Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Οδηγία για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (2006/114)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Θέλει να προστατεύσει τους επαγγελματίες από την παραπλανητική διαφήμιση άλλων επιχειρήσεων (δηλ. Β2Β) η οποία θεωρείται αθέμιτη εμπορική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζει επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι νόμιμη η συγκριτική διαφήμιση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Παραπλανητική διαφήμιση

Απαγορεύονται οι διαφημίσεις που παραπλανούν ή ενδέχεται να παραπλανήσουν τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται. Πράγματι, λόγω του απατηλού χαρακτήρα τους, μπορεί να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών και επαγγελματιών ή να βλάψουν έναν ανταγωνιστή επαγγελματία.

Ο παραπλανητικός χαρακτήρας μιας διαφήμισης καθορίζεται βάσει μιας σειράς κριτηρίων που είναι:

  • τα χαρακτηριστικά των αγαθών και των υπηρεσιών (διαθεσιμότητα, σύνθεση ή φύση, μέθοδος κατασκευής ή παροχής, προέλευση, κλπ.), τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση τους και τα αποτελέσματα των δοκιμών ποιότητας
  • η τιμή τους ή ο τρόπος διαμόρφωσής της
  • οι όροι προμήθειας των αγαθών και των υπηρεσιών
  • η ιδιότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα του διαφημιζομένου (ταυτότητα και περιουσία, ικανότητες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ.).

Συγκριτική διαφήμιση

Οι συγκριτικές διαφημίσεις αναφέρονται είτε ρητά είτε έμμεσα σε έναν ανταγωνιστή ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν ανταγωνιστή.

Η συγκριτική διαφήμιση επιτρέπεται εφόσον δεν είναι παραπλανητική, οπότε και αποτελεί νόμιμο μέσο ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα συμφέροντά τους. Η σύγκριση πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  • συγκρίνει αγαθά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους
  • αναφέρεται σε προϊόντα με την ίδια ονομασία προέλευσης
  • χειρίζεται κατά τρόπο αντικειμενικό χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη, συναφή, επαληθεύσιμα και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η τιμή
  • αποφεύγει τη δημιουργία σύγχυσης μεταξύ επαγγελματιών, δεν υποτιμά ούτε απομιμείται ή επωφελείται αθέμιτα από σήματα ή εμπορικές επωνυμίες ανταγωνιστών

Έννομη προστασία

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οφείλουν να μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που έχουν νόμιμο συμφέρον να μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα ή διοικητική προσφυγή κατά των παρανόμων διαφημίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιτρέπεται στα δικαστήρια ή τα αρμόδια διοικητικά όργανα των χωρών της ΕΕ:

  • να διατάζουν την παύση της παράνομης διαφήμισης ακόμα και αν δεν αποδεικνύεται ζημία, πραγματική βλάβη, δόλος ή αμέλεια ή
  • να απαγορεύουν μια παράνομη διαφήμιση που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 12 Δεκεμβρίου 2007. Η παρούσα οδηγία κωδικοποιεί και καταργεί την οδηγία 84/450/ΕΟΚ, την οποία οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιό τους έως την 1η Οκτωβρίου 1986.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποίηση) (ΕΕ L 376 27.12.2006, σ. 21–27).

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.