A tagállamok joga

Bulgária

Ez az oldal tájékoztatást nyújt a bolgár jogrendszerről és áttekintést ad a bolgár jogról.

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

Jogforrások

Nemzeti jogforrások

Jogforrások többek között:

 • a Bolgár Köztársaság Alkotmánya (kihirdette az 1991. júliusi 56/13. sz. SG, módosította a 2003. szeptemberi 85/26. sz. SG, a 2005. februári 18/25. sz. SG, a 2006. márciusi 27/31. sz. SG, a 2006. szeptemberi 78/26. sz. SG – az Alkotmánybíróság 7/2006. sz. határozata, a 2007. februári 12/6. sz. SG, a 2015. decemberi 100/18. sz. SG [DB1]);
 • elsődleges jogszabályok; és
 • másodlagos jogszabályok.

Az ítélkezési gyakorlat nem jelent formális jogforrást, azonban a jogalkalmazó szervekre nézve kötelező.

Európai és nemzetközi jogforrások

Írásos jogforrások többek között a Bolgár Köztársaság Alkotmánya, a nemzetközi szerződések, a törvények és a másodlagos jogszabályok (rendeletek, rendelkezések végrehajtási szabályok, útmutatások és utasítások).

A Bolgár Köztársaság Alkotmánya (Konstitutsiata na Republika Balgaria) a legmagasabb rangú jogi aktus. Meghatározza az állami intézmények szervezetét, elveit, hatásköreit és kötelezettségeit, valamint az állampolgárok jogait és kötelezettségeit.

A törvény (zakon) a társadalmi viszonyokat ab initio vagy az Alkormány alapján tartósan szabályozó normatív aktus, amelyet az érintett tárgykörtől vagy személyektől függően egy vagy több jogalkotó szerv vagy azok valamely alegysége fogad el.

Minden jogszabályt kihirdetnek, és a jogszabályok a közzétételüket követő harmadik napon lépnek hatályba, amennyiben az adott jogszabály másként nem rendelkezik.

A Minisztertanács rendeletet (postanovlenie) ad ki, amikor végrehajtási szabályokat, rendelkezéseket vagy útmutatásokat fogad el, továbbá, amikor a törvényeknek megfelelően végrehajtási és közigazgatási hatáskörében eljárva az e törvényekben nem szabályozott társadalmi viszonyokat szabályozza.

végrehajtási szabályok (pravilnik) valamely törvény teljes körű végrehajtása érdekében kiadott normatív aktusok. Ezek az állami és helyi szervek felépítését vagy tevékenységeik belső rendjét határozzák meg.

rendelkezés (naredba) valamely magasabb rangú normatív aktus bizonyos rendelkezéseinek vagy más szakaszainak végrehajtására kiadott normatív aktus.

Az útmutatás (instruktsia) olyan normatív aktus, amellyel egy magasabb rangú szerv útmutatást ad az alárendelt szerveknek valamely általa kiadott vagy általa végrehajtandó normatív aktus végrehajtására vonatkozóan.

Más, nem írott jogforrások, mint a szokásjog (pravniyat obichay) és az általános jogelvek (obshtite printsipi na pravoto) szintén fontosak.

felsőbíróságok jogértelmező határozatai kiegészítő jogforrásnak tekinthetők.

Az Alkotmánybíróság (Konstitutsionen sad) határozatokat, ítéleteket és végzéseket fogad el.
Az Alkotmánybíróság az ügyek érdemében határozattal dönt.
Határozatait az állami közlönyben a határozat meghozatalától számított 15 napon belül kihirdetik, és azok a kihirdetésüket követő harmadik napon emelkednek jogerőre.

A normák hierarchiája

A Bolgár Köztársaság Alkotmánya a legmagasabb szintű jogforrás. Az uniós jog elsődlegességét az Alkotmány kifejezetten nem rögzíti, azonban úgy tekintendő, hogy az uniós jog a nemzeti joggal szemben elsőbbséget élvez.

Az Alkotmány 5. cikkének (4) bekezdése szerint az alkotmányos eljárásnak megfelelően megerősített, kihirdetett és a Bolgár Köztársaságban hatályba lépet nemzetközi szerződések az állam jogszabályainak részévé válnak. Ezek elsőbbséget élveznek a nemzeti jog bármely, ezekkel ellentétes rendelkezésével szemben.

A hierarchiában a következő helyet elfoglaló normatív aktusok a törvények. A végrehajtó hatalom másodlagos jogszabályokat, így rendeleteket, rendelkezéseket, végrehajtási szabályokat, útmutatásokat és utasításokat fogad el.

Intézményi keret

A jogszabályok elfogadásáért felelős intézmények

A Nemzetgyűlés (Narodno sabranie) jogalkotási hatáskörrel rendelkezik. Elfogadhatja, módosíthatja, kiegészítheti és hatályon kívül helyezheti a törvényeket.

A törvény alapján és a törvény végrehajtása érdekében a Minisztertanács (Ministerski savet) rendeleteket, utasításokat és határozatokat fogad el. A Miniszertanács rendeletek formájában végrehajtási szabályokat és rendelkezéseket is elfogad.

A miniszterek végrehajtási szabályokat, rendeleteket, útmutatásokat és utasításokat adnak ki.

A Minisztertanács törvény felhatalmazása alapján nemzetközi szerződéseket köt. A Nemzetgyűlés megerősíti (vagy elutasítja) azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyek:

 • politikai vagy katonai jellegűek;
 • a Bolgár Köztársaság nemzetközi szervezetekben való részvételére vonatkoznak;
 • a Bolgár Köztársaság határainak kiigazításáról rendelkeznek;
 • pénzügyi kötelezettségeket rónak az államra;
 • az államnak nemzetközi választottbírósági vagy jogi eljárásban való részvételéről rendelkeznek;
 • alapvető emberi jogokra vonatkoznak;
 • érintik a törvények hatályát vagy a végrehajtásukhoz új jogszabály szükséges;
 • kifejezetten megerősítést igényelnek;
 • az Európai Unióra az Alkotmányból eredő hatásköröket ruháznak át.

A jogalkotási eljárás

Az Alkotmány elfogadása

Az új Alkotmányt a 400 tagú Nagy Nemzetgyűlés (Veliko narodno sabranie) fogadja el.

A Nemzetgyűlés szabadon módosíthatja az Alkotmány bármely rendelkezését, kivéve azokat, amelyek a Nagy Nemzetgyűlés hatáskörébe tartoznak. Az alkotmánymódosításhoz a Nemzetgyűlés összes tagja három különböző napon, három szavazás során leadott szavazatainak háromnegyede szükséges. Az alkotmánymódosítást az elfogadásától számított hét napon belül a Nagy Nemzetgyűlés elnöke aláírja és kihirdeti az állami közlönyben.

Jogalkotási kezdeményezés

Az Alkotmány 87. cikke értelmében a Nemzetgyűlés vagy a Minisztertanács bármely tagja jogosult törvényjavaslatot benyújtani.

A Nemzetgyűlés a törvényjavaslatot két olvasatban fogadja el. Az első olvasat során a törvényjavaslat egészéről folyik a vita. A képviselők az első olvasatban elfogadott törvényjavaslat módosítása érdekében a Nemzetgyűlés által meghatározott határidőn belül írásbeli indítványt nyújthatnak be. A második olvasat során a Nemzetgyűlés részletes vitát folytat a törvényjavaslatról és elfogadja azt. Az elfogadott törvényjavaslatot megküldik a Bolgár Köztársaság elnökének, aki rendeletet ír alá a törvény kihirdetése érdekében. A törvényt kihirdetik az állami közlönyben, és az – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – a közzétételét követő harmadik napon hatályba lép.

Jogi adatbázisok

Az állami közlöny (Darzhaven vestnik) ingyenesen elérhető az állami közlöny honlapján. Az online kiadás tartalmazza a Nemzetgyűlés által kihirdetett törvényeket, a Minisztertanács által kiadott rendeleteket, nemzetközi szerződéseket, egyéb jogi aktusokat, közbeszerzési és koncessziós hirdetményeket stb.

Az olyan kereskedelmi jogi adatbázisok, mint az Apis, a Ciela és a Juridical Encyclopaedia, teljes körű jogi információkat kínálnak, azonban nem ingyenesek.

Utolsó frissítés: 08/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.