Valsts tiesību akti

Dānija

Šajā lapā ir sniegta informācija par Dānijas tiesību sistēmu.

Saturu nodrošina
Dānija

Lai uzzinātu vairāk par Dānijas tiesību sistēmu, lūdzu, apmeklējiet Dānijas Tieslietu ministrijas un Dānijas parlamenta tīmekļa vietni.

Tiesību avoti

Galvenie tiesību avoti Dānijā ir tiesību akti, likumdošanas sagatavošanas darbs un judikatūra.

Tiesību akti ir primārais tiesību avots, un tie tiek publicēti oficiālajā laikrakstā. Kopš 2008. gada oficiālais laikraksts ir pieejams tikai elektroniskā formātā. Tiesību akti tiek iedalīti, cita starpā, likumos, rīkojumos un administratīvajos noteikumos. Likumus pieņem Dānijas parlaments, rīkojumus izdod valdība un administratīvos noteikumus izstrādā valsts iestādes.

Tikai parlamentam ir tiesības pieņemt jaunus likumus un grozīt esošos. Pēc to pieņemšanas tiesību aktus var atcelt vai grozīt tikai parlaments.

Tiesas nolēmumiem arī ir nozīmīga loma likumu piemērošanā. Augstākas tiesas nolēmumiem bieži vien ir lielāka ietekme nekā zemāka līmeņa tiesu nolēmumiem.

Likumdošanas sagatavošanas darbam, kas veikts likumdošanas procedūras ietvaros, arī ir nozīmīga loma likumu piemērošanā.

Juridiskās datubāzes

Juridiskās informācijas portālā (Retsinformation) iedzīvotājiem ir pieejama šāda informācija:

  • likumi, administratīvie noteikumi, līgumi un tiesību aktu konsolidētās versijas;
  • parlamenta dokumenti;
  • administratīvi lēmumi;
  • tiesībsarga lēmumi.

Portālā ir iekļauti tiesību akti, kas bija spēkā 1985. gada 1. janvārī, kā arī visi pēc šī datuma pieņemtie tiesību akti.

Piekļuve datubāzei ir bez maksas.

Lapa atjaunināta: 20/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.