Εθνική νομοθεσία

Δανία

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το νομικό σύστημα της Δανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το νομικό σύστημα της Δανίας μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του δανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον ιστότοπο του δανικού Κοινοβουλίου.

Πηγές δικαίου

Οι κύριες πηγές δικαίου στη Δανία είναι η νομοθεσία, το νομοπαρασκευαστικό έργο και η νομολογία.

Η νομοθεσία είναι η κύρια πηγή δικαίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από το 2008 και εφεξής η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Η νομοθεσία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νόμους, διατάγματα και διοικητικούς κανονισμούς. Οι νόμοι θεσπίζονται από το δανικό Κοινοβούλιο, τα διατάγματα εκδίδονται από την κυβέρνηση και οι διοικητικοί κανονισμοί καταρτίζονται από αρχές.

Το Κοινοβούλιο έχει την αποκλειστική εξουσία να θεσπίζει νέους νόμους ή να τροποποιεί ισχύουσα νομοθεσία. Μετά τη θέσπισή της, η νομοθεσία μπορεί να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο από το Κοινοβούλιο.

Οι δικαστικές αποφάσεις επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του δικαίου. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι συχνά σημαντικότερες από τις αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων.

Το νομοπαρασκευαστικό έργο, το οποίο εκτελείται στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, επίσης έχει βαρύνουσα σημασία στην εφαρμογή του δικαίου.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η δικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών (Retsinformation) προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση σε:

  • νόμους, διοικητικούς κανόνες, συνθήκες και ενοποιημένα νομοθετήματα
  • κοινοβουλευτικά έγγραφα
  • διοικητικές αποφάσεις
  • αποφάσεις του Διαμεσολαβητή.

Η εν λόγω πύλη περιέχει όλη τη νομοθεσία που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 1985 και όλη τη νομοθεσία που θεσπίστηκε στη συνέχεια.

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.