Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku litovčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinaangličtinafrancúzštinachorvátčinapoľština.
Swipe to change

Vnútroštátne právne predpisy

Litva

Na tejto stránke nájdete informácie o litovskom právnom systéme a prehľad litovského práva.

Autor obsahu
Litva

Pramene práva

Pramene práva sú oficiálne prostriedky, ktorými sú vyjadrené a stanovené právne normy.

Právny akt je oficiálny písomný dokument prijatý príslušným štátnym orgánom, v ktorom sú stanovené alebo vysvetlené právne normy alebo v ktorom je uvedený základ, podľa ktorého sú v danom prípade použiteľné určité právne normy. V závislosti od povahy právnych informácií, ktoré stanovujú, sa právne akty delia takto:

 1. Právne nástroje – sú písomné a štátom schválené rozhodnutia štátnych orgánov, ktorá stanovujú, menia alebo zrušujú predpisy všeobecnej povahy použiteľné na neurčitý okruh adresátov. Legislatívne nástroje sa delia do dvoch kategórií:
 • Zákony stoja najvyššie. Sú prijímané Parlamentom Litovskej republiky [Seimas] alebo na základe národného referenda. Stanovujú všeobecné právne ustanovenia, ktorých účelom je riadiť hlavné oblasti ľudskej interakcie a majú záväznú právnu silu. Zákony sa považujú za hlavní zdroj práva.
 • Podriadené nástroje sú legislatívne nástroje prijaté na základe zákona, ktorému majú dať konkrétnu podobu a zabezpečiť jeho vykonávanie. Podriadené nástroje nesmú byť v rozpore so zákonmi. Patria medzi ne:
  • uznesenie parlamentu,
  • uznesenie vlády,
  • pokyny a nariadenie vydané odbormi ministerstiev,
  • uznesenie a rozhodnutia miestnych orgánov a verejnej správy,
  • iné nástroje.
 1. Výkladové akty, ktoré sa prijímajú, aby osvetlili význam a obsah použiteľných právnych ustanovení. Prijíma ich orgán, ktorý má právomoc rozhodovať o výkladu práva.
 2. Individuálne vykonávacie akty, v ktorých sú uvedené v účinnosť požiadavky stanovené právnymi aktmi. Individuálne vykonávacie akty majú rovnakým spôsobom ako legislatívne nástroje právny účinok, ale nemajú status prameňa práva, pretože netvoria všeobecné, univerzálne použiteľné pravidlá, ale sú svojim normatívnym obsahom adresované konkrétnym osobám v konkrétnych situáciách a povahou jedno rázové v tom zmysle, že vo chvíli, keď dotyčný právny vzťah prestane existovať (nábor, výpoveď, poskytnutie dôchodku atď.), už nie sú použiteľné.

Iné pramene práva

Okrem legislatívnych nástrojov sa za pramene primárneho práva považujú také:

 • Všeobecné právne zásady (dobrá viera, spravodlivosť, individuálna zodpovednosť, primeranosť) sa považujú za nedielnu súčasť litovského právneho systému tak pre výklad právnych predpisov, ako aj pre odstránenie právnych medzier. Podľa článku 135 ods. Ústavy Litovskej republiky sa za súčasť litovského práva považujú takisto všeobecne uznávané zásady medzinárodného práva a litovské súdy ich teda musia uplatňovať a riadiť sa nimi.
 • Právna obyčaj, t. j. štátom uznané spoločensky prijímané pravidlá správania založené na dlhodobej tradícii a opakovaní. Litovský občiansky zákonník uznáva obyčaj ako priamy prameň práva. Možno ju použiť, pokiaľ zákon či zmluva jej použitie priamo stanovuje, alebo pokiaľ je v právnej úprave medzera. Obyčaj, ktorá je v rozpore so všeobecnými právnymi zásadami, alebo nadradenými právnymi ustanoveniami, nemožno používať.

Druhotné pramene práva sú:

 • Precedentné právo, t. j. rozhodnutie súdu v konkrétnom prípade, ktoré usmerňuje súd rovnakej alebo nižšej inštancie pri skúmaní obdobných prípadov. Precedensy majú v litovskom právnom systéme skôr pomocnú povahu.
 • Právna doktrína.

Hierarchia noriem

Platí táto hierarchia právnych noriem:

 1. ústava,
 2. ústavní zákony,
 3. ratifikované zmluvy,
 4. zákony,
 5. ďalšie právne akty vykonávajúce zákony (rozhodnutie prezidenta, vlády, ústavného súdu atď.).

Inštitucionálna štruktúra:

Litovský parlament [Seimas] je jediný orgán oprávnený prijímať zákony. Právne akty prijaté akýmkoľvek iným štátnym orgánom musí byť v súlade s Ústavou Litovskej republiky a ostatnými zákonmi.

Iné legislatívne nástroje môže prijať:

 • Litovský parlament (uznesenia),
 • prezident (dekréty),
 • vláda (uznesenia),
 • ministerstvá a iné vládne orgány (nariadenia),
 • miestne orgány (rozhodnutia, vyhlášky).

Právne databázy

Litovskú databázu právnych aktov (Lietuvos teisės aktų duomenų bazė) vlastní a spravuje parlament Litovskej republiky.

Databáza ponúka tieto typy informácií:

 • prijaté právne akty,
 • návrhy právnych aktov,
 • uznesenia,
 • rozhodnutia,
 • ďalšie typy legislatívnych dokumentov.

Dokumenty v tejto databáze nie sú oficiálne ani právne záväzné.

Databáza sa dá prehľadávať v angličtine aj litovčine. K rôznym typom legislatívnych dokumentov sa môžete dostať kliknutím na tlačidlo „Typ“.

Právne predpisy a ďalšie právne dokumenty sa tiež dajú nájsť v Registri právnych aktov Litvy (Lietuvos teisės aktų registras). Túto stránku spravuje štátny subjekt Centrum právnych informácií (valstybės įmonė Teisinės informacijos centras) pod dohľadom Ministerstva spravodlivosti. Od 31. augusta 2013 tento register spravuje kancelária parlamentu Litovskej republiky.

Je databáza prístupná zdarma?

Áno, litovský register aj databázy právnych aktov sú prístupné zdarma.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.