Ustawodawstwo krajowe

Dania

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat systemu prawnego w Danii.

Autor treści:
Dania

Więcej informacji o duńskim systemie prawnym można uzyskać na stronach internetowych duńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz duńskiego parlamentu.

Źródła prawa

Głównymi źródłami prawa w Danii są: akty prawne, legislacyjne dokumenty przygotowawcze i orzecznictwo.

Akty prawne, stanowiące główne źródło prawa, ogłasza się w dzienniku urzędowym (Lovtidende). Od 2008 r. dziennik urzędowy dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej. Akty prawne dzieli się m.in. na ustawy, rozporządzenia i zarządzenia administracyjne. Ustawy uchwala parlament duński, rozporządzenia wydaje rząd, zaś zarządzenia administracyjne wydają inne organy.

Parlament jest jedynym organem uprawnionym do uchwalania nowych ustaw i zmiany obowiązujących przepisów. Wyłącznie parlament może uchylić lub zmienić uchwalone już akty prawne.

Istotną rolę w stosowaniu prawa odgrywa również orzecznictwo. Orzeczenia Sądu Najwyższego (Højesteret) mają często wyższą wartość prawną niż orzeczenia sądów niższej instancji.

Legislacyjne dokumenty przygotowawcze, które sporządza się w toku procedury ustawodawczej, także odgrywają istotną rolę w stosowaniu prawa.

Prawnicze bazy danych

Portal informacji prawnych (Retsinformation) zapewnia obywatelom dostęp do:

  • ustaw, przepisów administracyjnych, umów międzynarodowych i skonsolidowanych tekstów aktów prawnych;
  • dokumentów parlamentarnych;
  • decyzji administracyjnych;
  • decyzji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Portal zawiera wszystkie akty prawne obowiązujące w dniu 1 stycznia 1985 r. oraz wszystkie akty prawne przyjęte po tej dacie.

Dostęp do bazy danych jest nieodpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 20/06/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.