Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Οδηγία για τις αγωγές παραλείψεως (2009/22)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία επιδιώκει να προβλέψει κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να διασφαλίζει ότι οι αγωγές παραλείψεως είναι αρκετά αποτελεσματικές ώστε να σταματούν παραβάσεις που θίγουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Στόχος των αγωγών παραλείψεως είναι η παύση ή η απαγόρευση των παραβάσεων που θίγουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Η προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων στην οποία συντελεί η παρούσα οδηγία καθιστά δυνατή τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγωγών αυτών, καθώς και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.
 • Οι παραβάσεις που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν παραβιάσεις που αφορούν την καταναλωτική πίστη, τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, τιςκαταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Πλήρης κατάλογος των σχετικών οδηγιών παρατίθενται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/22/ΕΚ.
 • Η προσφυγή σεαγωγές παραλείψεως μπορεί να έχει τα εξής αποτελέσματα:
  • παύση ή απαγόρευση παράβασης, όταν ενδείκνυται, στα πλαίσια επείγουσας διαδικασίας
  • εξάλειψη των συνεχιζόμενων αποτελεσμάτων της παράβασης, ιδίως μέσω της δημοσίευσης της απόφασης
  • υποχρέωση του εναγομένου να εκτελέσει την απόφαση, με την επιβολή χρηματικής ποινής.
 • Με την επιφύλαξη των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι είτε το δίκαιο της χώρας της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η παράβαση είτε το δίκαιο της χώρας όπου επήλθαν τα αποτελέσματά της.
 • Οι φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής έχουν έννομο συμφέρον να επιβάλλουν την τήρηση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για ανεξάρτητους δημόσιους οργανισμούς, που είναι επιφορτισμένοι ειδικά με την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ή για οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών. Ένας κατάλογός αυτών των οντοτήτων δημοσιεύτηκε το 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των αρμόδιων αρχών που μπορούν να εγείρουν αγωγές σε περίπτωση παραβάσεων εντός της ΕΕ, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, οι νομιμοποιημένοι φορείς που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να μπορούν να προσφεύγουν στις δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η παράβαση.
 • Η χώρα της ΕΕ εντός του οποίου πρέπει να ασκηθεί αγωγή μπορεί να αποφανθεί σχετικά με την αναγκαιότητα προηγούμενης διεξαγωγής διαβούλευσης μεταξύ των μερών, παρουσία ή όχι του νομιμοποιημένου φορέα της εν λόγω χώρας της ΕΕ. Εάν η παύση της παράβασης δεν επιτευχθεί εντός 2 εβδομάδων μετά την παραλαβή του αιτήματος προς διαβούλευση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει άμεσα αγωγή παραλείψεως.
 • Το 2011 πραγματοποιήθηκε μια μελέτη για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και αυτή χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία μιας έκθεσης της Επιτροπής η οποία δημοσιεύτηκε το 2012.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 29 Δεκεμβρίου 2009.Αποτελεί κωδικοποίηση της οδηγίας 98/27/ΕΚ η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2001.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/22/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 110 της 1.5.2009, σ. 30-36)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/22/EΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών [COM(2012) 635 final, 6.11.2012]

Σύσταση 2013/396/EΕ της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές αρχές εφαρμοστέες στους μηχανισμούς συλλογικών αγωγών παράλειψης και αποζημίωσης στα κράτη μέλη όσον αφορά παραβιάσεις αναγνωριζόμενων από το ενωσιακό δίκαιο δικαιωμάτων (ΕΕ L 201 της 26.7.2013, σ. 60-65)

Κοινοποίηση της Επιτροπής όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, που κωδικοποιεί την οδηγία 98/27/EΚ, σχετικά με τους νομιμοποιούμενους φορείς που μπορούν να εγείρουν αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ C 361 της 30.9.2016, σ. 1-55)

Διορθωτικό στην κοινοποίηση της Επιτροπής όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, που κωδικοποιεί την οδηγία 98/27/EΚ, σχετικά με τους νομιμοποιούμενους φορείς που μπορούν να εγείρουν αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ C 367 της 6.10.2016, σ. 6).

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.