Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Smernica o klamlivej a porovnávacej reklame (2006/114)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zameriava sa na ochranu obchodníkov pred klamlivou reklamou iných podnikov (t. j. B2B), ktorá je ekvivalentom nekalých obchodných praktík. Na tento účel stanovuje podmienky, za ktorých je povolená porovnávacia reklama.

HLAVNÉ BODY

Klamlivá reklama

Reklama, ktorá klame alebo by mohla klamať ľudí, ktorým je určená, je zakázaná. Klamlivá povaha takejto reklamy by mohla ovplyvniť hospodárske správanie spotrebiteľov a obchodníkov alebo môže poškodiť súťažiteľa.

Klamlivá povaha reklamy závisí od niekoľkých kritérií:

  • vlastnosti tovaru alebo služieb (dostupnosť, charakter alebo zloženie, výrobný postup alebo dodávka, pôvod atď.), očakávané výsledky použitia a výsledky vykonaných previerok kvality;
  • cena alebo spôsob, akým je vypočítaná cena;
  • podmienky, za ktorých sa dodáva tovar alebo poskytujú služby;
  • podstata, kvality a práva zadávateľa reklamy (totožnosť a majetok, kvalifikácia, práva priemyselného vlastníctva atď.).

Porovnávacia reklama

Porovnávacia reklama priamo alebo nepriamo odkazuje na súťažiteľa alebo konkurenčný tovar či služby.

Reklama tohto druhu je povolená len vtedy, ak nie je klamlivá. Môže byť legitímnym prostriedkom informovania spotrebiteľov o tom, čo je v ich záujme. Z toho dôvodu by porovnávania mali:

  • týkať sa tovaru alebo služieb, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú určené na ten istý účel;
  • týkať sa produktov s rovnakým označením pôvodu;
  • objektívne porovnávať podstatné, dôležité, overiteľné a reprezentatívne vlastnosti týchto tovarov a služieb, ktoré môžu zahŕňať cenu;
  • nevyvolávať zámenu medzi obchodníkmi a nemali by diskreditovať ani očierňovať ochranné známky alebo obchodné mená súťažiteľa.

Využívanie opravných prostriedkov

Krajiny Európskej únie (EÚ) musia zabezpečiť, aby osoby alebo organizácie s oprávneným záujmom mohli podať súdnu žalobu proti nezákonnej reklame alebo napadnúť ju pred správnym orgánom.

Súdy a správne orgány z krajín EÚ preto musia byť schopné:

  • nariadiť stiahnutie nezákonnej reklamy, a to dokonca bez predloženia dôkazov o skutočnej strate, poškodení, úmysle alebo nedbanlivosti; alebo
  • zakázať nezákonnú reklamu, ktorá ešte nebola zverejnená.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 12. decembra 2007. Touto smernicou sa kodifikuje a zrušuje smernica 84/450/EHS, ktorú mali krajiny EÚ zapracovať do vnútroštátneho práva do 1. októbra 1986.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21 – 27).

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.