Kansallinen lainsäädäntö

Bulgaria

Tällä sivulla on tietoja Bulgarian oikeusjärjestelmästä ja lainsäädännöstä.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Oikeuslähteet

Kansalliset oikeuslähteet

Oikeuslähteisiin kuuluvat

 • Bulgarian tasavallan perustuslaki (julkaistu Bulgarian virallisessa lehdessä (VL) nro 56, 13.7.1991, muutettu VL:ssä nro 85, 26.9.2003, VL:ssä nro 18, 25.2.2005, VL:ssä nro 27, 31.3.2006, ja VL:ssä nro 78, 26.9.2006 – Perustuslakituomioistuimen päätös nro 7/2006, VL nro 12, 6.2.2007, nro 100, 18.12.2015 [DB1])
 • säädökset ja
 • sekundäärilainsäädäntö.

Oikeuskäytäntö ei kuulu virallisiin oikeuslähteisiin, mutta se sitoo lainvalvontaviranomaisia.

Eurooppalaiset ja kansainväliset oikeuslähteet

Kirjallisia oikeudellisia välineitä ovat Bulgarian tasavallan perustuslaki, kansainväliset sopimukset, säädökset ja sekundäärilainsäädäntö (asetukset, määräykset, täytäntöönpanosäännöt, ohjeet ja suuntaviivat).

Bulgarian tasavallan perustuslailla on maan lainsäädännössä suurin oikeudellinen arvo. Siinä säädetään valtioelinten järjestämisestä, periaatteista, valtuuksista ja velvollisuuksista sekä kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Laki (zakon) on normatiivinen säädös, jolla yksi tai useampi oikeudellinen instituutio tai tällaisen instituution yksikkö sääntelee vakiintuneita yhteiskunnallisia suhteita lain asiasisällöstä tai kohderyhmästä riippuen joko ensisijaisesti tai perustuslain pohjalta.

Kaikki säädökset on julkaistava, ja ne tulevat voimaan kolmen päivän kuluttua julkaisemisesta, ellei säädöksessä toisin säädetä.

Ministerineuvosto (Ministerski savet) antaa asetuksen (postanovlenie) silloin, kun se hyväksyy täytäntöönpanosääntöjä, määräyksiä tai ohjeita tai kun se säätelee lainsäädännön mukaisesti yhteiskunnallisia suhteita, jotka eivät kuulu sen täytäntöönpano- tai määräysvallan piiriin.

Täytäntöönpanosääntö (pravilnik) on normatiivinen säädös, jonka tarkoituksena on lain paneminen kokonaisuudessaan täytäntöön. Siinä säädetään keskus- ja paikallisviranomaisia koskevista järjestelyistä tai niiden toimintaa koskevista sisäisistä määräyksistä.

Määräys (naredba) on normatiivinen säädös, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön normihierarkiassa korkeammalla olevien säädösten tietyt säännökset tai osat.

Ohje (instruktsia) on normatiivinen säädös, jolla ylempi elin antaa alemmille elimille ohjeita sellaisen normatiivisen säädöksen soveltamiseksi, jonka se on itse hyväksynyt tai jonka täytäntöönpanosta se on vastuussa.

Myös muut kuin kirjalliset lähteet, esimerkiksi tapaoikeus ja yleiset oikeusperiaatteet, ovat tärkeitä.

Ylimpien oikeusasteiden tulkintaratkaisuja voidaan pitää toissijaisena oikeuslähteenä.

Perustuslakituomioistuin (Konstitutsionen sad) tekee päätöksiä ja antaa tuomioita ja määräyksiä.
Se tekee ratkaisun asian sisällöstä päätöksessä.
Perustuslakituomioistuimen päätökset julkaistaan Bulgarian virallisessa lehdessä 15 päivän kuluessa niiden antamisesta, ja ne tulevat voimaan kolmen päivän kuluttua julkaisemisesta.

Normihierarkia

Bulgarian tasavallan perustuslaki on normihierarkiassa ylimpänä. Perustuslaissa ei erikseen säädetä EU:n oikeuden ensisijaisuudesta, mutta unionin oikeutta pidetään ensisijaisena kansalliseen lainsäädäntöön nähden.

Perustuslain 5 §:n 4 momentissa säädetään, että Bulgarian perustuslain edellyttämällä tavalla ratifioiduista, julkaistuista ja Bulgariassa voimaan tulleista kansainvälisistä sopimuksista tulee osa kansallista oikeutta. Kyseiset sopimukset ovat ensisijaisia niiden kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevaan kansalliseen lainsäädäntöön nähden.

Normihierarkian seuraavalla tasolla ovat lait. Täytäntöönpanovallan käyttäjillä on oikeus antaa sekundäärilainsäädäntöä, kuten asetuksia, määräyksiä, päätöksiä, täytäntöönpanosääntöjä, ohjeita ja suuntaviivoja.

Institutionaalinen kehys

Oikeussääntöjen antamisesta vastaavat toimielimet

Lainsäädäntövalta on kansalliskokouksella (Narodno sabranie). Se voi antaa, muuttaa, täydentää ja kumota lakeja.

Lakien pohjalta ja niiden täytäntöönpanoa varten ministerineuvosto antaa asetuksia, ohjeita ja päätöksiä. Asetusten kautta ministerineuvosto antaa myös täytäntöönpanosääntöjä ja määräyksiä.

Ministerit antavat täytäntöönpanosääntöjä, määräyksiä, ohjeita ja suuntaviivoja.

Ministerineuvosto tekee kansainvälisiä sopimuksia saatuaan siihen valtuudet lain nojalla. Kansalliskokous ratifioi (tai hylkää) kansainväliset sopimukset, jotka

 • ovat luonteeltaan poliittisia tai sotilaallisia
 • koskevat Bulgarian tasavallan osallistumista kansainvälisten järjestöjen toimintaan
 • johtavat Bulgarian tasavallan rajojen muuttamiseen
 • aiheuttavat valtiolle taloudellisia velvoitteita
 • johtavat valtion osallistumiseen kansainväliseen välimiesmenettelyyn tai oikeudelliseen menettelyyn
 • koskevat keskeisiä ihmisoikeuksia
 • koskevat lain vaikutuksia tai joiden täytäntöönpano edellyttää uutta lainsäädäntöä
 • edellyttävät nimenomaisesti ratifiointia
 • siirtävät perustuslaista johtuvaa valtaa Euroopan unionille.

Säätämismenettely

Perustuslain hyväksyminen

Uuden perustuslain hyväksyy suuri kansalliskokous (Veliko narodno sabranie), joka koostuu 400 jäsenestä.

Kansalliskokous voi muuttaa kaikkia perustuslain säännöksiä, lukuun ottamatta suuren kansalliskokouksen toimivaltaan kuuluvia säännöksiä. Perustuslain muuttaminen edellyttää kolmen neljäsosan enemmistöä kansalliskokouksen kaikkien jäsenten äänistä kolmessa äänestyksessä, jotka suoritetaan kolmena eri päivänä. Suuren kansalliskokouksen puhemies allekirjoittaa perustuslain muutoksen, joka julkaistaan Bulgarian virallisessa lehdessä seitsemän päivän kuluessa sen hyväksymisestä.

Lainsäädäntöä koskeva aloite-oikeus

Perustuslain 87 §:n mukaan kaikilla kansalliskokouksen ja ministerineuvoston jäsenillä on oikeus tehdä lakiehdotus.

Kansalliskokous hyväksyy lakiehdotuksen kahdessa käsittelyssä. Ensimmäisessä käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustellaan kokonaisuutena. Kansalliskokouksen jäsenet voivat kansalliskokouksen vahvistamassa määräajassa tehdä kirjallisia aloitteita ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn lakiehdotuksen muuttamiseksi. Toisessa käsittelyssä kansalliskokous keskustelee lakiehdotuksesta yksityiskohtaisesti ja hyväksyy sen. Hyväksytty lakiehdotus toimitetaan Bulgarian tasavallan presidentille, joka allekirjoittaa lakiehdotuksen vahvistamista koskevan asetuksen. Säädös julkaistaan Bulgarian virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan kolmen päivän kuluttua, ellei säädöksessä toisin säädetä.

Oikeudelliset tietokannat

Bulgarian virallinen lehti on saatavilla maksuttomasti internetsivustolla. Lehden verkkoversio sisältää kansalliskokouksen vahvistamat lait, ministerineuvoston antamat asetukset, kansainväliset sopimukset, muut säädökset sekä kaikki julkisia hankintoja ja toimilupia koskevat ilmoitukset.

Oikeudellisen alan kaupalliset tietokannat, esimerkiksi АpisСiela ja Juridiikan tietosanakirja, tarjoavat monenlaisia oikeudellisia tietoja, mutta ne ovat maksullisia.

Päivitetty viimeksi: 08/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.