NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Directiva privind acțiunile în încetare (2009/22)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivul directivei este de a introduce norme la nivelul Uniunii Europene (UE) pentru a garanta că acțiunile în încetare sunt suficient de eficace pentru a determina încetarea încălcărilor care prejudiciază interesele colective ale consumatorilor.

ASPECTE-CHEIE

 • Acțiunile în încetare sunt menite să determine încetarea sau interzicerea încălcărilor care contravin intereselor colective ale consumatorilor. Apropierea legislațiilor în temeiul directivei permite creșterea eficienței acestor acțiuni și buna funcționare a pieței interne a UE.
 • Printre încălcările avute în vedere se numără cele referitoare la creditele de consum, pachetele de servicii pentru vacanțe și circuite, clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, contractele la distanță și practicile comerciale neloiale. Anexa I la Directiva 2009/22/CE cuprinde o listă completă a directivelor în cauză.
 • Inițierea unor acțiuni în încetare vizează:
  • încetarea sau interzicerea unei încălcări, după caz, în cadrul unei proceduri de urgență;
  • eliminarea efectelor persistente ale unei încălcări, îndeosebi prin publicarea deciziei aferente;
  • obligarea pârâtului la executarea unei decizii, prin obligația de plată a unei amenzi.
 • Fără a aduce atingere normelor de drept internațional privat, dreptul aplicabil este, în mod normal, fie dreptul țării UE în care a fost comisă încălcarea, fie dreptul țării în care încălcarea produce efecte.
 • Entitățile calificate pentru a introduce o acțiune în încetare au un interes legitim în a asigura respectarea intereselor colective ale consumatorilor și buna funcționare a pieței interne. Acestea sunt organisme publice independente însărcinate, în special, cu protejarea intereselor colective ale consumatorilor sau ale organizațiilor de protecție a consumatorilor. Comisia Europeană a publicat în 2016 o listă a acestor entități.
 • Comisia întocmește și publică în Jurnalul Oficial o listă a autorităților calificate care pot intenta acțiuni în eventualitatea unor încălcări în interiorul UE. În acest caz, entitățile calificate care figurează pe listă trebuie să fie în măsură să sesizeze autoritățile judiciare sau administrative ale țării UE în care a avut loc infracțiunea.
 • Țara UE în care trebuie introdusă acțiunea poate decide cu privire la necesitatea unei consultări prealabile între părți, în prezența sau în absența unei entități calificate din respectiva țară. În cazul în care încetarea încălcării nu se produce în termen de două săptămâni de la primirea cererii de consultare, acțiunea în încetare poate fi introdusă imediat.
 • În 2011 s-a realizat un studiu privind aplicarea Directivei 2009/22/CE, care a fost utilizat la pregătirea unui raport al Comisiei publicat în 2012.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 29 decembrie 2009. Aceasta reprezintă o codificare a Directivei 98/27/CE, care a trebuit transpusă în legislația națională până la data de 1 ianuarie 2001.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor (versiunea codificată) (JO L 110, 1.5.2009, pp. 30-36)

Modificările succesive aduse Directivei 2009/22/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind aplicarea Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor [COM(2012) 635 final, 6.11.2012]

Recomandarea 2013/396/UE a Comisiei din 11 iunie 2013 privind principii comune aplicabile acțiunilor colective în încetare și în despăgubire introduse în statele membre în cazul încălcării drepturilor conferite de legislația Uniunii (JO L 201, 26.7.2013, pp. 60-65)

Notificare a Comisiei privind articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor, de codificare a Directivei 98/27/CE referitor la entitățile calificate să introducă o acțiune în justiție, în temeiul articolului 2 din directiva menționată (JO C 361, 30.9.2016, pp. 1-55)

Rectificare la notificarea Comisiei privind articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor, de codificare a Directivei 98/27/CE referitor la entitățile calificate să introducă o acțiune în justiție, în temeiul articolului 2 din directiva menționată (JO C 367, 6.10.2016, p. 6).

Ultima actualizare: 08/08/2018

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.