Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Директива относно разпределеното във времето ползване на собственост (2008/122)

Пазарът на временно ползване на собственост се разви и се появиха нови ваканционни продукти, които не са обхванати от предишното законодателство. Тази директива актуализира и изяснява правилата за защита на потребителите и допринася за правилното функциониране на вътрешния пазар.

АКТ

Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна

ОБОБЩЕНИЕ

Пазарът на временно ползване на собственост се разви и се появиха нови ваканционни продукти, които не са обхванати от предишното законодателство. Тази директива актуализира и изяснява правилата за защита на потребителите и допринася за правилното функциониране на вътрешния пазар.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата предвижда по-добра защита на потребителите, като обхваща договорите за продажба на продукти за разпределено във времето ползване на собственост* и за дългосрочни ваканционни продукти* на потребителите. Тя също така се прилага за договори, свързани с препродажба* и размяна* на продукти за разпределено във времето ползване на собственост и за дългосрочни ваканционни продукти. Директивата определя правила за реклама, преддоговорна и договорна информация, право на отказ и забрана за авансови плащания по време на срока за отказ.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Ясна информация

Достатъчно време преди потребителят да бъде обвързан с договор, търговецът трябва да му представи ясна, точна и достатъчна информация, безплатно, като използва стандартен формуляр, на официалния език на държавата от ЕС, в която живее потребителя.

Формулярът трябва да включва информация предимно за продукта (в случай на договор за разпределено във времето ползване на собственост, договори за дългосрочни ваканционни продукти или договор за замяна) или за услугата (в случай на договор за препродажба), за правата на потребителя и за всички разноски. Във формуляра трябва да се посочи, че потребителят има право на отказ, както и условията, при които това право може да се упражни. Тази информация е неразделна част от договора.

Във всяка реклама трябва да е посочено къде може да се получи информацията в писмен вид. В случай на продажба:

  • в поканата следва ясно да е посочена търговската цел на събитието;
  • информационният пакет трябва да бъде на разположение на потребителя по всяко време;
  • продуктът за разпределено във времето ползване на собственост или дългосрочният ваканционен продукт не трябва да се предлагат на пазара като инвестиция.

Право на отказ

Преди да се подпише договора, търговецът трябва изрично да насочи вниманието на потребителя към правото му на отказ, срока за отказ, както и към забраната за авансови плащания. Тези клаузи са предмет на отделно подписване. Договорът включва отделен стандартен формуляр за отказ, който улеснява отказването от него.

Потребителят има право да се откаже, без да посочва причина, в рамките на 14 дни от подписването или получаването на договора. Този период за размисъл се удължава с 3 месеца, ако информационният пакет не е даден на потребителя, и до 1 година, ако не е предоставен формуляра за отказ.

Ако потребител се откаже, всеки договор, свързан с основния договор се прекратява автоматично без допълнителни разноски.

Плащане

Преди изтичане на срока за отказ не се допуска авансово плащане, гаранция или признаване на задължение към търговеца или трета страна. При договори за препродажба не трябва да се правят авансови плащания на търговеца преди действителната продажба.

Плащанията по договори за дългосрочни ваканционни продукти трябва да са под формата на равни годишни вноски. След плащането на втората вноска потребителят може, без това да води до договорни санкции, да прекрати договора, като действа в срок от четиринадесет календарни дни, считано от получаването на искането за плащане.

Защита

Държавите от ЕС трябва да информират потребителите относно методите за правна защита съгласно националното законодателство, както и да насърчат извънсъдебните споразумения.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Държавите от ЕС трябваше да въведат и да приложат в своето национално законодателство транспонираната директива най-късно до 23 февруари 2011 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Договор за разпределено във времето ползване на собственост: договор с продължителност повече от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива правото да ползва място за настаняване за повече от един период на обитаване, обикновено 1 или 2 седмици всяка година.

* Договор за дългосрочен ваканционен продукт: договор с продължителност повече от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива предимно правото да получава отстъпки или други ползи, свързани с настаняване, понякога в комбинация с пътуване или други услуги.

* Договор за замяна: договор, чрез който потребител се включва в система за замяна, която позволява на този потребител временен достъп до ползите от правата, които произтичат от договор за разпределено във времето ползване на собственост с друг потребител.

* Договор за препродажба: договор, по силата на който търговец срещу заплащане съдейства на потребител да продаде или закупи разпределено във времето ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт.

За допълнителна информация, вж. Разпределено във времето ползване на собственост - на уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2008/122/EО

23.2.2009 г.

23.2.2011 г.

ОВ L 33, 3.2.2009 г., стр. 10-30

Последна актуализация: 07/08/2018

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.