Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken (2009/22)

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Met de richtlijn worden EU-regels geïntroduceerd om te garanderen dat verbodsacties effectief genoeg zijn om inbreuken te beëindigen die schadelijk zijn voor de consumentenbelangen.

KERNPUNTEN

 • De verbodsacties zijn erop gericht inbreuken waardoor de collectieve belangen van consumenten worden geschaad, te beëindigen of te verbieden. De harmonisatie van de wetgeving die door deze richtlijn wordt bewerkstelligd, zorgt voor een grotere effectiviteit van deze verbodsacties en de goede werking van de interne EU-markt.
 • De geviseerde inbreuken, inclusief die verband houden met het consumentenkrediet, devakantiepakketten en rondreispakketten, de oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, de op afstand gesloten overeenkomsten en deoneerlijke handelspraktijken. Een volledige lijst met richtlijnen wordt opgesomd in bijlage I van Richtlijn 2009/22/EG.
 • De procedure van verbodsacties kan leiden tot:
  • het beëindigen of verbieden van een inbreuk, zo nodig in het kader van een kort geding;
  • het elimineren van de aanhoudende effecten van een inbreuk, met name door de bekendmaking van de beslissing;
  • de gedaagde veroordelen tot het uitvoeren van een beslissing door het opleggen van een dwangsom.
 • Zonder afbreuk aan de regels van het internationaal privaatrecht, is het toepasselijke recht normaal gezien dat van het EU-land waar de inbreuk heeft plaatsgevonden, of het land waar de gevolgen ervan zich voordoen.
 • De instanties die bevoegd zijn tot het instellen van acties hebben een rechtmatig belang om de collectieve consumentenbelangen en de goede werking van de interne markt te doen naleven. Dit is het geval bij onafhankelijke openbare instanties die specifiek met de bescherming van de collectieve belangen van consumenten zijn belast of organisaties voor consumentenbescherming. Een lijst met al deze instanties is in 2016 gepubliceerd door de Europese Commissie.
 • Een lijst van de bevoegde instanties die actie kunnen ondernemen in geval van intra-EU-inbreuken is vastgelegd door de Commissie en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. In dat geval moeten de in de lijst opgenomen bevoegde instanties in staat zijn om zich te wenden tot de rechterlijke of administratieve instanties van het EU-land waar de inbreuk heeft plaatsgevonden.
 • Het EU-land waarin een verbodsactie moet worden uitgevoerd, kan beslissen dat er voorafgaand overleg moet worden gevoerd tussen de partijen, al dan niet in aanwezigheid van een bevoegde instantie van dat land. Indien de inbreuk blijft bestaan tot meer dan 2 weken na ontvangst van het verzoek tot overleg, kan de verbodsactie met onmiddellijke ingang worden uitgevoerd.
 • In 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van Richtlijn 2009/22/EG. De resultaten zijn gebruikt bij de voorbereiding van een rapport van de Commissie dat in 2012 werd gepubliceerd.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 29 december 2009. De richtlijn is een codificering van Richtlijn 98/27/EG die voor 1 januari 2001 moest worden omgezet naar nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (Gecodificeerde versie) (PB L 110, 1.5.2009, blz. 30-36) .

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2009/22/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie heeft enkel documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Rapport van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (COM(2012) 635 final, 6.11.2012)

Aanbeveling 2013/396/EU van de Commissie van 11 juni 2013 over gemeenschappelijke beginselen voor mechanismen voor collectieve vorderingen tot staking en tot schadevergoeding in de EU-landen betreffende schendingen van aan het EU-recht ontleende rechten (OJ L 201, 26.7.2013, pp. 60-65)

Mededeling van de Commissie betreffende artikel 4, lid 3, van de Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die Richtlijn 98/27/EG codificeert, ten aanzien van instanties die bevoegd zijn tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van deze Richtlijn (PB C 361, 30.9.2016, blz. 1-55)

Rectificatie van de Mededeling van de Commissie betreffende Artikel 4, lid 3, van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die Richtlijn 98/27/EG codificeert, ten aanzien van instanties die bevoegd zijn tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van deze Richtlijn (PB C 367, 6.10.2016, blz. 6)

Laatste update: 08/08/2018

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.