Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Matkapakettidirektiivi (90/314)

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Sillä luodaan yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan matkapaketteihin, pakettilomiin ja pakettikiertomatkoihin Euroopan unionissa (EU).
 • Se antaa siten kuluttajille mahdollisuuden ostaa näitä palveluja EU:n sisämarkkinoilta mahdollisimman suurin takuin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Matkapaketti on vähintään kahden erilaisen matkapalvelun yhdistelmä (kuljetus, majoitus tai muu matkailupalvelu), joka täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

 • se kestää yli 24 tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana ja
 • se on myytävä yhdistettyyn hintaan.

Kuluttajille tiedottaminen

 • Jos kuluttajan saataville annetaan esite, siinä on mainittava selvästi, ymmärrettävästi ja täsmällisesti
  • hinta
  • matkan kohde, matkareitti sekä käytettävät kuljetusvälineet
  • majoitustyyppi
  • ateriasuunnitelma
  • passi- ja viisumimääräykset
  • terveysmääräykset
  • ajankohta, johon mennessä matkan hinta on maksettava
  • mihin mennessä kuluttajalle on viimeistään ilmoitettava matkan peruuntumisesta.
 • Esitteessä annetut tiedot sitovat matkanjärjestäjää. Muuttuneesta tiedosta on ilmoitettava selkeästi kuluttajalle, jotta tämä voi antaa suostumuksensa.
 • Matkanjärjestäjän on annettava ennen sopimuksen tekemistä kirjallisesti tietyt tiedot passi- ja viisumimääräyksistä (asiakirjojen hankkimiseksi tarvittava aika) ja terveysmääräykset.
 • Matkanjärjestäjän on annettava kuluttajalle ennen matkan alkamista kirjallisesti
  • matkan aikana tehtävien pysähdysten ajat ja paikat sekä majoitusta koskevat yksityiskohtaiset tiedot
  • matkanjärjestäjän paikallisen edustajan nimi, osoite ja puhelinnumero tai, jos tällaista ei ole, puhelinnumero hätätilanteita varten
  • tiettyjä tarkempia tietoja, jos matkalle osallistuu lapsia
  • tiedot vapaaehtoisista sopimuksista, jotka kattavat vakuutuksen tai avustuksesta aiheutuvat kulut.

Sopimuksen muutokset

 • Kuluttaja voi siirtää varauksensa henkilölle, joka täyttää matkapakettiin sovellettavat ehdot, tiedotettuaan riittävän ajoissa ennen matkan alkua aikomuksestaan matkanjärjestäjälle tai välittäjälle. Alkuperäinen kuluttaja ja henkilö, joka on hyväksynyt siirretyn varauksen, vastaavat yhteisvastuullisesti loppumaksusta sekä siirrosta mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista.
 • Sopimuksen ilmoitettuja hintoja ei saa muuttaa, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti pidätetty mahdollisuutta siihen. Tällaisessa tapauksessa ainoastaan muutokset kuljetuskustannuksissa, perittävissä veroissa tai maksuissa ja valuuttakursseissa ovat perusteltuja.
 • Jos matkanjärjestäjä muuttaa sopimusta huomattavasti, kuluttaja voi joko purkaa sopimuksen ilman seuraamuksia tai suostua muutoksiin hyväksymällä sopimukseen tehtävän lisäyksen (eli lisälausekkeen).

Peruutus tai sopimuksen rikkominen

 • Jos kuluttaja ei hyväksy matkanjärjestäjän tekemiä muutoksia ja peruuttaa sopimuksen tai jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkapaketin, kuluttajalla on oikeus osallistua vastaavalle pakettimatkalle (jos tällaista tarjotaan) tai saada takaisin maksamansa rahamäärät. Tarvittaessa kuluttajalla on oikeus korvaukseen sopimuksen täyttämättä jättämisestä.
 • Matkanjärjestäjä on tosiasiallisesti vastuussa sopimuksen rikkomisesta tai sopimuksen puutteellisesta suorittamisesta, paitsi jos kuluttaja syyllinen tai jos kyse on ylivoimaisesta esteestä*.

Uudet säännöt heinäkuusta 2018 alkaen

Direktiivi 90/314/ETY kumotaan ja korvataan direktiivillä (EU) 2015/23021. heinäkuuta 2018 alkaen. Uudessa direktiivissä suoja laajennetaan koskemaan myös muita kuin perinteisiä matkanjärjestäjien järjestämiä pakettilomia. Se suojelee kuluttajia, jotka varaavat muunlaisia yhdistelmämatkoja, kuten esimerkiksi lennon ja hotellin tai lennon ja auton yhdistelmän verkkosivuston kautta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 18. kesäkuuta 1990 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1992 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Ylivoimainen este: tapahtuma, jota ei voida ennakoida tai joka on ennakoimisesta huolimatta liian voimakas, jotta sitä voitaisiin hallita, toisin sanoen sitä ei olisi voitu välttää kaikesta noudatetusta huolellisuudesta huolimatta. Tällainen voi olla esimerkiksi luonnonkatastrofi.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 90/314/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1990, matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista (EUVL L 158, 23.6.1990, s. 59–64)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22–39)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2302, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta (EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1–33).

Päivitetty viimeksi: 08/08/2018

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.