Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Ustawodawstwo krajowe

Grecja

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące systemu prawnego w Grecji.

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Źródła prawa

 • ustawa
 • prawo zwyczajowe
 • ogólnie przyjęte zasady prawa międzynarodowego
 • prawo Unii Europejskiej
 • umowy międzynarodowe
 • Orzecznictwo

Rodzaje instrumentów prawnych – opis

 • konstytucja
 • ustawy (Τυπικός νόμος)
 • inne akty mające charakter ustawodawczy (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)
 • dekrety prezydenckie (Προεδρικό διάταγμα)
 • akty administracyjne (Διοικητικές πράξεις)
 • traktaty założycielskie UE
 • rozporządzenia unijne
 • dyrektywy unijne
 • umowy międzynarodowe

Hierarchia norm

Najwyższe miejsce w hierarchii krajowych aktów prawnych zajmuje konstytucja, po której zgodnie z porządkiem ważności kolejne miejsce zajmują ustawy, dekrety prezydenckie, a następnie akty administracyjne. Traktaty założycielskie Unii Europejskiej mają taką samą rangę jak konstytucja, a pozostałe międzynarodowe akty prawne, mają pierwszeństwo przed krajowymi aktami prawnymi, z wyjątkiem konstytucji.

Ramy instytucjonalne

Instytucje odpowiedzialne za stanowienie prawa

W razie potrzeby zmiany lub uzupełnienia istniejącego ustawodawstwa, wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub włączenia postanowień prawa międzynarodowego do wewnętrznego porządku prawnego, właściwy minister przydziela zadanie przygotowania projektu aktu prawnego specjalnej komisji legislacyjnej.

Proces ustawodawczy

Projekt przygotowany przez specjalną komisję legislacyjną zostaje skierowany do centralnej komisji legislacyjnej w rządowej kancelarii ogólnej; komisja ta zapewnia, by projekt był właściwie sformułowany, a także może zgłaszać inne uwagi w odniesieniu do takich kwestii jak zgodność z konstytucją i prawem międzynarodowym.

Projekt, wraz z uzasadnieniem, w którym przedstawia się powody i cele przyjęcia zaproponowanych przepisów, zostaje skierowany do parlamentu. Jeżeli projekt pociągałby za sobą wydatki z budżetu państwa, biuro księgowości jednostek państwowych (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) sporządza specjalne sprawozdanie dotyczące wydatków wraz ze sprawozdaniem porównawczym. Do projektów musi także zostać załączone sprawozdanie wskazujące wszelkie środki, które będzie trzeba zastosować w wyniku uchwalenia nowych przepisów wraz ze sprawozdaniem na temat konsultacji społecznych, które poprzedziły przedłożenie projektu, z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Przewodniczący parlamentu kieruje projekt pod obrady albo na posiedzeniu plenarnym albo w stałych komisjach lub w komisji działającej w okresie pomiędzy sesjami parlamentu. Dekrety prezydenckie mające na celu wykonanie aktów ustawodawczych parlamentu są wydawane przez prezydenta republiki na podstawie wniosku właściwych ministrów. Szczegółowe przepisy ustawowe upoważniają organy administracyjne do przyjmowania aktów prawnych regulujących określone sprawy lub zagadnienia lokalne, techniczne lub o mniej istotnym charakterze.

Na mocy art. 28 konstytucji umowy międzynarodowe, po ich ratyfikacji przez parlament, stają się integralną częścią greckiego prawa krajowego i mają pierwszeństwo przed wcześniejszymi przepisami krajowymi w razie ich sprzeczności z tymi przepisami; wyjątek stanowią przepisy konstytucji.

Rozporządzenia Unii Europejskiej obowiązują powszechnie we wszystkich państwach członkowskich; są wiążące i mają skutek bezpośredni w każdym państwie członkowskim.

Wprowadzenie przepisów dyrektywy do prawa krajowego odbywa się na mocy ustawy, dekretu prezydenta lub ministra.

Po podpisaniu aktu ustawodawczego parlamentu przez wszystkich właściwych ministrów prezydent republiki wydaje i ogłasza ten akt w terminie jednego miesiąca od jego uchwalenia przez parlament.

W przeciwnym razie, zgodnie z art. 103 aktu wprowadzającego kodeks cywilny, data jego wejścia w życie przypada w 10. dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Akt ratyfikujący umowę co do zasady wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym, zaś skutki prawne umowy – z dniem określonym w tekście umowy.

Na stronie internetowej greckiego parlamentu można wyszukać wszystkie przyjęte akty począwszy od 22 października 1993 r. do chwili obecnej. Ponadto na stronie internetowej Drukarni Narodowej (Εθνικό Τυπογραφείο), można, korzystając z zakładki „Wyszukiwanie" (‘Αναζητήσεις’), znaleźć roczne wykazy przyjętych aktów i dekretów począwszy od 1890 r., ich zakres przedmiotowy oraz określenie dziennika urzędowego, w którym zostały opublikowane.

Ministrowi odpowiedzialnemu za daną dziedzinę przysługuje inicjatywa zgłoszenia poprawek do aktu ustawodawczego parlamentu.

Akt ustawodawczy parlamentu obowiązuje dopóki nie zostanie uchylony przez nowy akt.

Prawnicze bazy danych

 1. Prawnicza baza danych (obejmująca całe prawodawstwo) jest prowadzona i zarządzana przez Drukarnię Narodową.

Dostęp jest bezpłatny (art. 7 ustawy nr 3861/2010, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym FEK A/112/13‑7‑10).

 1. Prawnicza baza danych (obejmująca całe prawodawstwo) jest prowadzona i zarządzana przez Intracom oraz HOL.

Dostęp podlega opłacie.

 1. Strona internetowa Państwowej Rady Prawnej

Dostęp jest bezpłatny.

Powiązane strony

Parlament grecki

Drukarnia Narodowa

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.