NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Legislația națională

Ţările de Jos

Această pagină oferă informații despre sistemul juridic din Țările de Jos. Din guvern fac parte miniștrii și regele. Datorită acestei particularități, Țările de Jos au un statut special între monarhiile din Europa de Vest. După revizuirea aprofundată a Constituției din 1848, Țările de Jos sunt o monarhie constituțională cu un sistem parlamentar.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Izvoare de drept

Tipuri de instrumente juridice – descriere

Constituția oferă cadrul pentru organizarea statului olandez și constituie baza legislației. Tratatele dintre Țările de Jos și alte state sunt un izvor important de drept. Articolul 93 din Constituție stipulează că dispozițiile tratatelor și ale deciziilor instituțiilor internaționale pot produce efecte directe în sistemul juridic olandez, acestea având întâietate față de dispozițiile legilor olandeze. Normele legale în vigoare în Regatul Țărilor de Jos nu se aplică în cazul în care sunt incompatibile cu dispozițiile respective. Prin urmare, normele Uniunii Europene prevăzute în tratate, regulamente și directive constituie un izvor important de drept în Țările de Jos.

Carta Regatului Țărilor de Jos reglementează relația constituțională dintre Țările de Jos, Aruba, Curaçao și Sint-Maarten.

Legile sunt elaborate la nivel național. Prin delegare în temeiul legii, guvernul central poate să prevadă norme (suplimentare) sub formă de ordine administrative și hotărâri ministeriale. Este posibil să se adopte și ordine administrative independente (care nu decurg dintr-o lege). Constituția conferă autoritate de reglementare organismelor inferioare de drept public (provinciilor, municipalităților și regiilor de distribuție a apei).

Jurisprudența este izvor de drept, în măsura în care hotărârile instanțelor au o relevanță care depășește sfera cauzei în care s-a pronunțat hotărârea respectivă. Hotărârile instanțelor superioare servesc drept orientări. Hotărârile Curții Supreme au o autoritate deosebită, întrucât sarcina acestei instanțe este de a promova interpretarea uniformă a legii. Prin urmare, în cauzele noi, instanța inferioară va avea în vedere o hotărâre a Curții Supreme atunci când pronunță o sentință.

Principiile generale de drept ghidează administrarea și exercitarea justiției. Uneori, legea se referă la principiile generale de drept, de exemplu Codul civil (caracterul rezonabil și echitatea). Hotărârile instanțele se pot fonda, de asemenea, pe principiile generale de drept.

Dreptul cutumiar, cunoscut și sub denumirea de drept nescris, constituie o altă sursă de drept. În principiu, cutuma prezintă relevanță doar dacă legea face trimitere la aceasta, însă instanțele poate lua în considerare cutuma în pronunțarea sentințelor, în cazul în care există conflicte. Dreptul cutumiar nu poate constitui izvor de drept în stabilirea unei infracțiuni penale (articolul 16 din Constituție).

Ierarhizarea izvoarelor de drept

Articolul 94 din Constituție stipulează că unele norme de drept internaționale au întâietate ierarhică: dispozițiile legale care sunt incompatibile cu normele de drept internațional nu se aplică. Dreptul european, prin natura sa, are întâietate în fața dreptului național. Acesta este urmat de Cartă, de Constituție și de legile promulgate de Parlament. Acestea au forță juridică superioară altor reglementări. Legile Parlamentului sunt adoptate în comun de către Guvern și Parlament (Staten-Generaal - reprezentanții aleși ai poporului).

Se stipulează, de asemenea, că o lege poate fi abrogată parțial sau integral doar printr-o lege ulterioară. În plus, există o regulă generală de interpretare conform căreia legile specifice au forță juridică superioară legilor cu caracter general. În tradiția continentală, legea este considerată drept un izvor de drept superior jurisprudenței.

Cadru instituțional

Instituții responsabile de adoptarea instrumentelor juridice

Procesul legislativ

Legile Parlamentului sunt adoptate în comun de către Guvern și Parlament. Propunerile legislative pot fi înaintate de către Guvern sau de Camera Inferioară (Camera Reprezentanților) a Parlamentului. Consiliul de Stat își dă avizul cu privire la propunerile legislative, precum și cu privire la ordinele administrative. Alte părți interesate sunt consultate în mod obișnuit în cursul elaborării unei propuneri legislative.

De regulă, Consiliul de Miniștri adoptă propunerile legislative și le trimite Departamentului consultativ din cadrul Consiliului de Stat pentru emiterea de recomandări. Guvernul răspunde recomandărilor elaborând un nou raport. Ulterior, Guvernul trimite propunerea legislativă – cu modificările necesare – Camerei Inferioare, prin mesaj regal. Propunerea poate fi modificată în cadrul dezbaterilor din Camera Inferioară. Camera Inferioară este cea care are dreptul de modificare a propunerii. Odată acceptată de Camera Inferioară, propunerea este dezbătută în Camera Superioară (Senat). Camera Superioară poate doar să adopte sau să respingă propunerea legislativă. În această etapă nu se mai pot face modificări. După ce a fost acceptat de către Camera Superioară, textul legislativ este semnat de rege și de ministrul de resort, după care devine lege.

Baze de date juridice

Overheid.nl este punctul de acces central la toate informațiile privind organismele publice din Țările de Jos. Această pagină oferă acces la legislația locală și națională.

Officielebekendmakingen.nl oferă acces la monitoarele oficiale (StaatsbladStaatscourant și Tractatenblad). De asemenea, puteți găsi toate publicațiile Parlamentului neerlandez pe acest site internet.

Este accesul la baza de date gratuit?

Accesul la site-ul internet este gratuit.

Linkuri conexe

Guvernul

Regering

Ministerul afacerilor externe

Camera Reprezentanților

Guvernament.nl

Houseofrepresentatives.nl

Ultima actualizare: 19/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.