Nationale wetgeving

Elke lidstaat van de Europese Unie (EU) heeft zijn eigen recht en rechtsstelsel. Het recht van de lidstaten kan bestaan uit wetgeving op nationaal niveau (of nationale wetgeving, die overal in een bepaalde lidstaat van kracht is) en wetgeving die alleen in een bepaald gebied, een bepaalde regio of een bepaalde stad geldig is.

De lidstaten publiceren hun wetgeving in hun officiële taal of talen en deze wetgeving is alleen juridisch bindend in deze taal of talen. Voor informatiedoeleinden kunnen bepaalde wetsteksten van lidstaten ook in een of meer andere talen dan de officiële taal of talen van die lidstaat worden gepubliceerd.

Databanken

De meeste lidstaten hebben een nationale databank voor hun wetgeving – u kunt deze informatie vinden door een van de vlaggen aan de rechterkant aan te klikken.

Daarnaast verbindt de Europese databank N-Lex de meeste officiële nationale databanken met elkaar. N-Lex is een gemeenschappelijk project in uitvoering van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie en de deelnemende nationale overheden. Op dit moment kunt u de wetgeving van 27 lidstaten inzien.

Bovendien kunt u via het European Forum of Official Gazettes toegang krijgen tot de websites van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de officiële publicaties van de EU-lidstaten (plus enkele kandidaat-landen en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie).

Vanuit het perspectief van de EU is het EU-recht in veel wetgeving van de lidstaten geïncorporeerd. Dit geldt met name voor nationale wetgeving waarin EU-richtlijnen zijn geïncorporeerd. Als u op zoek bent naar deze uitvoeringsmaatregelen, waarmee de lidstaten bepaalde bepalingen van het EU-recht in hun eigen wetgeving hebben omgezet, kunt u de relevante zoekfunctie van de databank EUR-Lex gebruiken.

Rechtsbronnen

Het recht van de lidstaten is afgeleid uit diverse bronnen, met name de grondwet, wetten (die op nationaal, regionaal of lokaal niveau kan worden aangenomen) en/of verordeningen door overheidsagentschappen, enz. Bovendien kunnen gerechtelijke uitspraken van rechtbanken van de lidstaten zich tot jurisprudentie ontwikkelen.

Rechtsgebieden

Het recht van de lidstaten wordt traditioneel onderverdeeld in privaatrecht en publiekrecht.

  • Het privaatrecht of burgerlijk recht is het rechtsgebied in een samenleving dat betrekking heeft op de relaties tussen individuele personen of groepen zonder tussenkomst van de staat of de overheid.
  • Het publiekrecht regelt de relaties tussen individuele personen en de staat, de entiteiten en autoriteiten van de staat en hun bevoegdheden, alsmede de betreffende procedures. In algemene zin bestaat het publiekrecht uit het constitutioneel recht, het bestuursrecht en het strafrecht. Vanwege de bijzondere aard van het strafrecht kan dit recht ook worden gezien als een zelfstandige categorie.

Voor meer informatie over het recht van de lidstaten kunt u een van de vlaggen aan de rechterkant selecteren.

Laatste update: 12/09/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.