Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Paketresedirektivet (90/314)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Genom direktivet skapas enhetliga minimistandarder som gäller för paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang i Europeiska unionen (EU).
 • Det gör därför möjligt för konsumenterna att köpa dessa tjänster med maximala garantier inom EU:s inre marknad.

VIKTIGA PUNKTER

Ett paket är en kombination av åtminstone två olika typer av resetjänster (transport, inkvartering eller andra turisttjänster) som uppfyller följande två villkor:

 • Tjänsten ska vara längre än ett dygn eller inkludera övernattning.
 • Den måste säljas till ett totalpris.

Konsumentinformation

 • Varje broschyr som tillhandahålls konsumenten måste tydligt och korrekt ange
  • pris,
  • resmål, resrutt och transportmedel som används,
  • typ av inkvartering,
  • vilka måltider som ingår,
  • pass- och visumkrav,
  • hälsoformaliteter,
  • tidpunkter för betalning,
  • när konsumenten senast ska informeras vid inställningar.
 • Informationen i broschyren är bindande för arrangören. Om ändringar görs av denna information måste konsumenten informeras tydligt så att de kan ge sitt samtycke.
 • Innan avtalet ingås måste arrangören skriftligen lämna information om viss information om pass, visering (hur lång tid det tar att erhålla dem) och hälsoformaliteter.
 • Före resan måste arrangören skriftligen informera om
  • tid och plats för uppehåll under resan samt anslutande transporter liksom information om platsreservation,
  • namn, adress och telefonnummer till arrangörens lokala representant eller om sådan inte finns ett telefonnummer att användas i en nödsituation,
  • vissa ytterligare uppgifter när det gäller resor med barn,
  • information om frivilliga avtal som täcker försäkring eller assistans.

Ändringar i avtalet

 • Konsumenten får överlåta sin bokning till en annan person som uppfyller alla de villkor som gäller för paketet, om arrangören eller återförsäljaren underrättas i rimlig tid före avresan. Den ursprungliga konsumenten kommer solidariskt att ansvara för betalning av resterande belopp och eventuella extra kostnader med den person som har accepterat den överlåtna bokningen.
 • De priser som anges i avtalet får inte ändras såvida inte avtalet uttryckligen medger detta. I ett sådant fall är endast variationer i transportkostnader, skatter eller avgifter för vissa tjänster samt växelkurser relevanta.
 • Om arrangören gör betydande ändringar i avtalet kan konsumenten antingen häva avtalet utan ersättningsskyldighet eller godkänna ändringarna genom att acceptera ett tilläggsavtal (dvs. en extra klausul) till avtalet.

Inställning eller brister vid fullgörande av avtalet

 • Om konsumenten inte samtycker till arrangörens ändringar och häver avtalet, eller om arrangören ställer in resepaketet, har konsumenten rätt att antingen delta i ett annat resepaket (om detta erbjuds) eller få tillbaka de belopp som betalats. I förekommande fall har konsumenten rätt till gottgörelse om avtalet inte fullgörs.
 • Arrangören är ansvarig för avtalsbrott eller att avtalet inte fullgörs, utom när det är konsumentens fel eller på grund av force majeure*.

Nya regler från juli 2018

Direktiv 90/314/EEG kommer att upphävas och ersättas av direktiv (EU) 2015/2302 från den 1 juli 2018. Det nya direktivet kommer att förlänga skyddet bortom traditionella semesterpaket som anordnas av researrangörer. Direktivet kommer att skydda konsumenter som bokar andra former av kombinerade resor, t.ex. en kombination av en flygning och hotell eller hyrbil som satts samman på en webbplats.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 18 juni 1990. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1992.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Force majeure: en händelse som inte kan förutses eller som, om den förutses, är för stark för att kunna kontrolleras, dvs. den kan inte undvikas trots iakttagande av vederbörlig omsorg, såsom en naturkatastrof.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang (EGT L 158, 23.6.1990, s. 59–64).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 11.6.2005, s. 22–39).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (EUT L 326, 11.12.2015, s. 1–33).

Senaste uppdatering: 08/08/2018

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.