Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Direktivet om förbudsföreläggande (2009/22)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att införa unionsregler (EU) för att säkerställa att förbudsföreläggande är tillräckligt effektiva för att avsluta överträdelser som är skadliga för konsumenternas kollektiva intressen.

VIKTIGA PUNKTER

 • Förbudsförelägganden syftar till att förbjuda eller stoppa överträdelser som skadar konsumenternas kollektiva intresse. Tillnärmningen av lagstiftningarna som görs genom detta direktiv gör det möjligt att öka effektiviteten i dessa åtgärder och göra att den inre marknaden fungerar bättre.
 • Bland de överträdelser som avses omfattas de som gäller konsumentkredit, semesterpaket,oskäliga villkor i konsumentkontrakt, distansavtal ochotillbörliga affärsmetoder. En fullständig lista över de berörda direktiven finns i bilaga I till direktiv 2009/22/EG.
 • Att använda förbudsförelägganden kan leda till att:
  • överträdelser stoppas eller förbjuds, om möjligt inom ramen för ett förenklat förfarande,
  • undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, särskilt genom att offentliggöra ett beriktigande,
  • ålägga svaranden att följa ett beslut genom att ålägga denne att betala böter.
 • Utan att påverka internationell-privaträttsliga regler, är tillämplig lag normalt den som gäller i det EU-land där överträdelsen har sitt ursprung, eller det land vari överträdelsen fått effekt.
 • Inrättningar som kan föra talan har ett berättigat intresse att skydda konsumenternas intressen och säkerställa en god funktion hos den inre marknaden. Det gäller oberoende offentliga organ, med särskilt ansvar för att skydda konsumenternas intressen eller organisationer som skyddar konsumenternas intressen. En lista över dessa organ offentliggjordes 2016 Europeiska kommissionen.
 • En lista med myndigheter som är behöriga att agera vid överträdelser inom EU upprättas av kommissionen och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De inrättningar som kan föra talan som finns med på listan, ska vara godkända för att väcka talan hos domstol eller administrativ myndighet i det EU-land där överträdelsen ägt rum.
 • Det EU-land i vilket en föreläggande söks kan besluta att ett föregående samråd är nödvändigt mellan parterna, i närvaro av en godkänd inrättning i det EU-landet eller inte. Om överträdelsen inte upphör inom två veckor efter det att begäran om samråd har mottagits, får talan om förbudsföreläggande väckas omedelbart.
 • En studie av tillämpningen av direktiv 2009/22/EG genomfördes 2011, och användes vid utarbetandet av en rapport från kommissionen 2012.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 29 december 2009. Direktivet är en kodifiering av direktiv 98/27/EG som måste införas i nationell lagstiftning senast den 1 januari 2001.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version) (EUT L 110, 1.5.2009, s. 30–36).

Ändringar och fortlöpande ändringar till direktiv 2009/22/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (COM(2012) 635 final, 6.11.2012).

Kommissionens rekommendation 2013/396/EU av den 11 juni 2013 om gemensamma principer för kollektiv prövning av ansökningar om förbudsföreläggande och av ersättningsanspråk vid åsidosättande av rättigheter som garanteras enligt unionsrätten (EUT L 201, 26.7.2013, s. 60–65).

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen, som kodifierar direktiv 98/27/EG, när det gäller de inrättningar som får väcka talan enligt artikel 2 i direktivet (EUT C 361, 30.9.2016, s. 1–55).

Rättelse till Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen, som kodifierar direktiv 98/27/EG, när det gäller de inrättningar som får väcka talan enligt artikel 2 i direktivet (EUT C 367, 6.10.2016, s. 6).

Senaste uppdatering: 08/08/2018

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.