Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Aizliegumu direktīva (2009/22)

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir ieviest Eiropas Savienības (ES) noteikumus, lai nodrošinātu, ka aizliegumi ir pietiekami efektīvi, lai varētu pārtraukt pārkāpumus, kas kaitē patērētāju kopējām interesēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Aizliegumu mērķis ir pārtraukt vai aizliegt pārkāpumus, kas ir pretrunā patērētāju kopējām interesēm. Ar šo direktīvu nodrošinātā tiesību aktu tuvināšana ļauj palielināt aizliegumu efektivitāti un panākt ES iekšējā tirgus sekmīgāku darbību.
 • Minētie pārkāpumi ietver pārkāpumus, kas saistīti ar patēriņa kredītiem, kompleksiem ceļojumiem, negodīgiem noteikumiem līgumos, kas noslēgti ar patērētājiem, distances līgumiem un negodīgu komercpraksi. Visas attiecīgās direktīvas ir uzskaitītas Direktīvas 2009/22/EK I pielikumā.
 • Aizliegumu piemērošanas sekas var būt šādas:
  • vajadzības gadījumā ar saīsināto tiesāšanās procedūru tiek pieprasīts izbeigt vai aizliegt pārkāpumus;
  • tiek novērsta pārkāpuma seku turpināšanās, jo īpaši īstenojot tādus pasākumus kā nolēmuma publicēšana;
  • atbildētājiem tiek noteikts pienākums ievērot nolēmumu, liekot viņiem maksāt naudas sodu.
 • Nekādi neierobežojot starptautisko privāttiesību normas, piemērojamie tiesību akti parasti ir vai nu tās ES valsts tiesību akti, kurā noticis pārkāpums, vai tās valsts tiesību akti, kurā pārkāpums izraisa sekas.
 • Iestādēm, kuras ir tiesīgas iesniegt pieteikumu tiesā, ir leģitīma interese nodrošināt, ka tiek ievēroti noteikumi attiecībā patērētāju kopējām interesēm un iekšējā tirgus sekmīgu darbību. Šīs iestādes ir neatkarīgas valsts iestādes, kas īpaši atbild par patērētāju kopējo interešu aizsardzību, vai arī patērētāju aizsardzības organizācijas. Šo iestāžu sarakstu 2016. gadā publicēja Eiropas Komisija.
 • To tiesīgo iestāžu sarakstu, kuras drīkst iesniegt pieteikumu tiesā gadījumā, ja ir noticis pārkāpums ES iekšienē, nosaka Komisija un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šādā gadījumā sarakstā iekļautajām tiesīgajām iestādēm ir jāspēj iesniegt pieteikumu tās ES valsts tiesās vai administratīvās iestādēs, kurā ir noticis pārkāpums.
 • ES valsts, kurā tiks iesniegta prasība, var izlemt, vai starp pusēm ir vai nav nepieciešama iepriekšēja apspriešanās šīs valsts tiesīgās iestādes pārstāvju klātbūtnē. Ja pārkāpums turpinās divas nedēļas pēc apspriešanās pieprasījuma saņemšanas, pieteikumu/iesniegumu par aizliegumu var iesniegt nekavējoties.
 • 2011. gadā veica pētījumu par Direktīvas 2009/22/EK piemērošanu, kuru izmantoja 2012. gadā publicētā Komisijas ziņojuma sagatavošanā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 29. decembra. Šī direktīva ir kodificēta versija Direktīvai 98/27/EK, kura ES valstu tiesību aktos bija jāiekļauj līdz 2001. gada 1. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/22/EK (2009. gada 23. aprīlis) par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (Kodificēta versija) (OV L 110, 1.5.2009., 30.–36. lpp.)

Direktīvas 2009/22/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/22/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (COM(2012) 635 final, 6.11.2012.)

Komisijas Ieteikums 2013/396/ES (2013. gada 11. jūnijs) par kopējiem principiem attiecībā uz dalībvalstu aizlieguma un atlīdzināšanas kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismiem saistībā ar Savienības tiesību aktos paredzēto tiesību pārkāpumiem (OV L 201, 26.7.2013., 60.–65. lpp.)

Komisijas paziņojums saistībā ar 4. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/22/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību, ar ko kodificē Direktīvu 98/27/EK, attiecībā uz iestādēm, kas ir tiesīgas iesniegt prasību saskaņā ar minētās direktīvas 2. pantu (OV C 361, 30.9.2016., 1.–55. lpp.)

Labojums Komisijas paziņojumā saistībā ar 4. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/22/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību, ar ko kodificē Direktīvu 98/27/EK, attiecībā uz iestādēm, kas ir tiesīgas iesniegt prasību saskaņā ar minētās direktīvas 2. pantu (OV C 367, 6.10.2016., 6. lpp.).

Lapa atjaunināta: 08/08/2018

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.