Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne právne predpisy

Grécko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o právnom systéme v Grécku.

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Pramene práva:

 • právne predpisy
 • zvykové právo
 • všeobecne uznávané pravidlá medzinárodného práva
 • právo Európskej únie
 • medzinárodné dohovory
 • Judikatúra

Druhy právnych nástrojov – opis:

 • ústava
 • zákony (Τυπικός νόμος)
 • iné akty právneho charakteru (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)
 • prezidentské dekréty
 • administratívne opatrenia (Διοικητικές πράξεις)
 • zakladajúce zmluvy EÚ
 • nariadenia EÚ
 • smernice EÚ
 • medzinárodné dohovory

Hierarchia noriem

Ústava stojí nad všetkými vnútroštátnymi právnymi nástrojmi, po nej nasledujú zákony, prezidentské dekréty a administratívne opatrenia. Zakladajúce zmluvy Európskej únie sú na rovnakej formálnej úrovni ako ústava, zatiaľ čo medzinárodné právne nástroje stoja nad všetkými vnútroštátnymi právnymi nástrojmi okrem ústavy.

Inštitucionálny rámec

Inštitúcie zodpovedné za prijímanie právnych predpisov

V prípade potreby zmeny alebo doplnenia existujúcich právnych predpisov, prijatia nových právnych noriem alebo zapracovania pravidiel medzinárodného práva do domácich právnych predpisov:

príslušný minister poverí vypracovaním návrhu zákona osobitný legislatívny výbor.

Legislatívny proces

Návrh zákona vypracovaný osobitným legislatívnym výborom sa pošle ústrednému legislatívnemu výboru v rámci generálneho sekretariátu vlády. Tento výbor zabezpečí, že návrh je vypracovaný správne a môže vyjadriť pripomienky týkajúce sa ústavnosti a súladu s medzinárodným právom.

Potom sa návrh zákona predloží parlamentu s dôvodovou správou, v ktorej budú uvedené odôvodnenia a účel navrhovaných ustanovení. Ak by návrh zahŕňal výdavky zo štátneho rozpočtu, štátny účtovný úrad (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) vypracuje osobitnú správu o výdavkoch a komparatívnu správu o výdavkoch. K návrhu zákona musí byť pripojená správa hodnotiaca všetky opatrenia, ktoré treba zohľadniť, ako aj správa o verejných konzultáciách, ktoré sa okrem výnimočných prípadov konali pred predložením návrhu.

Predseda parlamentu postúpi návrh zákona na rokovanie buď plenárneho zasadnutia alebo zasadnutia parlamentných výborov alebo stálych výborov. Na návrh príslušných ministrov prijíma prezident republiky nariadenia implementujúce zákony, ktoré prijal parlament. Osobitné štatutárne ustanovenia splnomocňujú administratívne orgány na prijímanie opatrení, ktoré regulujú osobitné záležitosti miestneho, technického alebo menej významného charakteru.

Podľa článku 28 ústavy sú medzinárodné dohovory po ratifikácii parlamentu neoddeliteľnou súčasťou gréckeho vnútroštátneho práva a majú okrem ustanovení ústavy prednosť pred skoršími ustanoveniami, ktoré sú s nimi v rozpore.

Nariadenia EÚ majú všeobecnú platnosť v celej Únii, sú záväzné a priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

Smernice EÚ sa do vnútroštátneho práva zapracúvajú prostredníctvom zákona, prezidentského dekrétu alebo rozhodnutia ministra.

Do jedného mesiaca od schválenia parlamentom príslušní ministri zákon podpíšu a následne zákon podpíše a vyhlási prezident republiky.

V samotnom zákone je stanovené, kedy nadobúda účinnosť. Ak tomu tak nie je, v súlade s článkom 103 úvodného zákona k občianskemu zákonníku je dátum nadobudnutia účinnosti zákona 10 dní od jeho uverejnenia vo vládnom vestníku (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Zákon, ktorým sa ratifikuje dohovor, v zásade nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia zákona vo vládnom vestníku a právne účinky dohovoru začínajú dňom stanoveným v dohovore.

Na webovej lokalite gréckeho parlamentu sa nachádzajú zákony prijaté od 22. Októbra 1993. Ďalej si na webovej lokalite vydavateľského úradu (Εθνικό Τυπογραφείο) môžete pomocou vyhľadávacej funkcie („Αναζητήσεις“ ) vyhľadať každoročné zoznamy od roku 1890 prijatých zákonov a nariadení s uvedením ich predmetu a informácií o vládnom vestníku, v ktorom boli uverejnené.

Na novelizáciu zákona je oprávnené príslušné ministerstvo.

Zákon zostáva v platnosti, kým nie je zrušený novým zákonom.

Právne databázy

 1. Úplná právna databáza, ktorú vlastní a udržiava vydavateľský úrad.

Prístup je bezplatný (článok 7 zákona č. 3861/2010, uverejneného vo vládnom vestníku FEK A/112/13‑7‑10).

 1. Úplná právna databáza, ktorú vlastnia a udržiavajú spoločnosti Intracom a HOL.

Prístup je spoplatnený.

 1. Domovská stránka Štátnej právnej rady

Prístup je bezplatný.

Súvisiace webové lokality

Grécky parlament

Vydavateľský úrad

Posledná aktualizácia: 04/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.