Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Директива относно исковете за преустановяване на нарушения (2009/22)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да въведе в Европейския съюз (ЕС) правила, които да гарантират, че исковете за преустановяване на нарушения са достатъчно ефективни, за да се преустановят нарушенията, които накърняват колективните интереси на потребителите.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Исковете за преустановяване на нарушения имат за цел да прекратят или забранят нарушения, които противоречат на колективните интереси на потребителите. Сближаването на законодателството, извършено с тази директива, позволява да се повиши ефективността на тези искове за преустановяване на нарушения и вътрешният пазар на ЕС да функционира по-безпроблемно.
 • Въпросните нарушения включват такива, свързани с потребителски кредит, пакетни туристически пътувания,неравноправни клаузи в договори, сключени с потребители, договори от разстояние инечестни търговски практики. Пълен списък на съответните директиви можете да намерите в приложение I към Директива 2009/22/EО.
 • Прибягването до искове за преустановяване на нарушения може да доведе до:
  • преустановяване или забрана на нарушение, при необходимост в рамките на бързо производство;
  • отстраняване на продължаващите последици от нарушението, по-специално чрез публикуване на решението;
  • осъждане на ответните страни да изпълнят решението, като бъдат принудени да платят глоба.
 • Без да се засягат разпоредбите на международното частно право, приложимото законодателство обичайно е или това на държавата от ЕС, където е било извършено нарушението, или това на държавата, в която са настъпили последиците от нарушението.
 • Структурите, компетентни да предявяват искове, имат законен интерес да гарантират защитата на колективните интереси на потребителите и безпроблемното функциониране на вътрешния пазар. Това важи за независимите обществени органи, специално натоварени със защита на колективните интереси на потребителите, или за организациите за защита на потребителите. Списък на тези субекти беше публикуван през 2016 г. от Европейската комисия.
 • Списъкът на компетентните органи, които могат да предприемат действия в случай на нарушения в рамките на ЕС, се определя от Комисията и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. В този случай компетентните субекти, включени в списъка, следва да имат правомощия да предприемат действия пред правните или административните органи на държавата от ЕС, където е извършено нарушението.
 • Държавата от ЕС, в която ще се предприема действие, може да реши дали да има предварителна консултация между страните, в присъствието или без присъствието на компетентен субект от тази държава. Ако нарушението продължи да се извършва повече от 2 седмици след получаване на искането за консултация, искът за преустановяване на нарушение може да бъде подаден незабавно.
 • През 2011 г. беше проведено проучване относно прилагането на Директива 2009/22/EО, което беше използвано при изготвянето на доклад на Комисията, публикуван през 2012 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 29 декември 2009 г. Директивата представлява кодифициране на Директива 98/27/EО, която трябва да бъде въведена в националното законодателство до 1 януари 2001 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2009/22/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите (кодифицирана версия) (OВ L 110, 1.5.2009 г., стр. 30—36)

Последващите изменения на Директива 2009/22/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите (COM(2012) 635 final, 6.11.2012 г.)

Препоръка 2013/396/EС на Комисията от 11 юни 2013 година за общи принципи на механизмите за колективни искове за преустановяване на нарушения и колективни искове за обезщетение в държавите членки, свързани с нарушения на правата, предоставени съгласно правото на Европейския съюз (OВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 60—65)

Съобщение на Комисията относно член 4, параграф 3 от Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите, с която се кодифицира Директива 98/27/ЕО, по отношение на организациите, квалифицирани да предявяват иск съгласно с член 2 от посочената директива (OВ C 361, 30.9.2016 г., стр. 1—55)

Поправка на Съобщение на Комисията относно член 4, параграф 3 от Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите, с която се кодифицира Директива 98/27/ЕО, по отношение на организациите, квалифицирани да предявяват иск съгласно с член 2 от посочената директива (OВ C 367, 6.10.2016 г., стр. 6).

Последна актуализация: 08/08/2018

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.