Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Isvediż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Leġiżlazzjoni nazzjonali

Svezja

Din il-paġna tipprovdik b’informazzjoni dwar is-sistema legali fl-Iżvezja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Sorsi tal-liġi

Hemm erba' sorsi tal-liġi ewlenin fl-Iżvezja: il-leġiżlazzjoni, il-materjal leġiżlattiv ta' tħejjija, il-ġurisprudenza u l-letteratura akkademika.

Il-leġiżlazzjoni hija s-sors ewlieni. Din tiġi stampata u promulgata fil-Kodiċi Żvediż tal- Istatuti. Il-leġiżlazzjoni hija maqsuma f'atti, ordinanzi u regolamenti. L-atti jiġu adottati mir-Riksdag (il-Parlament Svediz), l-ordinanzi mill-Gvern u r-regolamenti joħorġu mill-awtoritajiet.

Ir- Riksdag (il-Parlament Żvediż) huwa l-uniku korp pubbliku li għandu l-awtorità jadotta liġijiet ġodda jew jemenda l-leġiżlazzjoni eżistenti. Il-leġiżlazzjoni li ġiet adottata tista’ biss tiġi annullata jew emendata permezz ta’ deċiżjoni ġdida mir-Riksdag.

Id-deċiżjonijiet mill-qrati, il-ġurisprudenza, għandhom rwol importanti fl-applikazzjoni tal-liġi. Dan japplika partikolarment għad-deċiżjonijiet mill-għola qrati, il-Qorti Suprema u l-Qorti Amministrattiva Suprema.

Ix-xogħol ta' tħejjija għal liġijiet proposti, jiġifieri it-testi li jiġu maħluqa b'rabta mal-proċess leġiżlattiv, jintużaw ukoll fl-applikazzjoni tal-liġi.

Il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni

L-atti l-ġodda jew l-emendi għall-atti eżistenti normalment jiġu proposti mill-Gvern. Qabel ma l-Gvern jissottometti proposta dwar leġiżlazzjoni ġdida lir-Riksdag, ġeneralment irid jeżamina l-alternattivi disponibbli bir-reqqa. Dan il-kompitu huwa assenjat lil kummissjoni ta’ inkjesta maħtura għal dan l-għan.

Qabel ma r-Riksdag jiddeċiedi jekk għandux jadotta liġi jew emenda proposta, il-proposta għandha tiġi kkunsidrata mill-membri tar-Riksdag f’kumitat parlamentari. Hemm ħmistax-il kumitat, kull wieħed bil-qasam ta’ responsabbiltà tiegħu, bħat-trasport jew l-edukazzjoni.

Meta kumitat ikun ippreżenta r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Kamra – fil-forma ta’ rapport tal-kumitat – dwar liema deċiżjoni għandu jieħu r-Riksdag dwar il-proposti tal-Gvern u tal-membri, il-membri kollha tar-Riksdag jiddibattu l-liġi proposta u tittieħed deċiżjoni finali.

Hija r-responsabbiltà tal-Gvern li jimplimenta d-deċiżjonijiet tar-Riksdag u li jiżgura li huma infurzati bil-mod intiż mir-Riksdag. L-Uffiċċji tal-Gvern, inklużi l-ministeri kollha u madwar 300 aġenzija pubblika, jassistu lill-Gvern f’din il-kariga.

Il-liġijiet u l-ordinanzi kollha jiġu ppubblikati fil-Kodiċi tal-Istatuti Żvediż (Svensk Författningssamling, SFS), li huwa disponibbli f’forma stampata u fuq l-Internet.

Bażijiet tad-dejta ġuridiċi

Tista’ ssib informazzjoni ġuridika dwar l-amministrazzjoni pubblika fuq Lagrummet. Minn dan il-portal huma disponibbli ħoloq ta' aċċess għall-informazzjoni ġuridika mill-Gvern, mir-Riksdag, mill-qrati superjuri u mill-aġenziji tal-gvern.

L-aċċess għall-portal huwa mingħajr ħlas.

L-aħħar aġġornament: 05/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.