Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Директива относно заблуждаващата и сравнителната реклама (2006/114)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да защити търговците от заблуждаваща реклама от страна на други предприятия (например „бизнес за бизнеса“), която е еквивалентна на нелоялна търговска практика. Съответно с нея се определят условията, при които е разрешена сравнителна реклама.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Заблуждаваща реклама

Забранени са реклами, които подвеждат или могат да подведат хората, които ги получават. Заблуждаващото естество на тези реклами може да засегне икономическото поведение на потребителите и търговците, или може да е пагубно за даден конкурент.

Заблуждаващото естество на рекламите зависи от набор от критерии:

  • характеристиките на стоките и услугите (наличност, естество или състав, метод на производство или предоставяне, произход и т.н.), резултатите, които могат да се очакват от тяхната употреба, и резултатите от извършваните проверки за качество;
  • цената или начина, по който се изчислява цената;
  • условията, при които се доставят стоките или се предоставят услугите;
  • естеството, характерните качества и правата на рекламодателя (идентификационни данни и активи, квалификация, права върху интелектуална собственост и т.н.).

Сравнителна реклама

Сравнителната реклама пряко или косвено посочва конкурента или предлагани от него стоки или услуги.

Този вид реклама е разрешена само когато не е заблуждаваща. Тя може да бъде допустимо средство за информиране на потребителите за техните интереси. Следователно, по-конкретно сравненията следва да:

  • се отнасят до стоки или услуги, предназначени за задоволяване на едни и същи нужди или предвидени за една и съща цел;
  • се отнасят до продукти с еднакво предназначение;
  • сравняват обективно основни, относими, проверими и представителни характеристики на съответните стоки и услуги, които могат да включват и цена;
  • не създават объркване сред търговците и следва да не дискредитират, имитират или да се възползват от търговски марки или търговски наименования на конкурент.

Правна помощ

Държавите от Европейския съюз (ЕС) трябва да гарантират, че лицата или организациите със законен интерес могат да започнат съдебно производство или да подадат административен иск срещи незаконна реклама.

Поради това съдилищата или административните органи от държавите от ЕС трябва да са в състояние да:

  • разпоредят прекратяването на незаконна реклама, дори при липса на доказателства, на реална загуба, вреда или на умисъл или небрежност; или
  • забранят незаконна реклама, която все още не е публикувана.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 12 декември 2007 г.Тази директива кодифицира и отменя Директива 84/450/EИО, която държавите от ЕС трябваше да въведат в националното законодателство до 1 октомври 1986 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2006/114/EO на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия) (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21—27).

Последна актуализация: 08/08/2018

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.