Vnútroštátne právne predpisy

Každý členský štát Európskej únie (EÚ) má svoje vlastné právo a svoj vlastný právny systém. Právo členských štátov (ČŠ) môže tvoriť právo na vnútroštátnej úrovni (alebo vnútroštátne právo, ktoré je platné v celom členskom štáte) a právo, ktoré je uplatniteľné len v určitej oblasti, regióne alebo meste.

Členské štáty uverejňujú svoje právne predpisy v svojom úradnom jazyku, resp. jazykoch, a sú právne záväzné len v tomto jazyku, resp. jazykoch. Určité právne akty členských štátov môžu byť na informačné účely k dispozícii v jednom alebo viacerých ďalších jazykoch okrem úradného jazyka, resp. jazykov.

Databázy

Väčšina členských štátov má vnútroštátnu databázu svojho práva – príslušné informácie môžete získať, keď si vyberiete jednu z vlajok na pravej strane.

Okrem toho európska databáza N-Lex spája väčšinu úradných vnútroštátnych databáz. N-Lex je prebiehajúci spoločný projekt riadený Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskej únie a zúčastnených národných vlád. V súčasnosti umožňuje nahliadnuť do práva 27 členských štátov.

Navyše prostredníctvom Európskeho fóra úradných vestníkov môžete získať prístup k webovým stránkam organizácií zodpovedných za vydávanie úradných vestníkov (zbierok zákonov) členských štátov EÚ (plus niektorých kandidátskych krajín a krajín EZVO).

Z hľadiska EÚ sa mnohými zákonmi členských štátov prakticky vykonáva právo EÚ. Platí to najmä v prípade vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonávajú smernice EÚ. Ak hľadáte vykonávacie opatrenia, ktorými členské štáty začlenili určíte ustanovenia práva EÚ do svojho právneho poriadku, môžete použiť príslušnú funkciu vyhľadávania v databáze EUR-Lex.

Pramene práva

Právo členských štátov pochádza z rozličných zdrojov, najmä z ústavy, zákonov alebo právnych predpisov (ktoré môžu byť prijaté na vnútroštátnej, krajskej alebo miestnej úrovni), a/alebo nariadení orgánov štátnej správy atď. Okrem toho môžu súdne rozhodnutia súdov členských štátov viesť k vytvoreniu judikatúry.

Oblasti práva

Právo členských štátov sa tradične delí na súkromné a verejné.

  • Súkromné alebo verejné právo je oblasť práva v spoločnosti, ktorá ovplyvňuje vzťahy medzi jednotlivcami alebo skupinami bez zásahu štátu alebo vlády.
  • Verejné právo upravuje vzťahy medzi fyzickými osobami a štátom, jeho subjektmi a orgánmi, ich právomocami a príslušnými postupmi. Vo všeobecnom rámci verejné právo tvorí ústavné právo, správne právo a trestné právo. Z dôvodu osobitnej povahy trestného práva sa toto právo môže považovať za osobitnú kategóriu práva.

Podrobnejších informácie o práve členských štátov získate, ak si zvolíte jednu z vlajok na pravej strane.

Posledná aktualizácia: 12/09/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.