Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Timesharedirektivet (2008/122)

Timesharemarkedet har udviklet sig, og nye ferieprodukter, der ikke er dækket af den tidligere lovgivning, er kommet på markedet. Dette direktiv opdaterer og tydeliggør de regler, der skal beskytte forbrugeren, og bidrager til, at det indre marked fungerer korrekt.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler

RESUMÉ

Timesharemarkedet har udviklet sig, og nye ferieprodukter, der ikke er dækket af den tidligere lovgivning, er kommet på markedet. Dette direktiv opdaterer og tydeliggør de regler, der skal beskytte forbrugeren, og bidrager til, at det indre marked fungerer korrekt.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet yder forbrugere bedre beskyttelse ved at dække aftaler om salg af timeshareprodukter (*) og længerevarende ferieprodukter (*) til forbrugere. Det gælder også aftale om videresalg (*) og bytte (*) af timeshareprodukter samt længerevarende ferieprodukter. Det fastlægger reglerne for reklame, oplysninger forud for aftalens indgåelse og oplysninger om aftalens indgåelse, fortrydelsesretten og et forbud mod forudbetaling i løbet af fortrydelsesfristen.

HOVEDPUNKTER

Tydelige oplysninger

I god tid inden forbrugeren forpligtes af en aftale, skal den erhvervsdrivende gratis give forbrugeren tydelige, præcise og tilstrækkelige oplysninger ved hjælp af et standardskema på et af de officielle sprog fra det EU-land, hvor forbrugeren er hjemmehørende.

Skemaet bør indeholde oplysninger navnlig om produktet (hvis der er tale om en timeshareaftale, en aftale om et længerevarende ferieprodukt eller en bytteaftale) eller om tjenesteydelsen (hvis der er tale om en videresalgsaftale), forbrugernes rettigheder og alle omkostninger. Det skal angive, at der er en fortrydelsesret, og betingelserne for at udøve denne ret. Disse oplysninger udgør en integreret del af aftalen.

Enhver reklame skal oplyse, hvor de skriftlige oplysninger kan fås. Ved et salgsfremmende arrangement:

  • skal invitationen tydeligt angive arrangementets kommercielle formål
  • skal informationspakken være til rådighed for forbrugeren på ethvert tidspunkt
  • må et timeshareprodukt eller længerevarende ferieprodukt ikke markedsføres som en investering.

Fortrydelsesret

Før aftalen indgås, skal den erhvervsdrivende udtrykkeligt henlede forbrugernes opmærksomhed på fortrydelsesretten, fortrydelsesperioden og forbuddet mod forudbetalinger. Disse bestemmelser skal underskrives separat. Aftalen skal omfatte et separat standardfortrydelsesskema med henblik på at lette udøvelsen af fortrydelsesretten.

Forbrugeren har ret til at fortryde uden at give nogen begrundelse inden for 14 dage efter indgåelse eller modtagelse af aftalen. Denne nedkølingsperiode udvides med tre måneder, hvis informationspakken ikke er blevet givet til forbrugeren, og med ét år, hvis standardfortrydelsesskemaet ikke er blevet udleveret.

Hvis en forbruger fortryder, ophører enhver aftale, der er bundet til hovedaftalen, automatisk uden ekstraomkostninger.

Betaling

Der er forbud mod forudbetaling, garantistillelse eller anerkendelse af gæld til den erhvervsdrivende eller en tredjepart inden udløbet af fortrydelsesfristen. I forbindelse med videresalgsaftaler skal ingen gebyrer betales til en erhvervsdrivende før det faktiske salg.

Betalinger under aftaler om længerevarende ferieprodukter foretages i lige store årlige afdrag. Fra og med betalingen af det andet afdrag kan forbrugeren bringe aftalen til ophør uden sanktioner, hvis han reagerer senest 14 dage efter modtagelse af betalingsanmodningen.

Klagemuligheder

EU-landene skal informere forbrugere om klagemuligheder i henhold til national lovgivning og opfordre til udenretslige bilæggelser.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

EU-landene skulle vedtage og anvende national lovgivning, der gennemfører direktivet, inden den 23. februar 2011.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Timeshareaftale: en aftale af mere end et års varighed, hvorved en forbruger køber retten til at benytte indkvartering mere end én gang, normalt én eller to uger hvert år.

(*) Aftale om længerevarende ferieprodukt: en aftale af mere end et års varighed, hvorved en forbruger får retten til at få rabatter i forbindelse med indkvartering eller til tilhørende fordele, nogle gange sammen med transport eller andre tjenesteydelser.

(*) Bytteaftale: en aftale, hvorved en forbruger tilslutter sig en bytteordning, der giver ham/hende mulighed for midlertidigt at bytte de fordele, som den pågældendes timeshareaftale medfører, med en anden forbruger.

(*) Videresalgsaftale: en aftale, hvorved en erhvervsdrivende mod betaling bistår en forbruger med at sælge eller købe en timeshare eller et længerevarende ferieprodukt.

For yderligere oplysninger henvises til Timeshare på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/122/EF

23.2.2009

23.2.2011

EUT L 33 af 3.2.2009, s. 10-30

Sidste opdatering: 07/08/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.