Εθνική νομοθεσία

Λεττονία

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το λετονικό νομικό σύστημα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Πηγές δικαίου

Το νομικό σύστημα της Λετονίας ανήκει στα νομικά συστήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης. Η σημαντικότερη πηγή δικαίου είναι η γραπτή νομοθεσία.

Νομοθεσία

Οι σχέσεις μεταξύ οργανισμών δημοσίου δικαίου, φυσικών προσώπων και άλλων φορέων δικαιωμάτων ρυθμίζονται από τη νομοθεσία (ārējie normatīvie akti).

Είδη νομοθετικών πράξεων, κατά φθίνουσα ιεραρχική σειρά:

 • το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λετονίας,
 • τα νομοθετήματα: οι νόμοι τους οποίους θεσπίζει το κοινοβούλιο,
 • οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου,
 • οι κανονισμοί της Τράπεζας της Λετονίας, της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Κεφαλαιαγορών και της Επιτροπής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (στο λετονικό νομικό σύστημα οι εν λόγω κανονισμοί έχουν την ίδια ισχύ με τους κανονισμούς που εκδίδει το υπουργικό συμβούλιο),
 • οι δεσμευτικοί κανονισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των νομοθετικών πράξεων. Οι αρχές και τα δικαστήρια, όταν εφαρμόζουν διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διατάξεις του διεθνούς δικαίου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την πηγή τους, ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των νομοθετικών πράξεων. Αν διάταξη του διεθνούς δικαίου και διάταξη του λετονικού δικαίου με την ίδια κατάταξη στην ιεραρχία είναι ασυμβίβαστες, εφαρμόζεται η διάταξη του διεθνούς δικαίου.

Οι δεσμευτικοί κανονισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης δεσμεύουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός της σχετικής διοικητικής περιφέρειας.

Η νομοθεσία και άλλες νομικές πράξεις δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Λετονίας, τη Latvijas Vēstnesis. Η επίσημη δημοσίευση καθιστά την πράξη αυθεντική και νομικά δεσμευτική. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια των νομικών πράξεων ή των επίσημων ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα.

Νομοθετικές πράξεις μπορούν να εκδίδουν:

 • ο λαός της Λετονίας όταν ασκεί νομοθετική εξουσία (το ένα δέκατο του συνόλου των εκλογέων δύναται να υποβάλλει νομοσχέδια στο κοινοβούλιο ο λαός μπορεί να συμμετέχει επίσης σε δημοψηφίσματα),
 • το Saeima (κοινοβούλιο) έχει την εξουσία να ψηφίζει νόμους,
 • το υπουργικό συμβούλιο έχει την εξουσία να εκδίδει κανονισμούς κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης,
 • η Τράπεζα της Λετονίας, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Κεφαλαιαγορών και η Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας έχουν ομοίως εξουσία έκδοσης κανονισμών κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης,
 • η τοπική αυτοδιοίκηση έχει την εξουσία να εκδίδει κανονισμούς κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Εσωτερικές κανονιστικές πράξεις

Οι εσωτερικές κανονιστικές πράξεις (iekšējie normatīvie akti) εκδίδονται από οργανισμό δημοσίου δικαίου με σκοπό τη θέσπιση διαδικασιών για τη δική του εσωτερική λειτουργία ή τη λειτουργία οργανισμών υποκείμενων σε αυτόν ή για την αποσαφήνιση της διαδικασίας εφαρμογής της γενικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των εργασιών του. Οι εσωτερικές κανονιστικές πράξεις δεν είναι δεσμευτικές για τα φυσικά πρόσωπα. Αν οργανισμός εκδώσει απόφαση που αφορά φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί στην εν λόγω απόφαση να παραπέμπει σε εσωτερική κανονιστική πράξη.

Στα είδη των εσωτερικών κανονιστικών πράξεων περιλαμβάνονται:

 • το καταστατικό (nolikums) ή ο εσωτερικός κανονισμός (reglaments) ενός οργανισμού, που καθορίζει την εσωτερική δομή και την οργάνωσή του ή την εσωτερική δομή και οργάνωση συμβουλίου ή μονάδας που έχει συστήσει,
 • οι συστάσεις (ieteikumi): θεσπίζουν διαδικασίες για την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται από τη νομοθεσία και τις εσωτερικές κανονιστικές πράξεις, προβλέποντας ενιαίο τρόπο δράσης σε παρόμοιες περιστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συστάσεις μπορούν να παραβλέπονται, αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι,
 • οι οδηγίες (instrukcja): καθορίζουν πώς πρέπει να εφαρμόζονται η γενική νομοθεσία και οι γενικές αρχές του δικαίου,
 • οι εσωτερικοί κανονισμοί (iekšējie noteikumi): καθορίζουν τη διαδικασία έκδοσης διοικητικών αποφάσεων, τον τρόπο με τον οποίο οι διοικητικοί και άλλοι υπάλληλοι πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους, τους κανόνες δεοντολογίας, την ασφάλεια στην εργασία και άλλα θέματα τα οποία αφορούν τις εργασίες του οικείου οργανισμού.

Οι κάθε είδους εσωτερικές κανονιστικές πράξεις έχουν την ίδια νομική ισχύ. Αν διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ εσωτερικών κανονιστικών πράξεων, υπερισχύει η πράξη που εκδόθηκε από την ανώτερη αρχή ή τον ανώτερο υπάλληλο.

Αν υπάλληλος διαπιστώσει σύγκρουση μεταξύ των εσωτερικών κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται από αρχές ή υπαλλήλους της ίδιας ιεραρχικής βαθμίδας, τότε εφαρμόζει:
 1. τον γενικό νομικό κανόνα, στο μέτρο που αυτός δεν περιορίζεται από ειδικό νομικό κανόνα
 2. αν αμφότεροι οι κανόνες είναι γενικοί ή ειδικοί, τον πιο πρόσφατο από τους δύο καθοριστική είναι η ημερομηνία έκδοσης της εσωτερικής κανονιστικής πράξης.
Αν υπάλληλος εντοπίσει σύγκρουση μεταξύ μιας εσωτερικής κανονιστικής πράξης και ενός κανόνα που προβλέπεται στη νομοθεσία, τότε εφαρμόζει τη νομοθεσία.

Εσωτερικές κανονιστικές πράξεις μπορούν να εκδίδουν:

 • το υπουργικό συμβούλιο,
 • κάθε μέλος του υπουργικού συμβουλίου,
 • κάθε διοικητικό όργανο δημόσιου φορέα,
 • ο/η επικεφαλής αρχής,
 • ο/η επικεφαλής οργανικής μονάδας που έχει συσταθεί από κάποια αρχή.

Πηγές δικαίου: κατηγορίες

Οι πηγές του δικαίου υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • νόμοι και κανονισμοί (normatīvie akti): νομικές πράξεις οι οποίες θεσπίζουν νομικούς κανόνες, τους θέτουν σε ισχύ, τους τροποποιούν ή τους καταργούν οι νόμοι και οι κανονισμοί υποδιαιρούνται σε νομοθεσία και εσωτερικές κανονιστικές πράξεις,
 • γενικές αρχές του δικαίου: γραπτοί (περιεχόμενοι σε νόμο ή κανονισμό) ή άγραφοι βασικοί κανόνες οι οποίοι διέπουν την αντικειμενική νομιμότητα στην κοινωνική ζωή,
 • εθιμικό δίκαιο: κανόνες συμπεριφοράς οι οποίοι αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα της διαχρονικής εφαρμογής τους στην πράξη το εθιμικό δίκαιο εφαρμόζεται κατά την ανάπτυξη δικαιωμάτων και την ερμηνεία νομοθετικών διατάξεων, αν ο νόμος ή άλλη νομοθετική πράξη δεν δίνουν απάντηση στο επίμαχο ζήτημα,
 • νομολογία: το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων που περιέχει ορθά και πολύτιμα αφηρημένα νομικά πορίσματα, τα οποία μπορούν να επικαλούνται οι δικαστές άλλων υποθέσεων στο σκεπτικό των δικών τους αποφάσεων,
 • θεωρία (doktrīna): το σύνολο των παγιωμένων ακαδημαϊκών απόψεων οι οποίες παρέχουν ερμηνεία διατάξεων του δικαίου και πληροφορίες για την προέλευση και την εφαρμογή τους στο σκεπτικό δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων δημόσιων διοικητικών οργάνων γίνονται εκτεταμένες αναφορές στη θεωρία.

Ιεραρχία των πηγών δικαίου

Πρωτογενείς πηγές δικαίου

 • νόμοι και κανονισμοί: πρόκειται για τις πηγές δικαίου με την ανώτατη νομική ισχύ εφαρμόζονται ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των νομοθετικών πράξεων,
 • γενικές αρχές του δικαίου: η συγκεκριμένη πηγή δικαίου εφαρμόζεται αν το επίμαχο ζήτημα δεν ρυθμίζεται από νόμο ή κανονισμό οι γενικές αρχές του δικαίου χρησιμοποιούνται επίσης για την ερμηνεία κανόνων και κανονισμών δεν υπάρχει ιεραρχία μεταξύ των γενικών αρχών του δικαίου: έχουν όλες την ίδια νομική ισχύ,
 • εθιμικό δίκαιο: εφαρμόζεται κατά την ανάπτυξη δικαιωμάτων και την ερμηνεία νομοθετικών διατάξεων, αν ο νόμος ή άλλη νομοθετική πράξη δεν δίνουν απάντηση στο επίμαχο ζήτημα.

Δευτερογενείς πηγές δικαίου

 • νομολογία —δικαστικές αποφάσεις οι οποίες, σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες, δεσμεύουν τα δικαστήρια τα οποία εκδικάζουν αγωγές οι εν λόγω αποφάσεις έχουν νομική ισχύ, δεσμεύουν όλους τους διαδίκους και πρέπει να γίνονται σεβαστές όπως τα νομοθετήματα.

Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Satversmes tiesa) δεσμεύουν όλες τις κρατικές και τοπικές αρχές, τα όργανα και τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Διάταξη νόμου (ή πράξης), η οποία κρίνεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο ότι αντιβαίνει σε άλλη διάταξη νόμου υπέρτερης νομικής ισχύος, θεωρείται άκυρη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εκτός εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.

Αν το Συνταγματικό Δικαστήριο κρίνει αντισυνταγματική διεθνή συμφωνία την οποία υπέγραψε ή σύναψε η Λετονία, το υπουργικό συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει για την τροποποίηση, την καταγγελία ή την αναστολή της συμφωνίας, ή την υπαναχώρηση από αυτή.

Αν απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου με την οποία περατώνεται μια υπόθεση περιέχει ερμηνεία διάταξης νόμου, η ερμηνεία αυτή είναι δεσμευτική για όλες τις κρατικές και τοπικές αρχές, τα όργανα και τους υπαλλήλους, τα δικαστήρια, καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 • στο σκεπτικό δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων δημόσιων διοικητικών οργάνων γίνονται εκτεταμένες αναφορές στη θεωρία η θεωρία δεν έχει νομική ισχύ ούτε καθολική εφαρμογή.

Θεσμικό πλαίσιο

Όργανα που δικαιούνται να θεσπίζουν νομοθεσία

Δικαίωμα να νομοθετούν έχουν το Saeima (κοινοβούλιο) και ο λαός της Λετονίας μέσω του δικαιώματος συμμετοχής σε δημοψηφίσματα.

Το υπουργικό συμβούλιο μπορεί να εκδίδει νομοθεσία με τη μορφή κανονισμών (noteikumi) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης,
 • για την έγκριση διεθνούς συμφωνίας ή σχεδίου διεθνούς συμφωνίας, την καταγγελία ή την αναστολή διεθνούς συμφωνίας, εκτός εάν το Σύνταγμα ή ο νόμος προβλέπουν διαφορετικά,
 • αν είναι απαραίτητο για την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν το επίμαχο ζήτημα δεν ρυθμίζεται από νόμο οι εν λόγω κανονισμοί δεν πρέπει να περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

Η Τράπεζα της Λετονίας, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Κεφαλαιαγορών και η Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας μπορούν να θεσπίζουν νομοθεσία (κανονισμούς, noteikumi) μόνον βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης και εντός του πεδίου της αρμοδιότητάς τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να θεσπίζει νομοθεσία (δεσμευτικούς κανονισμούς) βάσει νόμων ή κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου.

Νομοθετική διαδικασία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται σύντομη επισκόπηση της νομοθετικής διαδικασίας.

Νόμος

Κατάθεση νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο

Νομοσχέδια μπορούν να υποβληθούν στο κοινοβούλιο από τον/την πρόεδρο, το υπουργικό συμβούλιο, κοινοβουλευτικές επιτροπές, από τουλάχιστον πέντε μέλη του κοινοβουλίου ή, στις συνταγματικά προβλεπόμενες περιπτώσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σύνταγμα, από το ένα δέκατο του συνόλου των εκλογέων.

Εξέταση και έγκριση νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο

Το κοινοβούλιο εξετάζει τα νομοσχέδια σε τρεις αναγνώσεις. Τα νομοσχέδια που θεωρούνται επείγοντα, το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, οι τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και τα νομοσχέδια που αφορούν την έγκριση διεθνών συμφωνιών εγκρίνονται σε δεύτερη ανάγνωση.

Το νομοσχέδιο θεωρείται ότι εγκρίθηκε και καθίσταται νόμος αν εξετάστηκε σε τρεις αναγνώσεις ή, στις περιπτώσεις που απαριθμούνται ανωτέρω, αν εξετάστηκε σε δύο αναγνώσεις και, όταν τέθηκε σε ψηφοφορία, υπερψηφίστηκε από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του κοινοβουλίου.

Δημοσίευση νόμων

Όλοι οι εγκριθέντες νόμοι διαβιβάζονται από το προεδρείο (Prezidijs) του κοινοβουλίου στον/στην πρόεδρο για δημοσίευση.

Ο/Η πρόεδρος δημοσιεύει τους νόμους που ενέκρινε το κοινοβούλιο στο διάστημα από τη δέκατη έως την εικοστή πρώτη ημέρα από την έγκρισή τους. Οι νόμοι τίθενται σε ισχύ τη δέκατη τέταρτη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της Λετονίας, τη Latvijas Vēstnesis, εκτός εάν προβλέπουν διαφορετική προθεσμία.

Δικαίωμα αναστολής της δημοσίευσης νόμου

Ο/Η πρόεδρος έχει την εξουσία να ζητήσει την επανεξέταση νόμου ή να αναβάλει τη δημοσίευσή του για μέγιστο διάστημα δύο μηνών.

Ο/Η πρόεδρος ασκεί το δικαίωμα να ζητήσει την επανεξέταση νόμου με δική του/της πρωτοβουλία, αλλά μπορεί να αναβάλει τη δημοσίευση νόμου μόνον αν του/της το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των μελών του κοινοβουλίου. Ο/Η πρόεδρος ή το ένα τρίτο του συνόλου των μελών του κοινοβουλίου μπορούν να ασκήσουν τα προαναφερθέντα δικαιώματα εντός δέκα ημερών από την έγκριση του νόμου από το κοινοβούλιο.

Νόμος ο οποίος αναστέλλεται σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία παραπέμπεται για ψηφοφορία σε εθνικό δημοψήφισμα, εφόσον το ζητήσει τουλάχιστον το ένα δέκατο του συνόλου των εκλογέων στο πλαίσιο διαδικασίας συλλογής υπογραφών. Ωστόσο, αν δεν ληφθεί τέτοιο αίτημα εντός δύο μηνών, ο νόμος δημοσιεύεται. Δεν διενεργείται δημοψήφισμα αν το κοινοβούλιο ψηφίσει εκ νέου επί του εν λόγω νόμου και ο νόμος υπερψηφιστεί από τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του συνόλου των μελών του κοινοβουλίου.

Νόμος ο οποίος εγκρίνεται από το κοινοβούλιο και αναστέλλεται από τον/την πρόεδρο μπορεί να καταργηθεί με δημοψήφισμα, αν τουλάχιστον το ήμισυ του συνόλου των εκλογέων που έλαβαν μέρος στις προηγούμενες εκλογές του κοινοβουλίου συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα και η πλειοψηφία αυτών ταχθεί υπέρ της κατάργησης του νόμου.

Ωστόσο, δεν μπορούν να υποβληθούν όλοι οι νόμοι σε δημοψήφισμα. Ο προϋπολογισμός, καθώς και νόμοι σχετικοί με δάνεια, φόρους, τελωνειακούς δασμούς, σιδηροδρομικά τιμολόγια, στρατιωτική θητεία, κήρυξη πολέμου και έναρξη εχθροπραξιών, σύναψη συνθήκης ειρήνης, κήρυξη και λήξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, επιστράτευση και αποστράτευση καθώς και συμφωνίες με ξένες χώρες, δεν υποβάλλονται σε δημοψήφισμα.

Έναρξη ισχύος νόμου

Οι νόμοι τίθενται σε ισχύ τη δέκατη τέταρτη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της Λετονίας, τη Latvijas Vēstnesis, εκτός εάν προβλέπουν διαφορετική προθεσμία. Η προθεσμία για την έναρξη ισχύος νόμου αρχίζει την επομένη της δημοσίευσής του.

Ακύρωση νόμου

Ο νόμος παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • με την έναρξη ισχύος νόμου που καταργεί τον προγενέστερο νόμο,
 • με την έναρξη ισχύος μεταβατικής διάταξης άλλου νόμου η οποία προβλέπει την κατάργηση του προγενέστερου νόμου,
 • με την έναρξη ισχύος απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία ακυρώνει τον εν λόγω νόμο,
 • σε περίπτωση νόμου ο οποίος εκδίδεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν λήξει η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος του.

Κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου

Υποβολή σχεδίου κανονισμού στο υπουργικό συμβούλιο

Σχέδιο κανονισμού το οποίο καταρτίζεται από υπουργείο, την καγκελαρία ή δημόσιο διοικητικό όργανο που υπάγεται στον/στην πρωθυπουργό μπορεί να υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο από μέλος του υπουργικού συμβουλίου.

Σχέδιο κανονισμού που καταρτίζεται από τον/την επικεφαλής άλλης κρατικής ή τοπικής αρχής, ΜΚΟ ή οργάνωσης κοινωνικών εταίρων μπορεί να υποβληθεί προς εξέταση σε επιτροπή του υπουργικού συμβουλίου ή στο ίδιο το υπουργικό συμβούλιο μόνο από το μέλος του υπουργικού συμβουλίου που είναι πολιτικά αρμόδιο για το σχετικό θέμα, τον τομέα ή τον επιμέρους τομέα.

Εξέταση και έγκριση σχεδίου κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου

Τα σχέδια κανονισμών που υποβάλλονται στο υπουργικό συμβούλιο κοινοποιούνται και συζητούνται σε συνεδριάσεις υφυπουργών. Μετά την κοινοποίηση σχεδίου κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου, αυτό διαβιβάζεται στα αρμόδια υπουργεία προς έγκριση και, εφόσον απαιτείται, σε άλλα αρμόδια όργανα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών γνωμοδοτούν επί όλων των νομοσχεδίων. Οι εκπρόσωποι ΜΚΟ μπορούν επίσης να υποβάλουν τις γνωμοδοτήσεις τους κατά τη διαδικασία έγκρισης.

Σχέδια κανονισμών τα οποία έχουν εγκριθεί εξετάζονται σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ενώ εκείνα επί των οποίων δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία συζητούνται σε συνεδρίαση υφυπουργών ή σε συνεδρίαση επιτροπής του υπουργικού συμβουλίου. Κάθε σχέδιο το οποίο συμφωνείται σε τέτοια συνεδρίαση παραπέμπεται για περαιτέρω εξέταση σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Αν το σχέδιο κανονισμού εγκριθεί κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, θεωρείται ότι εγκρίθηκε και καθίσταται κανονισμός του υπουργικού συμβουλίου.

Δημοσίευση κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου

Οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Λετονίας, τη Latvijas Vēstnesis.

Έναρξη ισχύος κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου

Οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου τίθενται σε ισχύ από την επομένη της δημοσίευσής τους στη Latvijas Vēstnesis, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά.

Ακύρωση κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου

Οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου παύουν να ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • με την έναρξη ισχύος κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου που καταργεί τον προγενέστερο κανονισμό,
 • με την έναρξη ισχύος τελικής διάταξης κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου που καταργεί τον προγενέστερο κανονισμό,
 • αν η διάταξη νόμου βάσει της οποίας εκδόθηκε ο κανονισμός του υπουργικού συμβουλίου παύσει να ισχύει,
 • με την έναρξη ισχύος απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία ακυρώνει τον εν λόγω κανονισμό του υπουργικού συμβουλίου,
 • σε περίπτωση κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου ο οποίος εκδίδεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν λήξει η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος του.

Κανονισμοί της Τράπεζας της Λετονίας, της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Κεφαλαιαγορών και της Επιτροπής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Η διαδικασία δημοσίευσης, έναρξης ισχύος και ακύρωσης κανονισμών της Τράπεζας της Λετονίας, της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Κεφαλαιαγορών και της Επιτροπής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας είναι αντίστοιχη με τη διαδικασία δημοσίευσης, έναρξης ισχύος και ακύρωσης κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου.

Δεσμευτικοί κανονισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης

Υποβολή σχεδίων δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε τοπικό συμβούλιο

Σχέδια δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβληθούν σε τοπικό συμβούλιο από τον/την πρόεδρο του συμβουλίου, από επιτροπή του συμβουλίου, από μέλη του συμβουλίου, από το πρόσωπο που συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση ή τον/την επικεφαλής αρχής δήμου, κοινότητας ή δημοτικού διαμερίσματος.

Εξέταση και έγκριση σχεδίων δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τα σχέδια δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης εγκρίνονται και οι κανονισμοί καθίστανται δεσμευτικοί εφόσον υπερψηφιστούν από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του τοπικού συμβουλίου και εάν δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη νόμου.

Το συμβούλιο διαβιβάζει τους κανονισμούς με αιτιολογική έκθεση στο Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής τους. Το Υπουργείο αξιολογεί τη νομιμότητα των κανονισμών εντός προθεσμίας ενός μήνα από την παραλαβή τους και διαβιβάζει τη γνώμη του στο τοπικό συμβούλιο.

Αν η γνώμη του Υπουργείου δεν περιέχει αντιρρήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα των κανονισμών ή αν το τοπικό συμβούλιο δεν λάβει καμία γνώμη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το τοπικό συμβούλιο εκδίδει τους δεσμευτικούς κανονισμούς όπως εγκρίθηκαν.

Αν ληφθεί γνώμη του Υπουργείου με την οποία διαπιστώνεται ότι οι κανονισμοί είναι παράνομοι εν όλω ή εν μέρει, το τοπικό συμβούλιο επιφέρει βελτιώσεις στους κανονισμούς σύμφωνα με τη γνώμη και εκδίδει τροποποιημένους κανονισμούς. Αν το τοπικό συμβούλιο δεν συμφωνεί με τη γνώμη εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογεί τη θέση του στην απόφασή του και εκδίδει τους κανονισμούς. Οι κανονισμοί διαβιβάζονται στο Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής τους.

Δημοσίευση δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα δημοτικά συμβούλια (Republikas pilsētas dome) δημοσιεύουν δεσμευτικούς κανονισμούς και τις αιτιολογικές εκθέσεις τους στην επίσημη εφημερίδα, τη Latvijas Vēstnesis. Τα κοινοτικά συμβούλια (novada dome) δημοσιεύουν δεσμευτικούς κανονισμούς και τις αιτιολογικές εκθέσεις τους στη Latvijas Vēstnesis (από τις 6 Νοεμβρίου 2015) ή σε τοπική εφημερίδα ή δωρεάν έκδοση.

Το εκάστοτε κοινοτικό συμβούλιο πρέπει να εκδίδει δεσμευτικό κανονισμό σχετικά με το πού θα δημοσιεύονται οι δεσμευτικοί κανονισμοί του και να δημοσιεύει τον εν λόγω κανονισμό στη Latvijas Vēstnesis. Το κοινοτικό συμβούλιο δύναται να αλλάζει την επιλεγείσα μέθοδο δημοσίευσης των δεσμευτικών κανονισμών έως μία φορά ανά έτος. Οι δεσμευτικοί κανονισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού τεθούν σε ισχύ, δημοσιεύονται στον ιστότοπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δεσμευτικοί κανονισμοί που θεσπίζονται από τα κοινοτικά συμβούλια διατίθενται επίσης στα κτίρια των κοινοτικών συμβουλίων και στα γραφεία διοικητικών υπηρεσιών του εκάστοτε δημοτικού διαμερίσματος, της κοινότητας ή του δήμου.

Έναρξη ισχύος δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι δεσμευτικοί κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την επομένη της δημοσίευσής τους στον επίσημο δίαυλο δημοσίευσής τους, εκτός εάν προβλέπουν μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Ακύρωση δεσμευτικών κανονισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι δεσμευτικοί κανονισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης παύουν να ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • με την έναρξη ισχύος δεσμευτικού κανονισμού που καταργεί τον προγενέστερο δεσμευτικό κανονισμό,
 • με την έναρξη ισχύος τελικής διάταξης άλλου δεσμευτικού κανονισμού που καταργεί τον προγενέστερο δεσμευτικό κανονισμό,
 • αν η διάταξη νόμου ή κανονισμού υπέρτερης ισχύος, βάσει της οποίας εκδόθηκε ο εν λόγω δεσμευτικός κανονισμός, παύσει να ισχύει,
 • με την έναρξη ισχύος απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία ακυρώνει τον εν λόγω δεσμευτικό κανονισμό,
 • σε περίπτωση δεσμευτικού κανονισμού ο οποίος εκδίδεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν λήξει η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος του.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Latvijas Vēstnesis, επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λετονίας

Η Latvijas Vēstnesis είναι η επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λετονίας. Η δημοσίευση πληροφοριών σε αυτή συνιστά επίσημη δημοσίευση.

 • Η επίσημη δημοσίευση καθιστά την πράξη αυθεντική και νομικά δεσμευτική.
 • Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια των νομικών πράξεων ή επίσημων ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα.

Από την 1η Ιουλίου 2012, η επίσημη εφημερίδα Latvijas Vēstnesis δημοσιεύεται επίσημα σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο https://www.vestnesis.lv. Πληροφορίες δημοσιευμένες στον ιστότοπο https://www.vestnesis.lv πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία προορίζονταν μόνο για σκοπούς ενημέρωσης, καθώς η επίσημη δημοσίευση πραγματοποιούνταν στην έντυπη έκδοση της Latvijas Vēstnesis.

Κωδικοποιημένη νομοθεσία

Κωδικοποιημένοι νόμοι, κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου και άλλοι νόμοι και κανονισμοί είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο όπου περιέχεται η νομοθεσία της Λετονίας https://likumi.lv/. Όλοι οι κωδικοποιημένοι νόμοι και κανονισμοί οι οποίοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο προορίζονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Τον ιστότοπο τηρεί ο επίσημος εκδότης VSIA Latvijas Vēstnesis.

Επίσημος εκδότης

Εκδότης της ηλεκτρονικής επίσημης εφημερίδας Latvijas Vēstnesis παραμένει ο εκδότης της προηγούμενης έντυπης έκδοσης με το ίδιο όνομα: VSIA Latvijas Vēstnesis.

Ο επίσημος εκδότης λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 (διαχείριση ποιότητας) και ISO 27001:2013 (ασφάλεια των πληροφοριών).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η Latvijas Vēstnesis διατίθεται δωρεάν. Το ηλεκτρονικό αρχείο της προγενέστερης έντυπης έκδοσης της Latvijas Vēstnesis διατίθεται επίσης δωρεάν. Η πρόσβαση στον ιστότοπο των κωδικοποιημένων νομικών πράξεων παρέχεται επίσης δωρεάν.

Σύνδεσμοι

Saeima (κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λετονίας)

Υπουργικό συμβούλιο της Δημοκρατίας της Λετονίας

Τράπεζα της Λετονίας

Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Κεφαλαιαγορών

Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Στοιχεία επικοινωνίας για αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης

Επίσημη εφημερίδα Latvijas Vēstnesis

Ιστότοπος με τη νομοθεσία της Λετονίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.