Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ettekirjutuste direktiiv (2009/22)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on kehtestada Euroopa Liidu (EL) eeskirjad, mis tagavad, et ettekirjutused on piisavalt tõhusad tarbijate ühishuve kahjustavate rikkumiste õigel ajal lõpetamiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Ettekirjutuste eesmärk on lõpetada või keelata tarbijate ühishuvidega vastuolus olevad rikkumised. Selle direktiiviga toimunud õigusaktide ühtlustamine aitab suurendada asjaomaste ettekirjutuste tulemuslikkust ja võimaldab ELi siseturu sujuvamat toimimist.
 • Kõnealused rikkumised võivad muu hulgas olla seotud tarbijakrediidi, pakettreiside, tarbijatega sõlmitud lepingute ebaõiglaste tingimuste, kauglepingute ja ebaausate kaubandustavadega. Asjaomaste direktiivide täielik nimekiri on esitatud direktiivi 2009/22/EÜ I lisas.
 • Ettekirjutuste taotlemise tulemusena võidakse
  • rikkumine lõpetada või ära keelata, vajaduse korral lihtmenetlusega;
  • kõrvaldada rikkumise kestev mõju, eelkõige otsuse avaldamise teel;
  • nõuda kostjatelt otsuse täitmist, kohustades neid karistuseks maksma rahatrahvi.
 • Ilma et see piiraks rahvusvahelise eraõiguse normide kohaldamist, on kohaldatavad õigusaktid tavaliselt kas selle ELi riigi õigusaktid, kus rikkumine toime pandi, või siis selle ELi riigi õigusaktid, kus ilmnevad rikkumise tagajärjed.
 • Hagi esitamiseks pädevatel üksustel on õigustatud huvi tagada tarbijate ühishuvide ja siseturu tõrgeteta toimimise nõuete täitmine. See kehtib sõltumatute riigiasutuste, täpsemalt nende riigiasutuste kohta, kelle ülesandeks on tarbijate üldhuvide või tarbijakaitseorganisatsioonide kaitsmine. Euroopa Komisjon avaldas 2016. aastal nimekirja neist üksustest.
 • Komisjon koostab nimekirja nende pädevate asutuste kohta, kes võivad ühendusesiseste rikkumiste korral meetmeid võtta, ning avaldab selle Euroopa Liidu Teatajas. Sel juhul peavad nimekirjas nimetatud pädevad üksused olema suutelised esitama hagi selle ELi riigi õiguskaitse- või haldusasutusele, kus rikkumine toime pandi.
 • ELi riik, kus hagi esitatakse, võib otsustada, kas poolte vahel peaks toimuma eelnev läbirääkimine asjaomase riigi pädeva üksuse juuresviibimisel või juuresviibimiseta. Kui rikkumine jätkub kauem kui kaks nädalat pärast konsulteerimistaotluse saamist, võidakse ettekirjutust taotlev hagi esitada kohe.
 • 2011. aastal viidi läbi direktiivi 2009/22/EÜ kohaldamist käsitlev uuring, mida kasutati komisjoni 2012. aastal avaldatud aruande koostamisel.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 29. detsembrist 2009. Tegu on direktiivi 98/27/EÜ, mis tuli siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtta 1. jaanuariks 2001, kodifitseeritud versiooniga.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/22/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 110, 1.5.2009, lk 30–36)

Direktiivi 2009/22/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule tarbijate huve kaitsvaid ettekirjutusi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ kohaldamise kohta (COM(2012) 635 final, 6.11.2012)

Komisjoni 11. juuni 2013. aasta soovitus 2013/396/EL ühiste põhimõtete kohta, mida kohaldatakse liikmesriikide keelava iseloomuga ja kahju hüvitamisele suunatud kollektiivsete õiguskaitsevahendite suhtes ELi õigusest tulenevate õiguste rikkumise puhul (ELT L 201, 26.7.2013, lk 60–65)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta; direktiiviga kodifitseeriti direktiiv 98/27/EÜ) artikli 4 lõike 3 kohane komisjoni teatis, mis käsitleb üksusi, kellel on hagemisõigus vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 2 (ELT C 361, 30.9.2016, lk 1–55)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta; direktiiviga kodifitseeriti direktiiv 98/27/EÜ) artikli 4 lõike 3 kohane komisjoni teatis, mis käsitleb üksusi, kellel on hagemisõigus vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 2 – parandus (ELT C 367, 6.10.2016, lk 6).

Viimati uuendatud: 08/08/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.