Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Direktiva o opustitvenih tožbah (2009/22)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Prizadeva si uvesti pravila Evropske unije (EU) in zagotoviti, da bi bile opustitvene tožbe dovolj učinkovite, da bi odpravile kršitve, ki škodujejo kolektivnim interesom potrošnikov.

KLJUČNE TOČKE

 • Cilj opustitvenih tožb je odprava ali prepoved kršitev, ki so v nasprotju s kolektivnimi interesi potrošnikov. Približevanje zakonodaje, izvedeno s to direktivo, omogoča povečanje učinkovitosti teh opustitvenih tožb in boljše delovanje notranjega trga EU.
 • Obravnavane kršitve vključujejo tiste, ki se nanašajo na potrošniške kredite, paketno potovanje, nedovoljene pogoje v pogodbah, sklenjenih s potrošniki, pogodbe pri prodaji na daljavo in nepoštene poslovne prakse. Celoten seznam zadevnih direktiv je na voljo v Prilogi I k Direktivi 2009/22/ES.
 • Uporaba opustitvenih tožb lahko omogoči:
  • predpisano opustitev ali prepoved kršitve, po potrebi v okviru skrajšanega postopka;
  • odpravo trajajoče posledice kršitve, zlasti z objavo odločbe;
  • kaznovanje toženih strank, ki ne spoštujejo odločbe, s plačilom globe.
 • Brez poseganja v pravila mednarodnega zasebnega prava se kot veljavno pravo po navadi uporablja pravo države EU, v kateri je prišlo do kršitve, ali države, v kateri ima kršitev posledice.
 • Subjekti, upravičeni za vložitev tožb, imajo zakoniti interes, da zagotovijo spoštovanje kolektivnih interesov potrošnikov in dobro delovanje notranjega trga. To velja za neodvisne javne organe, predvsem tiste, ki so pristojni za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov, in organizacije za varstvo potrošnikov. Seznam teh subjektov je leta 2016 objavila Evropska komisija.
 • Komisija sestavi seznam kvalificiranih organov, ki lahko vložijo tožbo v primeru kršitev znotraj EU, in ga objavi v Uradnem listu Evropske unije. V tem primeru so kvalificirani subjekti, ki so na seznamu, upravičeni za vložitev tožbe pri pravnih ali upravnih organih v državi EU, v kateri je prišlo do kršitve.
 • Država EU, v kateri naj bi bila vložena tožba, se lahko odloči za izvedbo predhodnega posvetovanja med strankama v navzočnosti kvalificiranega subjekta iz navedene države ali brez njega. Če se kršitev nadaljuje več kot 2 tedna po prejemu zahteve po posvetovanju, se lahko opustitvena tožba vloži takoj.
 • Leta 2011 izvedeno študijo o uporabi Direktive 2009/22/ES je Komisija uporabila za pripravo poročila, ki ga je objavila leta 2012.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 29. decembra 2009. Direktiva je kodifikacija Direktive 98/27/ES, ki se je morala vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 2001.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov (Kodificirana različica) (UL L 110, 1.5.2009, str. 30–36).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/22/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov (COM(2012) 635 final, 6.11.2012).

Priporočilo Komisije 2013/396/EU z dne 11. junija 2013 o skupnih načelih za mehanizme kolektivnih opustitvenih in odškodninskih tožb v državah članicah v zvezi s kršitvami pravic iz prava Unije (UL L 201, 26.7.2013, str. 60–65).

Obvestilo Komisije glede člena 4(3) Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov, ki kodificira Direktivo 98/27/ES, v zvezi s subjekti, ki so upravičeni do vložitve tožbe v skladu s členom 2 te direktive (UL C 361, 30.9.2016, str. 1–55).

Popravek Obvestila Komisije glede člena 4(3) Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov, ki kodificira Direktivo 98/27/ES, v zvezi s subjekti, ki so upravičeni do vložitve tožbe v skladu s členom 2 te direktive (UL C 367, 6.10.2016, str. 6).

Zadnja posodobitev: 08/08/2018

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.