, εκτός αν αντιβαίνουν στην εν λόγω ρύθμιση.

Οι διατάξεις του νόμου ως προς το δικαίωμα κυριότητας και τους κυρίους εφαρμόζονται αναλόγως για όλα τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τον νόμο ή αν το επιτάσσει η νομική φύση των τελευταίων.

Νόμος περί κληρονομικής διαδοχής (Zakon o nasljeđivanju) [Επίσημη Εφημερίδα φύλλα 48/03, 163/03, 35/05 (Ενοχικός νόμος) και 127/13]

Ο εν λόγω νόμος ρυθμίζει τα κληρονομικά δικαιώματα και διατυπώνει τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται τα δικαστήρια και άλλες αρχές και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής.

Νόμος για το κτηματολόγιο (Zakon o zemljišnim knjigama) (Επίσημη εφημερίδα φύλλα 63/19)

Ο εν λόγω νόμος ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν το νομικό καθεστώς των ακινήτων στην επικράτεια της Κροατίας, εφαρμόζεται στις δικαιοπραξίες και ρυθμίζει επίσης τον τρόπο και τη μορφή της τήρησης των μητρώων ακινήτων [κτηματολόγιο (gruntovnica)], εκτός εάν άλλως προβλέπεται για ορισμένα αγροτεμάχια από ειδικές διατάξεις νόμου.

Νόμος για την πολιτική δικονομία (Zakon o parničnom postupku) [Επίσημη Εφημερίδα φύλλα 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 (ενοποιημένο κείμενο), 25/13 και 89/14]

Ο εν λόγω νόμος καθορίζει τους δικονομικούς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα δικαστήρια εκδικάζουν και εκδίδουν αποφάσεις σε διαφορές που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών, τις προσωπικές και οικογενειακές τους σχέσεις, καθώς και σε διαφορές εργατικής, εμπορικής, ιδιοκτησιακής και άλλης φύσης, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ότι ορισμένες απ’ αυτές τις διαφορές κρίνονται από τα δικαστήρια με βάση άλλους δικονομικούς κανόνες.

Νόμος για την εκτέλεση (Ovršni zakon) (Επίσημη Εφημερίδα φύλλα 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, και 73/17)

Ο εν λόγω νόμος ρυθμίζει τις διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων τα δικαστήρια και οι συμβολαιογράφοι επιβάλλουν τον διακανονισμό των απαιτήσεων με βάση πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και δημόσια έγγραφα (διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης) και τις διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων τα δικαστήρια και οι συμβολαιογράφοι επιβάλλουν μέτρα εξασφάλισης των απαιτήσεων (διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων), εκτός αν άλλως προβλέπεται από διαφορετικό νόμο. Ο εν λόγω νόμος διέπει επίσης τις έννομες σχέσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και των διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων.

Β) Η σημαντικότερη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική συνεργασία:

Νόμος περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Επίσημη Εφημερίδα φύλλο 101/17)

Ο εν λόγω νόμος διέπει:

 1. τη νομοθεσία που έχει εφαρμογή στις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου με διεθνή διάσταση·
 2. τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και άλλων αρχών της Δημοκρατίας της Κροατίας σε νομικά θέματα που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος άρθρου και τους δικονομικούς κανόνες·
 3. την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων σε νομικά θέματα που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος άρθρου.

Περισσότερες λεπτομέρειες:

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni-i-propisi-6354/6354

Περισσότερα

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.