Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Kieltokannedirektiivi (2009/22)

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä otetaan käyttöön Euroopan unionin (EU) säännöt sen varmistamiseksi, että kieltokanteilla voidaan riittävän tehokkaasti lopettaa kuluttajien yhteisiä etuja loukkaavat oikeudenloukkaukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Kieltokanteiden tarkoituksena on lopettaa tai kieltää kuluttajien yhteisiin etuihin kohdistuvat oikeudenloukkaukset. Yhtenäistämällä lainsäädäntöä tällä direktiivillä voidaan edistää näiden toimien vaikuttavuutta ja EU:n sisämarkkinoiden toiminnan sujuvuutta.
 • Direktiivissä tarkoitetut oikeudenloukkaukset koskevat erityisesti seuraavia asioita: kulutusluotto, pakettilomat ja pakettikiertomatkat, kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot, etäsopimukset ja sopimattomat kaupalliset menettelyt. Kattava luettelo näitä aloja koskevista direktiiveistä on esitetty direktiivin 2009/22/EY liitteessä I.
 • Kieltokanteen avulla voidaan
  • lopettaa tai kieltää oikeudenloukkaus tarvittaessa kiireellistä menettelyä noudattaen
  • poistaa oikeudenloukkauksen jatkuvat vaikutukset muun muassa julkaisemalla päätös
  • tuomita vastaaja noudattamaan päätöstä määräämällä myöhästymismaksu.
 • Direktiivi ei rajoita kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen soveltamista, joten yleensä sovelletaan joko sen EU-maan lainsäädäntöä, josta oikeudenloukkaus on peräisin, tai sen maan lainsäädäntöä, jossa oikeudenloukkauksen vaikutukset ilmenevät.
 • Kieltokanteen nostamiseen oikeutetuilla yksiköillä on oikeus valvoa kuluttajien yhteisiä etuja ja sisämarkkinoiden toiminnan sujuvuutta. Tällaisia yksiköitä ovat riippumattomat julkiset elimet, joiden tehtävänä on kuluttajien yhteisten etujen suojaaminen, sekä kuluttajansuojajärjestöt. Euroopan komissio julkaisi vuonna 2016 luettelon näistä yksiköistä.
 • Komissio laatii luettelon viranomaisista, jotka ovat oikeutettuja puuttumaan EU:n sisällä tapahtuviin oikeudenloukkauksiin. Luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Luetteloon kirjattujen oikeutettujen yksiköiden on tällöin voitava saattaa asia oikeusviranomaisten tai hallintoviranomaisten käsittelyyn siinä EU-maassa, jossa oikeudenloukkaus on tapahtunut.
 • EU-maa, jossa kanne on nostettava, voi päättää osapuolten välisestä ennakkoneuvottelusta, joka voidaan järjestää kyseisen maan oikeutetun yksikön läsnä ollessa. Jos oikeudenloukkausta ei saada lakkaamaan kahden viikon kuluessa neuvottelupyynnön vastaanottamisesta, kieltokanne voidaan nostaa viipymättä
 • Direktiivin 2009/22/EY soveltamisesta tehtiin vuonna 2011 tutkimus, jonka perusteella komissio laati vuonna 2012 julkaistun kertomuksen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 29. joulukuuta 2009 alkaen. Sillä kodifioidaan direktiivi 98/27/EY, joka oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 2001 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoa:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/22/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 30–36)

Direktiiviin 2009/22/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY soveltamisesta (COM(2012) 635 final, 6.11.2012)

Komission suositus 2013/396/EU, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2013, unionin lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien loukkauksiin perustuvia kieltokanteita ja vahingonkorvausvaatimuksia koskeviin jäsenvaltioiden kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin sovellettavista yhteisistä periaatteista (EUVL L 201, 26.7.2013, s. 60–65)

Komission ilmoitus kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY, jolla on kodifioitu direktiivi 98/27/EY, 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista yksiköistä, joilla on oikeus nostaa kanne kyseisen direktiivin 2 artiklan mukaisesti (EUVL C 361, 30.9.2016, s. 1–55)

Oikaistaan komission ilmoitus kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY, jolla on kodifioitu direktiivi 98/27/EY, 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista yksiköistä, joilla on oikeus nostaa kanne kyseisen direktiivin 2 artiklan mukaisesti (EUVL C 367, 6.10.2016, s. 6).

Päivitetty viimeksi: 08/08/2018

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.