Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Smernica o súdnych príkazoch (2009/22)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej zámerom je zaviesť pravidlá Európskej únie (EÚ), aby sa zabezpečilo, že súdne príkazy budú dostatočne účinné na zastavenie neoprávnených zásahov, ktoré sú škodlivé pre kolektívne spotrebiteľské záujmy.

HLAVNÉ BODY

 • Cieľom súdnych príkazov je zastaviť alebo zakázať neoprávnené zásahy, ktoré sú v rozpore s kolektívnymi spotrebiteľskými záujmami. Aproximácia právnych predpisov vykonaná v tejto smernici umožňuje zvýšenie účinnosti týchto súdnych príkazov a hladšie fungovanie vnútorného trhu EÚ.
 • Neoprávnené zásahy v tomto prípade zahŕňajú zásahy, ktoré sa týkajú spotrebiteľských úverov, balíkov cestových služieb, nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi, zmlúv na diaľku a nekalých obchodných praktík. Úplný zoznam dotknutých smerníc možno nájsť v prílohe I k smernici 2009/22/ES.
 • Výsledkom uplatnenia súdnych príkazov môže byť:
  • zastavenie alebo zákaz neoprávneného zásahu, prípadne aj formou skráteného konania;
  • vylúčenie pretrvávajúcich účinkov neoprávneného zásahu, najmä prostredníctvom vydania rozhodnutia;
  • vydanie príkazu odporcom, aby sa podriadili rozhodnutiu, ktoré im nariaďuje zaplatiť pokutu.
 • Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá medzinárodného práva súkromného, uplatniteľné právo je za bežných okolností právo krajiny EÚ, v ktorej došlo k neoprávnenému zásahu, alebo právo krajiny, v ktorej sa prejavili jeho účinky.
 • Subjekty oprávnené na podanie žaloby majú legitímny záujem zabezpečovať plnenie ustanovení o kolektívnych spotrebiteľských záujmoch a riadnom fungovaní vnútorného trhu. Platí to pre nezávislé verejné orgány, ktoré osobitne zodpovedajú za ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov, alebo pre organizácie na ochranu spotrebiteľa. Európska komisiav roku 2016 vydala zoznam týchto subjektov.
 • Zoznam kvalifikovaných orgánov, ktoré môžu podať žalobu v prípade neoprávnených zásahov v rámci EÚ, zostavuje Komisia a uverejňuje ho v Úradnom vestníku Európskej únie. V tomto prípade by kvalifikované subjekty zahrnuté do zoznamu mali byť spôsobilé podať žalobu súdnym alebo správnym orgánom krajiny EÚ, v ktorej došlo k neoprávnenému zásahu.
 • Krajina EÚ, v ktorej sa má podať žaloba, môže rozhodnúť, či sa majú uskutočniť predchádzajúce konzultácie medzi stranami v prítomnosti alebo v neprítomnosti kvalifikovaného subjektu z danej krajiny. Ak neoprávnený zásah pokračuje viac ako dva týždne po tom, ako bola doručená žiadosť o konzultácie, môže sa okamžite podať žaloba na vydanie súdneho príkazu.
 • V roku 2011 bola vypracovaná štúdia o uplatňovaní smernice 2009/22/ES, ktorá bola využitá pri vypracovaní správy Komisie vydanej v roku 2012.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. decembra 2009. Táto smernica je kodifikáciou smernice 98/27/ES, ktorá mala byť zapracovaná do vnútroštátneho práva do 1. januára 2001.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 30 – 36)

Následné zmeny smernice 2009/22/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov [COM(2012) 635 final zo 6. novembra 2012]

Odporúčanie Komisie 2013/396/EÚ z 11. júna 2013 o spoločných zásadách pre mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie zdržania sa určitého konania a na náhradu škody v členských štátoch v súvislosti s porušením práv vyplývajúcich z práva Únie (Ú. v. EÚ L 201, 26.7.2013, s. 60 – 65)

Oznámenie Komisie týkajúce sa článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie smernice 98/27/ES), ktorý sa vzťahuje na subjekty oprávnené začať konanie podľa článku 2 tejto smernice (Ú. v. EÚ C 361, 30.9.2016, s. 1 – 55)

Korigendum k oznámeniu Komisie týkajúce sa článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie smernice 98/27/ES), ktorý sa vzťahuje na subjekty oprávnené začať konanie podľa článku 2 tejto smernice (Ú. v. EÚ C 367, 6.10.2016, s. 6).

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.