Εθνική νομοθεσία

Εσθονία

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες για το εσθονικό νομικό σύστημα και σύντομη επισκόπηση της εσθονικής νομοθεσίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Πηγές δικαίου

Η Εσθονία υπάγεται στο νομικό σύστημα της ηπειρωτικής Ευρώπης (σύστημα αστικού δικαίου). Οι σημαντικότερες πηγές δικαίου είναι νομικές πράξεις, όπως το Σύνταγμα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διεθνείς συμφωνίες, οι νόμοι και οι κανονισμοί.

Οι νομικές ερμηνείες που δίδει το δικαστήριο ανώτατου βαθμού —το Ανώτατο Δικαστήριο (Riigikohus)— και τα σχόλια εμπειρογνωμόνων (π.χ. η σχολιασμένη έκδοση του Συντάγματος) χρησιμοποιούνται επίσης ως σημεία αναφοράς. Οι δικαστικές αποφάσεις δεν γεννούν δικαιώματα και, γενικότερα, οι αποφάσεις που εκδίδονται από ανώτερα δικαστήρια δεν είναι δεσμευτικές για τα κατώτερα δικαιοδοτικά όργανα. Ωστόσο, το Riigikohus, το οποίο λειτουργεί και ως συνταγματικό δικαστήριο, έχει εξουσία να κηρύσσει άκυρες νομικές πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα ή με άλλες νομικές πράξεις που υπερισχύουν αυτών. Στην πράξη, τα δικαστήρια δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις εν λόγω ακυρωθείσες πράξεις· ομοίως, έχουν το δικαίωμα να μην εφαρμόζουν πράξεις που αντιβαίνουν στο Σύνταγμα. Το Riigikohus, ως συνταγματικό δικαστήριο, εξετάζει περαιτέρω την υπόθεση και μπορεί να κηρύσσει αυτές τις πράξεις αντισυνταγματικές (αλλά όχι να τις ακυρώνει).

Οι γενικά αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έννομης τάξης της Εσθονίας.

Είδη νομικών πράξεων – περιγραφή

Οι νομικές πράξεις διαιρούνται σε πράξεις γενικής ισχύος, δηλαδή νομοθετικές πράξεις και ατομικές πράξεις, δηλαδή πράξεις εφαρμογής της νομοθεσίας.

Πράξεις γενικής ισχύος

Σύνταγμα – Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η κρατική εξουσία ασκείται αποκλειστικά βάσει του Συντάγματος και των νόμων που συνάδουν με αυτό.

Νόμοι – Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Συντάγματος, οι νόμοι θεσπίζονται από το εσθονικό κοινοβούλιο (το Riigikogu), το οποίο ασκεί τη νομοθετική εξουσία. Οι νόμοι θεσπίζονται σύμφωνα με το Σύνταγμα και δημοσιεύονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στη Riigi Teataja (Επίσημη Εφημερίδα της Εσθονίας). Μόνο οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί έχουν αναγκαστική ισχύ.

Διάταγμα – Νομική πράξη με ισχύ νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του Συντάγματος, εάν δεν είναι εφικτή η σύγκληση του Riigikogu, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, σε περίπτωση έκτακτης εθνικής ανάγκης, να εκδώσει διατάγματα με ισχύ νόμου. Τα εν λόγω διατάγματα πρέπει να επικυρώνονται διά της υπογραφής του Προέδρου του Riigikogu και του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκδίδει:

 • διατάγματα, που χαρακτηρίζονται «ειδικά», σε περίπτωση έκτακτης εθνικής ανάγκης, εάν δεν είναι εφικτή η σύγκληση του Riigikogu
 • επείγοντα διατάγματα σε περίπτωση έκτακτης εθνικής ανάγκης, όταν η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εάν δεν είναι εφικτή η σύγκληση του Riigikogu ή δεν επαρκεί ο χρόνος για τη σύγκλησή του.

Τα διατάγματα που εκδίδει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίθενται σε ισχύ τη δέκατη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στη Riigi Teataja, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο ίδιο το διάταγμα.

Μόλις συγκληθεί το Riigikogu, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέτει τα διατάγματα ενώπιον του Riigikogu, το οποίο θεσπίζει αμέσως νόμο με τον οποίο τα εγκρίνει ή τα καταργεί. Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δύναται να χρησιμοποιήσει διάταγμα με σκοπό τη θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση του Συντάγματος, των νόμων που αναφέρονται στο άρθρο 104 του Συντάγματος, νόμων που αφορούν την εθνική φορολογία ή τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κανονισμός – Σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 94 του Συντάγματος, η κυβέρνηση και οι υπουργοί έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν κανονισμούς βάσει νόμων και με σκοπό τη συμμόρφωση προς αυτούς. Για την αντιμετώπιση ζητημάτων τοπικής σημασίας ή σε περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, τα δημοτικά συμβούλια έχουν επίσης το δικαίωμα να θεσπίζουν κανονισμούς. Εξάλλου, κανονισμούς μπορούν να εκδίδουν και ο πρόεδρος της Τράπεζας της Εσθονίας, ο ελεγκτής του κράτους και τα συμβούλια των δημόσιων πανεπιστημίων. Οι κανονισμοί μπορούν να εκδίδονται μόνο βάσει των αρμοδιοτήτων που ορίζει ο νόμος και εντός των ορίων αυτών.

Η κυβέρνηση και οι υπουργοί έχουν δικαίωμα να εκδίδουν κανονισμούς intra legem. Οι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στη Riigi Teataja, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον ίδιο τον κανονισμό.

Ατομικές πράξεις

Διοικητικό διάταγμα – μεμονωμένη διοικητική πράξη διά της οποίας η δημόσια διοίκηση αποφασίζει και ρυθμίζει επιμέρους νομικά ζητήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 6 του Συντάγματος, η κυβέρνηση εκδίδει διοικητικά διατάγματα βάσει συγκεκριμένων νόμων και με σκοπό τη συμμόρφωση προς αυτούς. Ο πρωθυπουργός, οι περιφερειάρχες και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν επίσης εξουσία να εκδίδουν διοικητικά διατάγματα.

Απόφαση – μεμονωμένη διοικητική πράξη που εκδίδεται βάσει διοικητικών ενστάσεων ή προσφυγών ή μέσω της οποίας επιβάλλονται κυρώσεις. Αποφάσεις εκδίδονται επίσης από το Riigikogu, τα δημοτικά συμβούλια, την Εθνική Εκλογική Επιτροπή και τα δικαστήρια.

Υπουργικό διάταγμα – Δυνάμει του άρθρου 94 του Συντάγματος, οι υπουργοί εκδίδουν υπουργικά διατάγματα βάσει συγκεκριμένων νόμων και με σκοπό τη συμμόρφωση ως προς αυτούς. Το υπουργικό διάταγμα περιλαμβάνει έναν γενικό υποχρεωτικό κώδικα δεοντολογίας για τη ρύθμιση υπηρεσιακών ζητημάτων σε ένα υπουργείο ή για τον καθορισμό της δομής και της οργάνωσης των λειτουργιών των κρατικών φορέων που υπάγονται σε ένα υπουργείο.

Ιεραρχία νομικών πράξεων

Η ιεραρχία των νομικών πράξεων έχει ως εξής: Σύνταγμα, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς συμφωνίες, νόμοι και προεδρικά διατάγματα, κανονισμοί που εκδίδονται από την κυβέρνηση και κανονισμοί που εκδίδονται από υπουργούς. Πέραν των νομικών πράξεων γενικής ισχύος, υπάρχουν επίσης ατομικές νομικές πράξεις που εκδίδονται βάσει συγκεκριμένων νόμων και τοποθετούνται ιεραρχικά κάτω από το επίπεδο των νόμων και των κανονισμών. Οι νομικοί κανόνες κάθε επιπέδου πρέπει να συμμορφώνονται προς εκείνους των ανώτερων επιπέδων.

Θεσμικό πλαίσιο

Όργανα αρμόδια για τη θέσπιση νομικών πράξεων

Η θεσμική οργάνωση της Εσθονίας ακολουθεί την αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών και της ισορροπίας μεταξύ αυτών (άρθρο 4 του Συντάγματος).

Η νομοθετική εξουσία ασκείται από το Riigikogu. Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, η πρωτοβουλία για τη θέσπιση νόμων ανήκει στους βουλευτές, τις κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες του Riigikogu, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του Riigikogu, την κυβέρνηση και τον πρόεδρο της δημοκρατίας. Ωστόσο, ο πρόεδρος της δημοκρατίας δύναται να υποβάλλει μόνο προτάσεις τροποποίησης του Συντάγματος. Το Riigikogu συζητά τις νομοθετικές προτάσεις και αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψή τους.

Κατόπιν απόφασης εγκριθείσας με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, το Riigikogu μπορεί να υποβάλει στην κυβέρνηση πρόταση για νομοσχέδιο που κρίνει σκόπιμο.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει σε δημοψήφισμα νομοσχέδιο ή ζήτημα εθνικής σημασίας. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος προκύπτει από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα. Οι νόμοι που εγκρίνονται με δημοψήφισμα εκδίδονται άμεσα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει δημοψηφίσματος είναι δεσμευτικές για όλες τις δημόσιες αρχές. Εάν νομοσχέδιο που τίθεται σε δημοψήφισμα δεν ψηφιστεί κατά πλειοψηφία, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κηρύσσει έκτακτες κοινοβουλευτικές εκλογές. Σε δημοψήφισμα δεν μπορούν να τεθούν ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό, τη φορολογία, τις οικονομικές υποχρεώσεις του κράτους, την επικύρωση ή καταγγελία διεθνών συμφωνιών, την κήρυξη ή την άρση κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την εθνική άμυνα.

Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι νομοθετικές προτάσεις υποβάλλονται από την κυβέρνηση στο Riigikogu. Τα νομοσχέδια υποβάλλονται στην κυβέρνηση από τα υπουργεία ύστερα από προηγούμενη διαβούλευση στους κόλπους των υπουργείων.

Ο επίτροπος δικαιοσύνης και ο ελεγκτής του κράτους συμμετέχουν στις κυβερνητικές συνεδριάσεις και έχουν δικαίωμα παρέμβασης. Οι εισηγήσεις τους δεν είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση, αλλά οι συστάσεις και οι προτάσεις τους λαμβάνονται συχνά υπόψη. Εάν ο επίτροπος δικαιοσύνης και ο ελεγκτής του κράτους το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν να θέσουν απευθείας τις εισηγήσεις τους ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που χειρίζεται το νομοσχέδιο. Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Συντάγματος, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης αναλύει όλες τις εισηγήσεις που έγιναν σε αυτόν σχετικά με νομοθετικές τροποποιήσεις, την έγκριση νέων νόμων και τη λειτουργία κυβερνητικών οργάνων, και, όπου είναι αναγκαίο, υποβάλλει έκθεση στο Riigikogu. Εάν ο Επίτροπος Δικαιοσύνης θεωρήσει μια νομική πράξη η οποία εγκρίθηκε από το νομοθετικό σώμα, το εκτελεστικό σώμα ή μια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ότι είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα ή προς έναν νόμο, εισηγείται στο σώμα που ενέκρινε την εν λόγω νομική πράξη να την προσαρμόσει ούτως ώστε να συνάδει με το Σύνταγμα ή με τον νόμο μέσα σε προθεσμία 20 ημερών. Εάν η νομική πράξη δεν προσαρμοστεί ούτως ώστε να συνάδει με το Σύνταγμα ή με τον νόμο μέσα στο εν λόγω χρονικό διάστημα, ο επίτροπος δικαιοσύνης εισηγείται την ακύρωσή της ενώπιον του Riigikohus με βάση το άρθρο 142 του Συντάγματος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει τους νόμους που θεσπίζονται από το Riigikogu, ενώ μπορεί επίσης να αρνηθεί να το πράξει. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος αναπέμπει τον νόμο στο Riigikogu για νέα συζήτηση και απόφαση, παραθέτοντας επίσης τους λόγους της αναπομπής.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει τους νόμους που εκδόθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Εσθονίας, τη Riigi Teataja.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Η νομοθετική διαδικασία στο πλαίσιο του Riigikogu περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • υποβολή της νομοθετικής πρότασης
 • εξέταση της νομοθετικής πρότασης
 • έγκριση της νομοθετικής πρότασης

Υποβολή

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, νομοθετικές προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται από την κυβέρνηση, τους βουλευτές, τις κοινοβουλευτικές πολιτικές ομάδες, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, τελευταίος δύναται να υποβάλλει μόνο προτάσεις τροποποίησης του Συντάγματος. Κάθε νομοσχέδιο πρέπει να συμμορφώνεται προς τους τεχνικούς κανονισμούς που εκδίδονται από το προεδρείο του Riigikogu, καθώς και προς τους νομοθετικούς και τεχνικούς κανονισμούς που εκδίδονται από την κυβέρνηση. Το προεδρείο του Riigikogu παραπέμπει τη νομοθετική πρόταση στην αρμόδια μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή.

Εξέταση της νομοθετικής πρότασης

Τα νομοσχέδια καταρτίζονται για την ολομέλεια του Riigikogu από μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή (επιτροπή νομικών θεμάτων, συνταγματική επιτροπή, επιτροπή οικονομικών θεμάτων κ.λπ.). Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής, το νομοσχέδιο προστίθεται στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Riigikogu.

Σύμφωνα με τον νόμο περί εσωτερικών κανονισμών και διαδικαστικών κανονισμών του Riigikogu, η πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου πρέπει διενεργείται από την ολομέλεια του Riigikogu εντός προθεσμίας εφτά εργάσιμων εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής του. Τα νομοσχέδια συζητούνται από την ολομέλεια του Riigikogu σε τρεις αναγνώσεις, κατά την πρώτη από τις οποίες συζητούνται οι γενικές αρχές που διέπουν το κάθε νομοσχέδιο. Εάν η αρμόδια επιτροπή ή οποιοδήποτε πολιτική ομάδα δεν προτείνει την απόρριψη του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η πρώτη ανάγνωση ολοκληρώνεται χωρίς ψηφοφορία. Ύστερα από την πρώτη ανάγνωση, τα μέλη του Riigikogu, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι πολιτικές ομάδες έχουν στη διάθεσή τους 10 ημέρες για να προτείνουν τροποποιήσεις. Εάν το εισηγηθεί η αρμόδια επιτροπή, ο πρόεδρος του Riigikogu μπορεί να ορίσει διαφορετική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων τροποποιήσεων.

Η επιτροπή συμμετέχει στις συζητήσεις σχετικά με το έργο στις ομάδες συμφερόντων που συμμετείχαν στην προετοιμασία του νομοσχεδίου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συζητήσεις.

Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει όλες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν θα τις λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη του νέου κειμένου του νομοσχεδίου. Για τη δεύτερη ανάγνωση, συντάσσει νέα έκδοση που ενσωματώνει όλες τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν και τις τροπολογίες που επέφερε η ίδια η επιτροπή. Ενόψει της δεύτερης ανάγνωσης, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει αιτιολογική έκθεση η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εξέταση του νομοσχεδίου, όπως τους λόγους για τους οποίους οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν και τις θέσεις του προσώπου που εισηγήθηκε ή υπέβαλε το νομοσχέδιο, των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσώπων που συμμετείχαν στην εξέταση.

Το νομοσχέδιο εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη για δεύτερη ανάγνωση μετά από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής. Κατόπιν εισήγησης του προεδρείου του Riigikogu, της αρμόδιας επιτροπής ή του εισηγητή του νομοσχεδίου, το Riigikogu δύναται να αναβάλει τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου χωρίς ψηφοφορία. Εάν η αναστολή της ανάγνωσης προταθεί από κοινοβουλευτική ομάδα, η πρόταση αυτή τίθεται σε ψηφοφορία. Εάν ανασταλεί η δεύτερη ανάγνωση ενός νομοσχεδίου, μπορούν ακόμη να κατατεθούν τροπολογίες. Εάν δεν αναβληθεί η δεύτερη ανάγνωση στο Riigikogu, θεωρείται ολοκληρωθείσα και το νομοσχέδιο παραπέμπεται σε τρίτη ανάγνωση.

Μετά το τέλος της δεύτερης ανάγνωσης, μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία σχέδιο κοινοβουλευτικής απόφασης.

Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για την τρίτη ανάγνωση, πραγματοποιώντας γλωσσικές και τεχνικές βελτιώσεις, μετά το τέλος της δεύτερης ανάγνωσης. Ενόψει της τρίτης ανάγνωσης, η Επιτροπή μπορεί να συντάξει αιτιολογική έκθεση με επισκόπηση των αλλαγών που επήλθαν στο τέλος της δεύτερης ανάγνωσης. Κατά την τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου διεξάγονται διαπραγματεύσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων αντιπρόσωποι των πολιτικών ομάδων παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Κατά την τρίτη ανάγνωσή του, το νομοσχέδιο τίθεται σε τελική ψηφοφορία.

Έγκριση

Η έγκριση των νόμων και των κοινοβουλευτικών αποφάσεων αποφασίζεται με ανοικτή ψηφοφορία στο Riigikogu. Η τελική ψηφοφορία λαμβάνει χώρα κατά την τρίτη ανάγνωση των νομοσχεδίων. Τα άρθρα 73 και 104 του Συντάγματος ορίζουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών που πρέπει να ψηφίσει υπέρ της έγκρισης ενός νόμου. Σύμφωνα με τα άρθρα αυτά οι νόμοι κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • συνταγματικοί νόμοι, δηλαδή νόμοι οι οποίοι απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Riigikogu (το ήμισυ τουλάχιστον από τα 101 μέλη του Riigikogu πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της έγκρισης του νομοσχεδίου)· και
 • συνήθεις νόμοι, δηλαδή νόμοι που απαιτούν απλή πλειοψηφία (οι βουλευτές που υπερψηφίζουν απαιτείται να είναι περισσότεροι από τους βουλευτές που καταψηφίζουν).

Οι ακόλουθοι νόμοι μπορούν να εγκριθούν ή να τροποποιηθούν μόνο με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Riigikogu:

 • ο νόμος περί ιθαγένειας·
 • ο νόμος περί εκλογής του Riigikogu·
 • ο νόμος περί εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας·
 • ο νόμος περί τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • ο νόμος περί δημοψηφίσματος·
 • ο νόμος περί του κανονισμού του Riigikogu και ο νόμος περί των εσωτερικών κανόνων του Riigikogu·
 • ο νόμος περί της αμοιβής του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών του Riigikogu·
 • ο νόμος περί κυβερνήσεως·
 • ο νόμος περί της κίνησης δικαστικών διαδικασιών κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της κυβέρνησης·
 • ο νόμος περί της πολιτιστικής αυτονομίας των εθνικών μειονοτήτων·
 • ο νόμος περί του κρατικού προϋπολογισμού·
 • ο νόμος περί της Τράπεζας της Εσθονίας·
 • ο νόμος περί της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας·
 • ο νόμος περί της οργάνωσης των δικαστηρίων και οι νόμοι περί των δικαστικών διαδικασιών·
 • οι νόμοι περί εξωτερικού και εγχώριου δανεισμού και περί ιδιοκτησιακών υποχρεώσεων του κράτους·
 • ο νόμος περί καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·
 • ο νόμος περί εθνικής άμυνας σε καιρό ειρήνης και ο νόμος περί εθνικής άμυνας σε καιρό πολέμου.

Μόλις εγκριθεί ένας νόμος ή μια κοινοβουλευτική απόφαση, υπογράφεται από τον πρόεδρο του Riigikogu ή, εάν αυτός απουσιάζει, από τον αντιπρόεδρο του Riigikogu που προήδρευσε της συνεδρίασης, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση.

Έκδοση

Μετά την έγκριση και υπογραφή του, ο νόμος αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοσή του. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αρνηθεί να εκδώσει νόμο ο οποίος έχει εγκριθεί από το Riigikogu και, εντός 14 ημερών από τη λήψη του, μπορεί να τον αναπέμψει, μαζί με τους λόγους για τους οποίους τον απορρίπτει, στο Riigikogu για νέα συζήτηση και απόφαση. Εάν το Riigikogu εγκρίνει για δεύτερη φορά χωρίς τροποποιήσεις νόμο ο οποίος έχει αναπεμφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είτε εκδίδει τον νόμο είτε προτείνει στο Riigikohus να κηρύξει τον νόμο αντισυνταγματικό. Εάν το Riigikohus θεωρήσει ότι ο νόμος συμμορφώνεται με το Σύνταγμα, ο Πρόεδρος οφείλει να τον εκδώσει.

Ο νόμος αρχίζει να ισχύει κατά τη δέκατη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στη Riigi Teataja, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον ίδιο τον νόμο.

Δημοσίευση νομικών πράξεων

Οι σημαντικότερες νομικές πράξεις και διεθνείς συμφωνίες δημοσιεύονται στη Riigi Teataja. Οι νόμοι και οι κανονισμοί αποκτούν νομική ισχύ μόνον αφού δημοσιευτούν στη Riigi Teataja.

Η Riigi Teataja αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση της επίσημης εφημερίδας της Εσθονίας και την κεντρική βάση νομικών πράξεων. Από την 1η Ιουνίου 2010 η Riigi Teataja δημοσιεύεται επισήμως μόνο μέσω διαδικτύου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 η Riigi Teataja δημοσιεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύντομη περιγραφή περιεχομένου

Στη Riigi Teataja δημοσιεύονται νόμοι και κανονισμοί, διεθνείς συμφωνίες, αποφάσεις του Riigikogu και διατάγματα της κυβέρνησης· με τον ίδιο τρόπο διατίθενται επίσης και άλλες σημαντικές πληροφορίες (π.χ. μετάφραση νομικών πράξεων και διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά με τα νομοσχέδια).

Στην πλειονότητά τους, οι πράξεις που θεσπίστηκαν από το 1990 και μετά είναι δημοσιευμένες στη Riigi Teataja.

Από την 1η Ιουνίου 2002 τα επίσημα ενοποιημένα κείμενα των νόμων, των διαταγμάτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των κυβερνητικών κανονισμών και διαταγμάτων, των υπουργικών κανονισμών, των κανονισμών του διοικητή της Τράπεζας της Εσθονίας και των κανονισμών της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής δημοσιεύονται στη Riigi Teataja. Τα ενοποιημένα κείμενα κοινοβουλευτικών αποφάσεων δημοσιεύονται στη Riigi Teataja από την 1η Ιουνίου 2010, ενώ τα ενοποιημένα κείμενα κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα τέλη του 2011.

Κάθε φορά που τροποποιούνται οι αυτές οι νομικές πράξεις, συντάσσεται επικαιροποιημένο και ενοποιημένο κείμενο το οποίο δημοσιεύεται ταυτόχρονα με την τροποποιητική πράξη, μαζί με πληροφορίες σχετικά με την έναρξη ισχύος της πράξης. Τα ενοποιημένα κείμενα είναι επίσημα και μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την επιβολή της νομοθεσίας. Έχουν νομική ισχύ.

Όλες οι δημοσιευμένες νομικές πράξεις φέρουν ψηφιακή σφραγίδα όταν δημοσιεύονται. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την ψηφιακή σφραγίδα, η οποία διασφαλίζει ότι η πράξη παρέμεινε αμετάβλητη μετά τη δημοσίευσή της. Όλες οι δημοσιευμένες πράξεις συνδέονται επίσης με χρονοσήμανση η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων παράνομης επεξεργασίας.

Είναι δυνατή η ανεύρεση των ενοποιημένων κειμένων που είναι/ήταν σε ισχύ σε κάποια δεδομένη ημερομηνία. Είναι επίσης δυνατή η πρόσβαση σε τυχόν μελλοντικές εκδόσεις των συγκεκριμένων πράξεων. Κάθε ενοποιημένο κείμενο συνδέεται με τις προηγούμενες και τις επόμενες εκδόσεις του. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να «μεταφέρονται χρονικά» από μια έκδοση του ενοποιημένου κειμένου στην επόμενη και αντίστροφα. Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν διαφορετικές ενοποιημένες εκδόσεις της ίδιας νομικής πράξης για να εντοπίσουν τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στο ενοποιημένο κείμενο ενός νόμου παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση στους κανονισμούς που θεσπίστηκαν βάσει του εν λόγω νόμου και δυνατότητα μετακίνησης από τους κανονισμούς αυτούς στις διατάξεις του νόμου βάσει του οποίου θεσπίστηκαν.

Εξάλλου, η Riigi Teataja παραπέμπει σε πληροφορίες επί της διαδικασίας σχετικά με τις δημοσιευθείσες πράξεις, επιτρέποντας, ιδίως, την πρόσβαση σε αιτιολογικές εκθέσεις (σύνδεσμοι προς τη βάση δεδομένων των διαβουλεύσεων και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών), ενώ περιέχει και συνδέσμους προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφράσεις και άλλες πρόσθετες πληροφορίες, απαραίτητες για την κατανόηση της νομικής πράξης.

Στον ιστότοπο της Riigi Teataja, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις αποφάσεις με ισχύ δεδικασμένου των περιφερειακών δικαστηρίων, των εφετείων και του Riigikohus. Διατίθενται επίσης πληροφορίες για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των δικαστικών διαδικασιών.

Δημοσιεύονται ακόμη περιλήψεις και ανασκοπήσεις των αποφάσεων του Riigikohus και των αποφάσεων που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Οι περιλήψεις έχουν συστηματοποιηθεί και είναι δυνατή η αναζήτηση στις περιλήψεις των αποφάσεων του Riigikohus με λέξεις-κλειδιά ή με στοιχεία αναφοράς νομικών πράξεων. Η αναζήτηση στις περιλήψεις των αποφάσεων του ΕΔΑΔ είναι δυνατή όταν κάποιος ξεκινά από το σχετικό άρθρο.

Η Riigi Teataja περιέχει ακόμη διάφορες ειδήσεις σχετικά με τη νομοθεσία και το δίκαιο.

Στις 30 Οκτωβρίου 2013 τέθηκε σε λειτουργία ο ιστότοπος της Riigi Teataja στα αγγλικά, ο οποίος περιέχει τις επικαιροποιημένες αγγλικές μεταφράσεις των ενοποιημένων εκδόσεων των νόμων. Η αγγλική μετάφραση όλων των ενοποιημένων εκδόσεων των νόμων (εξαιρουμένων των νόμων επικύρωσης) είναι διαθέσιμη από τα τέλη του 2014. Οι νόμοι μεταφράζονται από ορκωτούς μεταφραστές. Η μετάφραση στα αγγλικά των επικαιροποιημένων εκδόσεων των κειμένων ξεκίνησε το 2011, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παρά το γεγονός ότι οι μεταφράσεις δεν έχουν νομική ισχύ, επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Όλοι μπορούν να ζητήσουν να λαμβάνουν τις πιο πρόσφατες μεταφράσεις στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο δημιουργώντας λογαριασμό στην υπηρεσία My RT.

Διατίθεται επίσης λειτουργία αναζήτησης νομοσχεδίων, η οποία παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των διαφόρων διαδικαστικών σταδίων, τόσο για τις πράξεις που έχουν ήδη ψηφιστεί όσο και για αυτές που βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία ψήφισης· με τα ίδια μέσα είναι επίσης δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις νομοθετικές διαδικασίες και στα σχετικά έγγραφα.  Επιπλέον, δημιουργώντας λογαριασμό στην υπηρεσία Minu RT, όλοι μπορούν να ζητήσουν να λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία των διαφόρων διαδικαστικών σταδίων από τα οποία περνά ένα σχέδιο νομικής πράξης.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Minu RT, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του προφίλ χρήστη, στο οποίο μπορεί να προσθέσει συνδέσμους προς διάφορες πράξεις και να ζητήσει να ενημερώνεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την ύπαρξη νέων πράξεων ή την προσθήκη νέων πληροφοριών.

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στη νομική βάση δεδομένων της Εσθονίας;

Η πρόσβαση στη Riigi Teataja και σε όλες τις υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης είναι δωρεάν για τους χρήστες.

Για όποιον ενδιαφέρεται, δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της Riigi Teataja παρέχεται στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τις δημόσιες βιβλιοθήκες (περίπου 600). Παρέχεται επίσης βοήθεια κατά την αναζήτηση των πράξεων. Στους χρήστες επιτρέπεται η εκτύπωση έως και 20 σελίδων χωρίς χρέωση.

Ιστορικό της βάσης δεδομένων της εσθονικής νομοθεσίας

Η Riigi Teataja είναι η επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Εσθονίας και εκδίδεται από την 27η Νοεμβρίου 1918. Η έκδοσή της σταμάτησε το 1940 και ξανάρχισε το 1990.

Η Riigi Teataja δημοσιεύεται στο διαδίκτυο από το 1996 ενώ, από την 1η Ιουνίου 2002, η ηλεκτρονική έκδοση θεωρείται επίσημη έκδοση.

Από την 1η Ιουνίου 2010 η Riigi Teataja δημοσιεύεται μόνο μέσω διαδικτύου, ως επίσημη ηλεκτρονική έκδοση. Έκτοτε δεν έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή.

Τον Νοέμβριο 2010 εφαρμόστηκε ένα φιλικότερο προς τους χρήστες ηλεκτρονικό σύστημα, που παρέχει περισσότερες νομικές πληροφορίες. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε υπό την καθοδήγηση της γενικής γραμματείας της κυβέρνησης, με οικονομική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Από τις 20 Ιανουαρίου 2012 διατίθενται στον ιστότοπο της Riigi Teataja περιλήψεις των αποφάσεων του Riigikohus και του ΕΔΑΔ, διάφορες τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τον νομικό τομέα γενικά και πληροφορίες για τη νομολογία και τις δικαστικές διαδικασίες.

Στα τέλη του 2012 τέθηκε σε εφαρμογή λειτουργία αναζήτησης σχεδίων νομικών πράξεων.

Από το 2013 όλοι οι κανονισμοί που εκδίδονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και οι επικαιροποιημένες ενοποιημένες εκδόσεις των κειμένων αυτών, δημοσιεύονται στη Riigi Teataja.

Από τις 24 Σεπτεμβρίου 2013, όλες οι νομικές πράξεις αποκτούν την ψηφιακή σφραγίδα και τη χρονοσήμανση της εκδούσας αρχής όταν δημοσιεύονται στη Riigi Teataja.

Στις 30 Οκτωβρίου 2013 άρχισε να λειτουργεί η διαδικτυακή έκδοση της Riigi Teataja στα αγγλικά.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης του νέου ηλεκτρονικού συστήματος της Riigi Teataja, θα δημιουργηθεί σύνδεσμος με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη N-Lex.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.