Nationell lagstiftning

Varje medlemsstat i Europeiska unionen (EU) har sina egna lagar och sitt eget rättssystem. Lagstiftningen i en medlemsstat kan omfatta både lagar på nationell nivå (eller nationell lagstiftning, som gäller i hela medlemsstaten) och lagar som endast gäller inom ett visst område, en viss region eller i en viss stad.

Medlemsstaterna offentliggör sin lagstiftning på landets officiella språk (ett eller flera) och den är rättsligt bindande endast på det eller de språken. I informationssyfte kan vissa lagar också finnas tillgängliga på ett eller flera andra språk än de officiella språken.

Databaser

De flesta medlemsstater har en nationell databas över sin lagstiftning. Man kommer åt informationen i databasen genom att klicka på någon av flaggorna till höger.

Dessutom innehåller den europeiska databasen N-Lex länkar till de flesta officiella rättsdatabaserna i medlemsstaterna. N-Lex är ett fortlöpande gemensamt projekt som förvaltas av EU:s publikationsbyrå och de deltagande medlemsstaterna. Tack vare N-Lex kan man i dag bekanta sig med lagstiftningen i 27 medlemsstater.

Via forumet för EU-ländernas officiella tidningar och kungörelseorgan kommer man in på webbplatserna för de organisationer som ger ut de officiella tidningarna i EU-medlemsstaterna (plus några kandidatländer och Eftaländerna).

Ur ett EU-perspektiv är det ett faktum att många lagar i medlemsstaterna genomför EU-lagstiftning. Detta gäller framför allt nationell lagstiftning om genomförande av EU-direktiv. Med hjälp av relevant sökfunktion i databasen EUR-Lex hittar man genomförandebestämmelser som medlemsstaterna tillämpat för att införliva vissa EU-bestämmelser i den nationella lagstiftningen.

Rättskällor

Medlemsstaternas lagstiftning har olika källor, särskilt grundlagen, nationella, regionala eller lokala författningar och/eller myndighetsförordningar osv. Dessutom kan avgöranden från domstolar i medlemsstaterna utvecklas till rättspraxis.

Lagstiftningsområden

Medlemsstaternas lagstiftning är av hävd indelad i privaträtt och offentlig rätt.

  • Privaträtt eller civilrätt är det lagstiftningsområde som avser förhållandet mellan enskilda eller grupper, utan ingripande från stat eller myndigheter.
  • Offentlig rätt reglerar förhållandet mellan enskilda och staten och dess instanser och myndigheter, deras befogenheter samt de relevanta förfarandena. Offentlig rätt kan grovindelas i författningsrätt, förvaltningsrätt och straffrätt. Straffrätten har en särprägel som gör att den egentligen kan ses som en egen, fristående kategori.

Klicka på någon av flaggorna till höger om du vill veta mer om lagstiftningen i medlemsstaterna.

Senaste uppdatering: 12/09/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.