Leġiżlazzjoni nazzjonali

Danimarka

Din il-paġna tagħtik informazzjoni dwar is-sistema legali fid-Danimarka.

Il-kontenut ipprovdut minn
Danimarka

Għal informazzjoni dwar is-sistema legali Daniża jekk jogħġbok ikkonsulta s-siti elettroniċi tal- Ministeru tal-Ġustizzja Daniż u l-Parlament Daniż

Sorsi legali

Is-sorsi ewlenin tal-liġi fid-Danimarka huma l-leġiżlazzjoni, il-ħidma leġiżlattiva ta’ tħejjija u l-ġurisprudenza.

Il-Leġiżlazzjoni hija s-sors primarju tal-liġi u tiġi ppubblikata fil-Gazzetta tal-Liġijiet. Mill-2008 il-Gazzetta tal-Liġijiet kienet disponibbli biss f’forma elettronika. Il-leġiżlazzjoni hija maqsuma fi, fost l-oħrajn, liġijiet, ordnijiet u regolamenti amministrattivi. Il-liġijiet jiġu adottati mill-Parlament Ewropew, l-ordnijiet jinħarġu mill-Gvern, u r-regolamenti amministrattivi jitfasslu mill-awtoritajiet.

Il-Parlament huwa l-uniku korp li għandu s-setgħa jadotta liġijiet ġodda jew li jemenda l-leġiżlazzjoni eżistenti. Kif tiġi adottata, il-leġiżlazzjoni tista’ tiġi abrogata jew emendata biss mill-Parlament.

Is-Sentenzi tal-Qorti wkoll għandhom rwol importanti fl-applikazzjoni tal-liġi. Is-sentenzi tal-Qorti Suprema ta’ spiss ikunu iktar importanti mis-sentenzi tal-qrati inferjuri.

Il-Ħidma leġiżlattiva preparatorja, li ssir matul il-proċedura leġiżlattiva, hija parti importanti wkoll tal-applikazzjoni tal-liġi.

Bażijiet tad-data tal-liġi

Il-portal tal-informazzjoni dwar il-liġi (Retsinformation) jagħti aċċess liċ-ċittadini għal:

  • liġijiet, regoli amministrattivi, trattati u leġiżlazzjoni konsolidata
  • dokumenti parlamentari
  • deċiżjonijet amministrattivi
  • deċiżjonijiet mill-Ombudsman.

Il-portal għandu l-leġiżlazzjoni kollha fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 1985 u l-leġiżlazzjoni adottata wara dik id-data.

L-aċċess għall-bażi tad-data huwa bla ħlas.

L-aħħar aġġornament: 20/06/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.