Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Forbudsdirektivet (2009/22)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at indføre regler i Den Europæiske Union (EU) for at sikre, at søgsmål med påstand om forbud er effektive nok til at bringe overtrædelser, der skader forbrugernes kollektive interesser, til ophør.

HOVEDPUNKTER

 • Søgsmålene med påstand om forbud har til hensigt at bringe lovovertrædelser, som går imod forbrugernes kollektive interesser, til ophør. Tilnærmelsen af lovgivningerne, som iværksættes ved dette direktiv, gør det muligt at øge effektiviteten af disse søgsmål samt af EU's indre markeds gode funktion.
 • De her betragtede overtrædelser omfatter blandt andet forbrugerkredit, pakkeferier og pakketure, urimelige bestemmelser i kontrakter, som indgås med forbrugere, aftaler vedrørende fjernsalg og urimelige handelspraksis. Bilag I i direktiv 2009/22/EF indeholder den fulde liste over alle berørte direktiver.
 • Søgsmålene med påstand om forbud kan resultere i, at:
  • en overtrædelse bringes til ophør eller forbydes, i givet fald som en hastesag
  • de fortsatte virkninger af overtrædelsen fjernes, for eksempel ved offentliggørelse af afgørelsen
  • den sagsøgte tvinges til at gennemføre en afgørelse, ved at vedkommende pålægges en tvangsbøde.
 • Med forbehold for internationale privatretsbestemmelser er den gældende ret normalt enten den i det EU-land, hvor overtrædelsen er begået, eller i det land, hvor den har haft virkninger.
 • Organer/organisationer, som har beføjelse til at indlede et søgsmål med påstand om forbud, er de, som har en legitim interesse i, at forbrugernes kollektive interesser respekteres, og at det indre marked fungerer godt. Dette er tilfældet med uafhængige offentlige organer, som specifikt har til opgave at beskytte forbrugernes kollektive interesser, eller med forbrugerbeskyttelsesorganisationer. Der blev udgivet en liste over disse organer/organisationer af Europa-Kommissionen i 2016.
 • En fortegnelse over godkendte myndigheder, som kan handle i tilfælde af overtrædelser inden for EU, er opstillet af Kommissionen og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. I givet fald skal de godkendte organer/organisationer på fortegnelsen være i stand til at rette henvendelse til de retlige eller administrative myndigheder i det EU-land, hvor overtrædelsen har fundet sted.
 • Det EU-land, hvor et søgsmål skal indgives, kan træffe afgørelse om nødvendigheden af en forudgående høring mellem parterne med eller uden tilstedevær af et godkendt organ/en godkendt organisation fra landet. Hvis overtrædelsen varer ved ud over en frist på 2 uger efter modtagelse af kravet om høring, kan søgsmålet med påstand om forbud indledes øjeblikkeligt.
 • Der blev gennemført en undersøgelse af anvendelsen af direktiv 2009/22/EF i 2011, som blev anvendt i udarbejdelsen af en beretning, som Kommissionen udgav i 2012.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 29. december 2009. Direktivet er en kodificering af direktiv 98/27/EF, som skulle indarbejdes i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 1. januar 2001.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) (EUT L 110 af 1.5.2009, s. 30-36)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2009/22/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (COM(2012) 635 final af 6.11.2012)

Kommissionens henstilling 2013/396/EU af 11. juni 2013 om fælles principper for kollektive retsmidler i medlemsstaterne til opnåelse af pålæg, forbud eller erstatning i forbindelse med tilsidesættelse af rettigheder i henhold til EU-retten (EUT L 201 af 26.7.2013, s. 60-65)

Meddelelse fra Kommissionen om artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser, der kodificerer direktiv 98/27/EF, vedrørende nationale organer/organisationer, som er beføjet til at anlægge søgsmål i medfør af artikel 2 i ovennævnte direktiv (EUT C 361 af 30.9.2016, s. 1-55)

Berigtigelse til meddelelse fra Kommissionen om artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser, der kodificerer direktiv 98/27/EF, vedrørende nationale organer/organisationer, som er beføjet til at anlægge søgsmål i medfør af artikel 2 i ovennævnte direktiv (EUT C 367 af 6.10.2016, s. 6).

Sidste opdatering: 08/08/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.