Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskeva direktiivi (2006/114)

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sillä suojellaan elinkeinonharjoittajia muiden yritysten taholta tulevalta (eli yritysten väliseltä) harhaanjohtavalta mainonnalta, joka rinnastetaan sopimattomaan kaupalliseen menettelyyn. Direktiivissä määritetään myös ne edellytykset, joiden toteutuessa vertaileva mainonta voidaan hyväksyä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Harhaanjohtava mainonta

Mainokset, jotka harhauttavat tai saattavat harhauttaa niiden kohteena olevia henkilöitä, ovat kiellettyjä. Harhauttava mainos voi nimittäin vaikuttaa kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien taloudelliseen käyttäytymiseen tai aiheuttaa vahinkoa kilpailevalle elinkeinonharjoittajalle.

Mainoksen harhaanjohtavuutta arvioidaan seuraavien seikkojen perusteella:

  • tavaroiden ja palveluiden ominaisuudet (saatavuus, koostumus tai laatu, valmistus- tai suoritustapa, alkuperä jne.) tai tulokset, joita niitä käyttämällä oletetaan saavutettavan, tai laatutarkastuksissa saadut tulokset
  • hinta tai sen laskemistapa
  • ehdot, joilla tavara toimitetaan tai palvelu suoritetaan
  • mainostajan luonne, ominaisuudet ja oikeudet (henkilöllisyys ja varallisuus, pätevyys, teolliset tai tekijänoikeudet jne.).

Vertaileva mainonta

Vertailevilla mainoksilla viitataan suoraan tai epäsuorasti kilpailijaan tai kilpailijan tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin.

Vertaileva mainonta on sallittua vain, jos se ei ole harhaanjohtavaa. Se voi itse asiassa olla laillinen keino tiedottaa kuluttajille heidän eduistaan. Vertailujen onkin täytettävä seuraavat edellytykset:

  • ne kohdistuvat samoja tarpeita tyydyttäviin tai samaan tarkoitukseen aiottuihin tavaroihin tai palveluihin
  • ne koskevat tuotteita, joilla on sama alkuperänimitys
  • niissä käsitellään puolueettomasti tällaisten tavaroiden tai palvelujen olennaisia, merkityksellisiä, todennettavissa olevia ja edustavia piirteitä, joihin voi kuulua myös hinta
  • niissä vältetään aiheuttamasta sekaannusta elinkeinonharjoittajien keskuudessa, eikä vähätellä, jäljitellä käytetä hyväksi kilpailevia tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Muutoksenhakukeinot

EU-maiden on pidettävä huolta siitä, että henkilöt tai yhteisöt, joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat ryhtyä oikeudellisiin toimiin tai nostaa hallinnollisen kanteen laittomia mainoksia vastaan.

Niinpä EU-maiden tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten on voitava

  • määrätä laiton mainonta lopetettavaksi vaikka tosiasiallisen tappion tai vahingon syntymistä tai tahallisuutta tai huolimattomuutta ei olisi osoitettu tai
  • kieltää laiton mainos, jota ei ole vielä julkaistu.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 12 joulukuuta 2007 alkaen. Tällä direktiivillä kodifioidaan ja kumotaan direktiivi 84/450/ETY, joka EU-maiden oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. lokakuuta 1986 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoa:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21–27).

Päivitetty viimeksi: 08/08/2018

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.