Legislația națională

Bulgaria

Această pagină prezintă informații referitoare la sistemul juridic bulgar și o imagine de ansamblu a dreptului bulgar.

Conținut furnizat de
Bulgaria

Izvoare de drept

Izvoare naționale de drept

Printre izvoarele de drept se numără:

 • Constituția Republicii Bulgaria (promulgată în MO 56/13 iulie 1991, modificată în MO 85/26 septembrie 2003, MO 18/25 februarie 2005, MO 27/31 martie 2006, MO 78/26 septembrie 2006 - Decizia Curții Constituționale nr. 7/2006, MO 12/6 februarie 2007, MO 100/18 decembrie 2015 [DB1]);
 • legislația primară și
 • legislația secundară.

Jurisprudența nu este un izvor de drept oficial, dar este obligatorie pentru autoritățile de aplicare a legii.

Izvoare de drept europene și internaționale

Printre instrumentele scrise se numără Constituția Republicii Bulgaria, tratatele internaționale, legile și legislația secundară (decrete, regulamente, norme de punere în aplicare, instrucțiuni și ordine).

Constituția Republicii Bulgaria (Konstitutsiata na Republika Balgaria) este legea supremă. Aceasta stabilește organizarea, principiile, competențele și obligațiile instituțiilor statului, precum și drepturile și obligațiile cetățenilor.

O lege (zakon) este un act normativ care reglementează fie ab initio, fie în temeiul Constituției, relațiile societale într-un cadru stabil, prin măsuri adoptate, în funcție de subiect sau de persoanele vizate, de către unul sau mai multe organe legislative sau de către subdiviziuni ale acestora.

Toate actele legislative sunt promulgate și intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării lor, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în actele respective.

Consiliul de Miniștri emite un decret (postanovlenie) atunci când adoptă norme de punere în aplicare, regulamente sau instrucțiuni și când reglementează, în conformitate cu legile, măsuri societale care nu sunt reglementate de legile aflate în sfera sa de competență executivă și administrativă.

Normele de punere în aplicare (pravilnik) sunt acte normative elaborate pentru a pune în aplicare legea în integralitatea sa. Acestea includ dispoziții pentru organizarea autorităților publice naționale și locale sau pentru ordinea internă a activităților acestora.

Un regulament (naredba) este un act normativ elaborat pentru a pune în aplicare anumite dispoziții sau alte secțiuni ale unui act normativ superior.

instrucțiune (instruktsia) este un act normativ prin care o autoritate superioară dă instrucțiuni autorităților subordonate în ceea ce privește punerea în aplicare a unui act normativ pe care l-a elaborat sau a cărei aplicare trebuie să o asigure.

Alte izvoare de drept nescrise, cum ar fi cutuma (pravniyat obichay) și principiile generale ale dreptului (obshtite printsipi na pravoto), sunt, de asemenea, importante.

Deciziile de interpretare ale Curților supreme pot fi considerate ca un izvor de drept subsidiar.

Curtea Constituțională (Konstitutsionen sad) acționează prin intermediul deciziilor, al hotărârilor și al ordinelor.
Curtea se pronunță cu privire la fondul unei cauze prin intermediul unei decizii.
Deciziile Curții sunt promulgate în Monitorul Oficial în termen de 15 zile de la data emiterii și intră în vigoare în termen de trei zile de la promulgare.

Ierarhia normelor

Constituția Republicii Bulgaria este legea supremă. Supremația dreptului UE nu este prevăzută în mod specific în Constituție, însă acesta este considerat superior dreptului național.

Conform articolului 5 alineatul (4) din Constituție, tratatele internaționale care au fost ratificate în conformitate cu procedura constituțională, au fost promulgate și au intrat în vigoare în Republica Bulgaria, devin parte din legislația statului. Acestea prevalează asupra oricăror dispoziții conflictuale din legislația internă.

Următoarele acte normative din punct de vedere ierarhic sunt legile. Executivul adoptă legislația secundară, cum ar fi decrete, regulamente, decizii, norme de punere în aplicare, instrucțiuni și ordine.

Cadru instituțional

Instituții responsabile de adoptarea normelor juridice

Adunarea Națională (Narodno sabranie) deține autoritatea legislativă. Aceasta poate adopta, modifica, completa și abroga legi.

Pe baza legilor și pentru a le pune în aplicare, Consiliul de Miniștri (Ministerski savet) adoptă decrete, ordine și decizii. Prin intermediul decretelor, Consiliul de Miniștri adoptă și norme de punere în aplicare și regulamente.

Miniștrii emit norme de punere în aplicare, regulamente, instrucțiuni și ordine.

Consiliul de Miniștri încheie tratate internaționale dac legea prevede astfel. Adunarea Națională ratifică (sau respinge) tratatele internaționale care:

 • sunt de natură politică sau militară;
 • privesc participarea Republicii Bulgaria la organizațiile internaționale;
 • prevăd modificări ale frontierelor Republicii Bulgaria;
 • impun obligații financiare statului;
 • prevăd participarea statului la arbitraj internațional sau la proceduri juridice;
 • privesc drepturile fundamentale ale omului;
 • vizează efectele legislative sau necesită o nouă legislație pentru a fi aplicate;
 • prevăd expres ratificarea;
 • conferă Uniunii Europene competențe care decurg din Constituție.

Procesul legislativ

Adoptarea Constituției

Dacă este cazul, Marea Adunare Națională (Veliko narodno sabranie), formată din 400 de membri, adoptă o nouă Constituție.

Adunarea Națională are libertatea de a modifica orice dispoziție din Constituție care nu intră în sfera de competență a Marii Adunări Naționale. Modificarea constituțională necesită o majoritate de trei sferturi din voturile tuturor membrilor Adunării Naționale, exprimate în trei sesiuni de vot în trei zile diferite. Modificarea Constituției este semnată și promulgată în Monitorul Oficial de președintele Marii Adunări Naționale în termen de șapte zile de la adoptare.

Inițiativa legislativă

În conformitate cu articolul 87 din Constituție, orice membru al Adunării Naționale sau al Consiliului de Miniștri are dreptul de a introduce un proiect de lege.

Proiectul de lege este adoptat de Adunarea Națională în două lecturi. La prima lectură, proiectul de lege este dezbătut în integralitate. Membrii pot depune moțiuni scrise de modificare a unui proiect de Națională Generală. Adunarea Națională dezbate proiectul de lege în detaliu și îl adoptă la a doua lectură. Proiectul de lege adoptat este trimis Președintelui Republicii Bulgaria, care semnează un decret de promulgare. Legea este promulgată în Monitorul Oficial și intră în vigoare la trei zile de la publicarea sa, cu excepția cazului în care se prevede altfel în lege.

Baze de date juridice

Monitorul Oficial (Darzhaven vestnik) este disponibil gratuit pe site-ul web al Monitorului Oficial. Ediția online conține proiecte de legi promulgate de Adunarea Națională, decrete emise de Consiliul de Miniștri, tratate internaționale, alte acte juridice, notificări privind achizițiile publice și concesiuni etc.

Bazele de date cu legislația comercială, cum ar fi ApisCiela și Enciclopedia juridică oferă o gamă largă de informații juridice, dar nu sunt disponibile în mod gratuit.

Ultima actualizare: 20/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.