Vnútroštátne právne predpisy

Malta

Na tejto stránke nájdete informácie o právnom systéme na Malte.

Autor obsahu
Malta

Pramene práva

  • parlamentné zákony (primárna legislatíva);
  • nariadenia, pravidlá, poriadky, stanovy (vykonávacie a iné predpisy) a
  • právo EÚ vrátane rozhodnutí Súdneho dvora (SD).

Ústava je základným prameňom vnútroštátneho práva a stanovuje, že zákony prijíma parlament vo forme parlamentných zákonov. Parlament však môže výkonom svojej legislatívnej právomoci poveriť aj iné orgány (t. j. ministrov, úrady, verejnoprávne orgány atď.), ktoré sú oprávnené vykonávať sekundárnu legislatívu v tej oblasti pôsobnosti, ktorá bola stanovená parlamentným zákonom.

Vnútroštátny právny poriadok je takisto potrebné vnímať v kontexte legislatívy EÚ a najmä Zmluvy o pristúpení.

Malta nemá sudcovské právo: súd vykladá právo tak, ako je obsiahnuté v rôznych právnych predpisoch. Neznamená to však, že súdne precedensy nie sú smerodajné. Sudcovia sa vo väčšine prípadov, ak na to nemajú závažný dôvod, neodkláňajú od osvedčenej zásady ustanovenej judikatúrou. Nižšie súdy majú tiež takú prax, že v právnych otázkach dodržiavajú zásady stanovené vyšším súdom.

Druhy právnych nástrojov – opis

Aj medzinárodné dohody môžu byť súčasťou maltskej domácej legislatívy.

Európsky dohovor o ľudských právach

Na základe zákona XIV z roku 1987 bol do maltského práva začlenený Európsky dohovor o ľudských právach. Žiadny zákon na Malte nesmie byť v rozpore s právami a slobodami stanovenými v dohovore. Právo na preskúmanie majú súdy.

Hierarchia noriem

Na vnútroštátnej úrovni je Ústava najvyšším zákonom štátu, za ňou nasledujú parlamentné zákony a na ďalšej úrovni je sekundárna legislatíva. Ako však už bolo uvedené, na Malte predstavujú aj Zmluva o pristúpení a nariadenia EÚ všeobecne platné a právne záväzné nariadenia, rovnako ako v ostatných členských štátoch, a je potrebné ich zohľadňovať spolu s právom EÚ vo všeobecnosti.

Inštitucionálny rámec

Inštitúcie, ktoré prijímajú právne predpisy

V podstate sa dodržiava systém dohľadu a rovnováhy medzi zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. Zatiaľ čo tri základné piliere zabezpečujú výkon zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, každý vo svojej príslušnej oblasti, systém dohľadu a rovnováhy, ktorý Malta prebrala z anglických zásad právneho štátu, umožňuje plynulé fungovanie právneho systému na Malte.

Rozhodovací proces

Malta funguje podľa vzoru britského parlamentného systému, čo po 180 rokoch britskej nadvlády neprekvapuje. Minister predkladá návrh zákona, ktorý sa následne uverejní vo vestníku na prvé čítanie v parlamente. V závislosti od dôležitosti príslušného zákona sa predtým môže alebo nemusí uverejniť biela kniha. Snemovňa reprezentantov následne vytvorí výbor a po druhom čítaní, v ktorom majú poslanci parlamentu príležitosť pripomienkovať všeobecné podmienky určitej časti príslušnej legislatívy, sa počas pojednávaní vo výboroch podrobne preskúma každý článok legislatívy a predložia sa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Po skončení pojednávania vo výboroch sa návrh zákona vráti späť parlamentu na konečné tretie čítanie a po odsúhlasení prezidentom republiky sa návrh zákona stáva zákonom.

Podľa všeobecného pravidla zákon nadobúda účinnosť v deň svojho uverejnenia, ak nie je v samotnom zákone uvedené, že príslušný minister je oprávnený stanoviť dátum začiatku účinnosti zákona (alebo jeho časti) na iný deň.

Právne databázy

Databáza vnútroštátnej legislatívy: Zákony Malty – právne služby

Služba poskytuje bezplatný prístup k:

  • všetkým hlavným a sekundárnym vnútroštátnym právnym predpisom,
  • právnym publikáciám vrátane zákonov, návrhov zákonov, právnych oznámení, vykonávacích a iných predpisov.

Súvisiace odkazy

Zákony Malty

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.