Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell lagstiftning

Grekland

Här hittar du information om rättssystemet i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättskällor

 • Lagstiftning
 • Sedvanerätt (oskriven lag)
 • Allmänna folkrättsliga principer
 • EU-rätt
 • Internationella konventioner
 • Rättspraxis

Typer av rättsliga instrument – beskrivning

 • Författning
 • Lagar
 • Förordningar
 • Presidentdekret
 • Andra författningar
 • EU:s grundfördrag
 • EU-förordningar
 • EU-direktiv
 • Internationella konventioner

Rättsreglernas hierarki

Författningen står över alla nationella rättsinstrument. Därefter följer allmän lagstiftning, presidentdekret och andra författningar. Europeiska unionens grundfördrag finns på samma nivå som författningen, medan övriga internationella rättsinstrument har företräde framför nationella rättsinstrument, utom författningen.

Institutionell ram

Institutioner som ansvarar för att anta rättsregler

När den gällande lagstiftningen behöver ändras eller kompletteras eller om det är nödvändigt att stifta nya rättsregler eller införliva internationella rättsregler i den nationella lagstiftningen ger den behöriga ministern ansvaret till ett särskilt lagstiftningsutskott som utarbetar ett lagförslag.

Beslutsprocess

Ett lagförslag som utarbetats av det särskilda lagstiftningsutskottet överlämnas till regeringskansliets centrala lagstiftningsutskott, som kontrollerar att förslagen är korrekt utformade och lämnar synpunkter rörande exempelvis deras förenlighet med författningen och internationell rätt.

Därefter läggs förslaget fram för parlamentet, tillsammans med en motivering som förklarar skälen bakom och ändamålet med de föreslagna bestämmelserna. Om förslaget innebär utgifter för statsbudgeten ska den statliga ekonomistyrningsmyndigheten (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) utarbeta en särskild utgiftsrapport och en jämförande rapport om utgifterna. Lagförslagen ska också åtföljas av en konsekvensbedömning av eventuella åtgärder som kan komma att behöva vidtas till följd av förslaget, och av en rapport om det remissförfarande som har föregått framläggandet av lagförslaget, utom i särskilda undantagsfall.

Parlamentets talman överlämnar förslaget till behandling antingen i plenum eller i parlamentets utskott. Genomförandebestämmelser antas av Greklands president på förslag från ansvariga ministrar. Genom särskilda lagbestämmelser bemyndigas förvaltningsmyndigheterna att anta bestämmelser om frågor av specifik karaktär, av mer lokalt intresse, av teknisk natur eller av mindre betydelse.

Internationella konventioner införlivas i lagstiftningen i och med att de ratificeras (artikel 28 i författningen). Sådana bestämmelser har företräde framför alla andra bestämmelser med undantag för författningen, under förutsättning att de införts senare.

EU-förordningar är allmänt tillämpliga i hela unionen. De är bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat.

EU-direktiv införlivas genom lag, presidentdekret eller ministerbeslut.

Inom en månad från det att parlamentet har antagit en lag undertecknas den av ansvariga ministrar för att till sist undertecknas och kungöras av republikens president.

Dagen för en lags ikraftträdande anges direkt i den berörda lagen. Om inte träder den i kraft 10 dagar efter det att den offentliggjorts i den officiella tidningen (jfr artikel 103 i inledningen till civillagen).

En lag om ratificering av en konvention börjar i princip gälla när lagen offentliggjorts i den officiella tidningen, och en konvention får rättslig verkan från och med det datum som anges i konventionens text.

På det grekiska parlamentets webbplats hittar du all lagstiftning som antagits sedan den 22 oktober 1993. På det nationella tryckeriets webbplats kan man dessutom söka i de årliga förteckningarna (som går tillbaka till 1890) efter antagna lagförslag och presidentdekret, ämne och numret på den officiella tidning där de publicerades.

Ansvaret för att ändra en lag åligger den behöriga ministern. En lag är i kraft till dess att den upphävs genom en ny lag.

Rättsdatabaser

 1. Det nationella förvaltar en fullständig rättsdatabas.

Tillgången till databasen är kostnadsfri (artikel 7 i lag nr 3861/ 2010, regeringens officiella tidning, vol. I, nr 112, 13.7.2010).

 1. Företagen Intracom och Hol driver en annan fullständig rättsdatabas.

Tillgången är avgiftsbelagd.

 1. Webbplatsen för statens rättsliga råd

Tillgången är kostnadsfri.

Länkar

Greklands parlament

Nationella tryckeriet

Senaste uppdatering: 04/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.