Liikmesriigi õigus

Igal Euroopa Liidu (ELi) liikmesriigil on oma õigus ja õigussüsteem. Liikmesriigi õigus võib hõlmata riigi tasandi õigust (ehk siseriiklikku õigust, mis kehtib kogu riigis) ja vaid teatavas piirkonnas, linnas või muus haldusüksuses kohaldatavat õigust.

Liikmesriigid avaldavad oma õigusaktid riigi ametlikus keeles/ametlikes keeltes ja kehtivad vaid selles keeles/nendes keeltes avaldatud versioonid. Teavitamise eesmärgil võivad liikmesriigi mõned õigusaktid olla olemas ka mõnes muus keeles lisaks ametlikule keelele/ametlikele keeltele.

Andmebaasid

Enamikul liikmesriikidel on riiklikud õiguse andmebaasid, millele pääseb ligi paremal pool asuvale lipukesele klõpsates.

Lisaks sisaldab Euroopa andmebaas N-Lex viitasid enamikule ametlikest riiklikest andmebaasidest. N-Lex on käimasolev ühine projekt, mida haldavad Euroopa Liidu Väljaannete Talitus ja projektis osalevate riikide valitsused. Praegu saab selle kaudu vaadata 27 liikmesriigi õigusakte.

Lisaks pääseb Ametlike väljaannete Euroopa foorumi kaudu ligi ELi liikmesriikide (ja mõne ELi kandidaatriigi ja EFTA riigi) ametlike väljaannete avaldamise eest vastutavate organisatsioonide veebisaitidele.

Euroopa Liidu seisukohast võib öelda, et paljud liikmesriikide õigusaktid on tegelikult ELi õiguse rakendusaktid. Eelkõige kuuluvad nende hulka ELi direktiivide riiklikud rakendusaktid. Selleks et otsida rakendusmeetmeid, millega liikmesriigid on teatavad ELi õiguse sätted oma õigusesse üle võtnud, võite kasutada andmebaasi EUR-Lex asjakohast otsinguvõimalust.

Õiguse allikad

Liikmesriikide õigus tuleneb eri allikatest, eelkõige põhiseadusest, muudest õigusaktidest (mida võib vastu võtta nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil) ja/või valitsusasutuste määrustest. Peale selle võib liikmesriikide kohtute otsustest saada kohtupraktika.

Õiguse valdkonnad

Tavapäraselt jaguneb liikmesriigi õigus era- ja avalikuks õiguseks.

  • Eraõigus ehk tsiviilõigus on ühiskonna õiguse see osa, mis käsitleb üksikisikute või rühmade suhteid ilma riigi või valitsuse sekkumiseta.
  • Avalik õigus reguleerib suhteid üksikisikute ning riigi, selle organite ja asutuste vahel, samuti viimaste pädevust ja asjaomaseid menetlusi. Üldiselt koosneb avalik õigus riigiõigusest, haldusõigusest ja kriminaalõigusest. Kriminaalõiguse erilist laadi arvestades võib seda pidada ka eraldi õiguse liigiks.

Üksikasjaliku teabe saamiseks liikmesriigi õiguse kohta klõpsake paremal pool ühel lipukesel.

Viimati uuendatud: 12/09/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.