Vnútroštátne právne predpisy

Taliansko

V tejto časti nájdete informácie o právnom systéme v Taliansku.

Autor obsahu
Taliansko

Pramene práva

Ako v každej modernej demokracii, aj v Taliansku je politický systém založený na rozdelení moci medzi zákonodarnú, výkonnú a súdnu.

Talianske právo pramení zväčša z rozhodnutí zákonodarnej moci, ktoré výkonná moc realizuje. Súdna moc zasahuje v prípade porušenia práva.

Druhy právnych nástrojov – opis

Pramene práva v Taliansku, zoradené podľa dôležitosti, sú tieto:

 • Ústava
 • Zákony (zbierka zákonov a ďalšie parlamentné zákony, regionálne zákony)
 • Iné právne predpisy
 • Obyčajové právo

Prameňom zákona môže byť aj referendum, v prípade že anuluje (zruší) predchádzajúci zákon.

Zákon je možné interpretovať rôznymi spôsobmi a rozhodnutia môžu byť ovplyvnené jurisprudenciou. Tá však nie je úplne zaväzujúca, keďže v Taliansku existuje systém kontinentálneho práva, kde hlavným vodítkom pre výklad práva je pozitívne, t.j. písané právo.

Základným prameňom práva je Ústava. Tá je formovaná ústavodarnou mocou a jej zmeny a doplnenia sú možné len pomocou osobitného konania – ktorý je zložitejší ako v prípade zmeny bežného zákona.

Parlamentné zákony vznikajú ako výsledok práce Camera dei Deputati (Dolná komora) a Senato (Horná komora) a musia sa uplatňovať a rešpektovať v celej krajine. Výnimkou sú špecifické zákony, prijaté výhradne pre určité územia či príležitosti – napr. opatrenia v prípade zemetrasenia.

Regionálne zákony platia len na území daného regiónu a upravujú len špecifické záležitosti.

V niektorých prípadoch môžu byť regionálne zákony integrované medzi štátne zákony (ak existujú) alebo sa môžu stať pre dané územie exkluzívnymi (v prípade absencie štátnych nariadení) – to môže platiť napr. pre obchod, výchovu a vzdelávanie, vedecký výskum, šport, prístavy a letiská, pracovnú bezpečnosť či kultúrne produkty.

Iné právne predpisy sú tvorené predloženými vykonávacími predpismi, ktoré obsahujú podrobnosti o uplatňovaní zákonov, štátnych i regionálnych.

Hierarchia noriem

Taliansky súdny systém je v súlade s obyčajovými i s písanými medzinárodnými normami a normami Spoločenstva.

Pre pramene práva existuje určitá hierarchia. V právnom štáte platí, že právo nemôže odporovať Ústave a podzákonná právna norma by nemala byť v rozpore s nadradeným právnym predpisom.

Inštitucionálny rámec

Inštitúcie, ktoré prijímajú právne predpisy

Inštitúciami, ktoré zodpovedajú za prijímanie právnych noriem, sú spravidla parlament a regionálne rady.

V špecifickom prípade môže zákony prijímať vláda (parlament ich následne potvrdí alebo zmení). Táto situácia môže nastať v urgentných prípadoch, kedy parlament prenesie svoje právomoci na vládu.

Iné právne predpisy spravidla vydáva vláda či regionálne rady a obsahujú podrobnosti o vykonávaní zákonov.

Rozhodovací proces

Štandardný proces prijímania zákona tvoria tri fázy:

 • Začatie: Táto výsada patrí vláde, každému členovi parlamentu, skupinám voličov (občanov), regionálnym radám a niektorým špecifickým inštitúciám.
 • Diskusia a hlasovanie: Môžu prebehnúť rôznymi spôsobmi v závislosti od vnútorných pravidiel parlamentu.
 • Vyhlásenie a publikácia: Zákon najprv vyhlási prezident Talianskej republiky a potom sa publikuje v úradnom vestníku.

Právne databázy

Projekt Normattiva sa začal v marci 2010 s cieľom podporiť komputerizáciu a klasifikáciu platných štátnych a regionálnych ustanovení verejnou správou, uľahčiť bezplatné vyhľadávanie a prehliadanie týchto ustanovení občanmi a poskytnúť nástroje na legislatívne preskúmanie, za ktoré je zodpovedný úrad predsedu vlády, senát republiky a poslanecká snemovňa.

Dokumenty v databáze „Normattiva“ si možno prezerať v troch formách:

 • pôvodné znenie uverejnené v talianskom úradnom vestníku,
 • znenie platné a uplatňované v deň nahliadnutia do databázy a
 • znenie platné v akýkoľvek daný predchádzajúci deň stanovený používateľom.

Po dokončení bude databáza obsahovať celý súbor štátnych právnych predpisov vo forme očíslovaných aktov (zákony, vyhlášky, legislatívne dekréty a ďalšie očíslované akty).
V súčasnosti obsahuje približne 75 000 aktov, pričom všetky boli prijaté od roku 1946.
Neobsahuje ministerské vyhlášky.

Projekt sa stále vyvíja. V budúcnosti:

 • bude možné celú databázu riadiť prostredníctvom dynamických odkazov zo zmeneného a upraveného ustanovenia na príslušný článok v ďalšom pozmeňujúcom akte,
 • funkcia vyhľadávania bude vylepšená tak, aby obsahovala vyhľadávanie „podľa pojmu“, ako aj podľa sémantickej kategórie,
 • budú všetky legislatívne akty uverejnené v čase, keď Taliansko bolo kráľovstvom (1861-1946), obnovené a sprístupnené;
 • bude obsahovať odkazy na všetky ostatné verejné legislatívne databázy, počnúc tými, ktoré obsahujú regionálne zákony a právne predpisy Spoločenstva.
Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.