Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej szwedzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Ustawodawstwo krajowe

Szwecja

Na niniejszej stronie przedstawione są informacje o systemie prawnym w Szwecji.

Autor treści:
Szwecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Źródła prawa

W Szwecji istnieją cztery główne źródła prawa: ustawodawstwo, dokumenty przygotowawcze opracowywane w toku procesu ustawodawczego, orzecznictwo i publikacje akademickie.

Ustawodawstwo jest źródłem pierwotnym. Jest ono publikowane w szwedzkim dzienniku ustaw. Ustawodawstwo obejmuje ustawy, rozporządzenia i zarządzenia. Ustawy są przyjmowane przez Riksdag (szwedzki parlament), rozporządzenia – przez rząd, a zarządzenia – przez organy administracji.

Riksdag jest jedyną instytucją publiczną posiadającą kompetencje do przyjmowania nowych ustaw lub do zmiany obowiązującego ustawodawstwa. Obowiązujące ustawodawstwo może być uchylone lub zmienione jedynie na podstawie uchwały Riksdagu.

Orzecznictwo (orzeczenia sądowe) odgrywa istotną rolę w procesie stosowania prawa. Odnosi się to szczególnie do orzeczeń wydawanych przez sądy najwyższych instancji, czyli Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.

W procesie stosowania prawa korzysta się również z dokumentów dotyczących wniosków ustawodawczych, czyli dokumentów opracowanych w toku procesu ustawodawczego.

Proces decyzyjny

Nowe akty lub zmiany obowiązujących aktów proponuje zazwyczaj rząd. Zanim jednak złoży on projekt nowej ustawy w szwedzkim parlamencie, zwykle dokonuje analizy innych dostępnych wariantów. Zadanie to powierza się komisji powołanej specjalnie do tego celu.

Zanim izba Riksdagu zadecyduje o przyjęciu przedłożonego projektu ustawy lub zmiany do ustawy, projekt musi zostać rozpatrzony w komisji parlamentarnej Riksdagu. Istnieje piętnaście takich komisji, z których każda zajmuje się inną dziedziną, jak np. transport lub oświata.

Po przedstawieniu izbie przez komisję jej zaleceń – w formie sprawozdania komisji – co do decyzji jaką Riksdag powinien podjąć wobec projektów rządowych i poselskich, projekt ustawy poddawany jest debacie, w której uczestniczą wszyscy posłowie do Riksdagu. W następstwie tej debaty podejmowana jest ostateczna decyzja.

Obowiązkiem rządu jest realizowanie uchwał Riksdagu i zapewnienie ich wykonania w sposób określony przez Riksdag. Rządowi pomagają w tym instytucje rządowe, obejmujące wszystkie ministerstwa oraz ok. 300 instytucji państwowych.

Wszystkie ustawy i rozporządzenia publikowane są w szwedzkim dzienniku ustaw (Svensk Författningssamling), dostępnym w formie papierowej oraz w internecie.

Prawnicze bazy danych

Informacje prawne dotyczące administracji państwowej można znaleźć w portalu Lagrummet. W portalu tym znajdują się także łącza pozwalające na dostęp do informacji prawnych rządu, Riksdagu, sądów wyższych instancji i podmiotów rządowych.

Dostęp do tego portalu jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 05/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.