Nationell lagstiftning

Danmark

Här hittar du information om rättssystemet i Danmark.

Innehåll inlagt av
Danmark

Information om det danska rättssystemet finns på det danska justitieministeriets och folketingets webbplatser.

Rättskällor

De viktigaste danska rättskällorna är lagstiftning, förarbeten och rättspraxis.

Lagstiftning är den främsta rättskällan och offentliggörs i Danmarks officiella kungörelseorgan (Lovtidende). Sedan 2008 har Lovtidende endast varit tillgänglig i elektronisk form. Lagstiftningen är uppdelad i bland annat lagar, förordningar och administrativa föreskrifter. Lagar antas av folketinget, förordningar utfärdas av regeringen och administrativa föreskrifter utarbetas av myndigheter.

Folketinget är det enda organ som har befogenhet att anta nya lagar eller ändra befintlig lagstiftning. När lagstiftning väl har antagits kan den endast upphävas eller ändras av folketinget.

Domstolsavgöranden spelar också en viktig roll vid rättstillämpningen. Avgöranden från Högsta domstolen är oftast mer betydelsefulla än avgöranden från lägre domstolar.

Lagstiftningsförarbeten, dvs. det förberedande arbete som görs under lagstiftningsprocessen, är också en viktig del av rättstillämpningen.

Rättsdatabaser

Det finns en rättsinformationsportal (Retsinformation) där medborgarna har tillgång till

  • lagar, andra författningar, fördrag och kodifierade lagtexter,
  • folketingshandlingar,
  • administrativa beslut, och
  • Ombudsmannens beslut.

Portalen innehåller alla lagar som var i kraft den 1 januari 1985 och alla lagar som har införts efter det datumet.

Tillgången till databasen är kostnadsfri.

Senaste uppdatering: 20/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.