Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Direktivet om vildledende og sammenlignende reklamer (2006/114)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at beskytte erhvervspersoner mod vildledende reklame fra andre virksomheder (dvs. B2B), der betragtes som urimelig handelspraksis. Direktivet fastlægger ligeledes betingelser for brug af sammenlignende reklame.

HOVEDPUNKTER

Vildledende reklame

Reklamer, der vildleder eller kan vildlede personer, der eksponeres herfor, er forbudt. Vildledende reklamer kan påvirke forbrugerens og erhvervsfolks økonomiske adfærd, eller skade konkurrenter.

Hvorvidt en reklame betragtes som vildledende afgøres ud fra en række kriterier:

  • egenskaberne ved varerne eller tjenesteydelserne, såsom det omfang, i hvilket de står til rådighed, deres beskaffenhed, udførelse og sammensætning, måden og tidspunktet for fremstilling eller ydelse, oprindelse, etc. eller de resultater, som kan forventes opnået ved brugen, eller resultaterne af afprøvning eller kontrol af varerne eller tjenesteydelserne
  • prisen eller den måde, hvorpå prisen beregnes
  • betingelserne for levering af varerne og tjenesteydelserne
  • annoncørens status, egenskaber og rettigheder såsom hans identitet og formue, hans kvalifikationer og immaterielle rettigheder, etc.

Sammenlignende reklame

Sammenlignende reklame henviser direkte eller indirekte til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.

Sammenlignende reklame er tilladt, når den ikke er vildledende, og kan være et legitimt middel til oplysning af forbrugerne om deres interesse. Sammenlignende reklame er tilladt, når den:

  • sammenligner varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål
  • refererer til produkter med samme oprindelsesbetegnelse
  • er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen
  • ikke skaber forveksling på markedet, ikke miskrediterer, efterligner eller drager fordel af en konkurrents varemærke eller firmanavn.

Klageadgang

EU-landene påser, at personer eller organisationer, der har en legitim interesse, får adgang til at indbringe en sag for retten eller for en administrativ myndighed i tilfælde af ulovlig reklame.

I denne forbindelse tillægger EU-landene domstolene eller de administrative myndigheder beføjelse til:

  • at påbyde ophør med ulovlig reklame, også hvor der ikke kan føres bevis for, at der faktisk er lidt tab eller skade, eller at der er tale om forsæt eller uagtsomhed
  • forbyde ulovlig reklame, der endnu ikke er offentliggjort.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. december 2007. Dette direktiv kodificerer og ophæver direktiv 84/450/EØF, som EU-landene skulle indarbejde i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 1. oktober 1986.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave)(EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21-27).

Sidste opdatering: 08/08/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.