Nationell lagstiftning

Bulgarien

På den här sidan finns information om Bulgariens rättssystem och en översikt över den bulgariska lagstiftningen.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Rättskällor

Nationella rättskällor

Rättskällorna innefattar

 • Republiken Bulgariens författning (offentliggjord i Bulgariens officiella kungörelseorgan nr 56/13 juli 1991, ändrad genom Bulgariens officiella kungörelseorgan nr 85/26 september 2003, Bulgariens officiella kungörelseorgan nr 18/25 februari 2005, Bulgariens officiella kungörelseorgan nr 27/31 mars 2006, Bulgariens officiella kungörelseorgan nr 78/26 september 2006 – författningsdomstolens dom nr 7/2006, Bulgariens officiella kungörelseorgan nr 12/6 februari 2007, Bulgariens officiella kungörelseorgan nr 100/18 december 2015 [DB1]),
 • primärlagstiftning, och
 • sekundärlagstiftning.

Rättspraxis är ingen formell rättskälla, utan används som vägledning.

Europeiska och internationella rättskällor

De skriftliga instrumenten innefattar Republiken Bulgariens författning, internationella fördrag, lagar och sekundärlagstiftning (dekret, förordningar, tillämpningsföreskrifter, regler, instruktioner och beslut).

Republiken Bulgariens författning (Konstitutsiata na Republika Balgaria) är högsta norm. Där fastställs organisation, principer, befogenheter och skyldigheter för statliga institutioner, liksom medborgarnas rättigheter och skyldigheter.

En lag (zakon) är en normativ akt som reglerar eller tolkar sociala förbindelser, självständigt (ab initio) eller på grundval av författningen, i enlighet med området eller ämnena för ett eller flera rättsinstitut eller deras underenheter.

Alla rättsakter måste utfärdas och träda i kraft tre dagar efter det att de har offentliggjorts, om inte annat föreskrivs i själva rättsakten.

Regeringen utfärdar ett dekret (postanovlenie) när den godkänner tillämpningsföreskrifter, förordningar eller instruktioner, och när den utfärdar bestämmelser om sociala ordningar som inte regleras inom ramen för regeringens verkställande och administrativa verksamhet.

Tillämpningsföreskrifter (pravilnik) är normativa akter som utfärdas i syfte att genomföra en lag i dess helhet. Där föreskrivs hur statliga och lokala organ ska organiseras eller hur deras interna verksamhet ska ordnas.

En förordning (naredba) är en normativ akt som utfärdas i syfte att genomföra vissa bestämmelser eller andra delar av en normativ akt med högre dignitet.

En instruktion (instruktsia) är en normativ akt där ett högre organ instruerar underordnade organ om hur en normativ akt ska genomföras eller dess fullgörande säkras.

Andra viktiga, icke-skriftliga källor är sedvanerätt (pravniyat obichay) och allmänna rättsprinciper (obshtite printsipi na pravoto).

De högsta domstolarnas tolkningsbeslut kan ses som en extra rättskälla.

Författningsdomstolen (Konstitutsionen sad) meddelar avgöranden, besked och beslut.
Domstolen avgör ett mål i sak genom att meddela ett avgörande.
Författningsdomstolens avgöranden måste offentliggöras i Bulgariens officiella kungörelseorgan inom 15 dagar från utfärdandedagen. Ett avgörande måste träda i kraft senast tre dagar efter offentliggörandet.

Rättsreglernas hierarki

Republiken Bulgariens författning är högsta lag. EU-lagstiftningens överhöghet fastställs inte specifikt i författningen, men den anses ha högre dignitet än nationell lagstiftning.

Enligt artikel 5.4 i författningen blir internationella fördrag som har ratificerats i enlighet med det konstitutionella förfarandet och som har offentliggjorts och trätt i kraft i Bulgarien en del av landets lagstiftning. De har företräde framför eventuellt motstridiga bestämmelser i den inhemska lagstiftningen.

På nästa nivå finns normativa rättsakter. Den verkställande makten antar sekundärlagstiftning såsom dekret, förordningar, resolutioner, tillämpningsföreskrifter, instruktioner och beslut.

Institutionell ram

Institutioner ansvariga för antagandet av rättsregler

Nationalförsamlingen (Narodno sabranie) har lagstiftande befogenhet. Den kan anta, ändra, komplettera och upphäva lagar.

På grundval av lagar och för att genomföra dem antar regeringen (Ministerski savet) dekret, beslut och resolutioner. Genom dekret utfärdar regeringen även tillämpningsföreskrifter och förordningar.

Ministrarna utfärdar tillämpningsföreskrifter, förordningar, instruktioner och beslut.

Regeringen ingår internationella fördrag när den har lagstadgad befogenhet att göra detta. Nationalförsamlingen ratificerar (eller avvisar) internationella fördrag som

 • är av politisk eller militär karaktär,
 • gäller Bulgariens deltagande i internationella organisationer,
 • avser korrigeringar av Bulgariens gränser,
 • medför förpliktelser för statskassan,
 • avser statens deltagande i internationella medlings- eller rättsförfaranden,
 • avser grundläggande mänskliga rättigheter,
 • påverkar rättsutövningen eller kräver ny lagstiftning för att kunna tillämpas,
 • kräver uttrycklig ratificering,
 • ger Europeiska unionen befogenheter som följer av författningen.

Beslutsprocess

Antagande av författningen

En ny författning antas vid behov av stornationalförsamlingen (Veliko narodno sabranie), som består av 400 ledamöter.

Nationalförsamlingen får ändra alla författningsbestämmelser utom de som faller under stornationalförsamlingens behörighet. För en författningsändring krävs en majoritet på tre fjärdedelar av rösterna från nationalförsamlingens samtliga ledamöter, i tre omröstningar på tre olika dagar. En författningsändring undertecknas och offentliggörs i det officiella kungörelseorganet av stornationalförsamlingens ordförande inom sju dagar från den dag då ändringen antogs.

Lagstiftningsinitiativ

Enligt artikel 87 i författningen har alla ledamöter av nationalförsamlingen eller ministrar i regeringen rätt att lägga fram ett lagförslag.

Ett lagförslag antas av nationalförsamlingen efter två behandlingar. Under den första behandlingen debatteras hela lagförslaget. Ledamöterna får lägga fram skriftliga förslag om ändring av lagförslag som har antagits vid första behandlingen. Detta ska ske inom den tidsfrist som nationalförsamlingen har fastställt. Nationalförsamlingen debatterar lagförslaget i detalj och antar det vid andra behandlingen. Det antagna lagförslaget överlämnas till Republiken Bulgariens president, som undertecknar ett dekret om offentliggörande. Rättsakten offentliggörs i statens officiella kungörelseorgan och träder i kraft tre dagar senare, om inte annat anges i själva akten.

Rättsdatabaser

Bulgariens officiella kungörelseorgan (Darzhaven vestnik) finns tillgängligt kostnadsfritt på det officiella kungörelseorganets webbplats. Webbutgåvan innehåller lagar som offentliggjorts av nationalförsamlingen, regeringsdekret, internationella fördrag, andra rättsakter samt alla meddelanden om offentlig upphandling och koncessioner osv.

Kommersiella rättsdatabaser som ApisCiela och Juridical Encyclopaedia tillhandahåller en mängd juridisk information, men är inte kostnadsfria.

Senaste uppdatering: 20/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.