Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Οδηγία για τη χρονομεριστική μίσθωση (2008/122)

Ο τομέας των χρονομεριστικών μισθώσεων έχει εξελιχτεί και έχουν εμφανιστεί στην αγορά νέα προϊόντα διακοπών που δεν καλύπτονται από την προηγούμενη νομοθεσία. Η παρούσα οδηγία επικαιροποιεί και διευκρινίζει τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής

ΣΥΝΟΨΗ

Ο τομέας των χρονομεριστικών μισθώσεων έχει εξελιχτεί και έχουν εμφανιστεί στην αγορά νέα προϊόντα διακοπών που δεν καλύπτονται από την προηγούμενη νομοθεσία. Η παρούσα οδηγία επικαιροποιεί και διευκρινίζει τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία ενισχύει την προστασία των καταναλωτών, καθώς καλύπτει συμβάσεις για την πώληση προϊόντων χρονομεριστικής μίσθωσης* και μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών* στους καταναλωτές. Επίσης, εφαρμόζεται στις συμβάσεις μεταπώλησης* και ανταλλαγής* χρονομεριδίων και μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών. Θεσπίζει κανόνες για τη διαφήμιση, την ενημέρωση πριν από τη σύναψη της σύμβασης, καθώς και στο πλαίσιο αυτής, το δικαίωμα υπαναχώρησης και την απαγόρευση των προκαταβολών κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σαφής ενημέρωση

Εγκαίρως και προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί από οποιαδήποτε σύμβαση, ο έμπορος οφείλει να του παρέχει σαφείς, ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες, δωρεάν και μέσω τυποποιημένου εντύπου σε επίσημη γλώσσα της χώρας της ΕΕ όπου βρίσκεται ο καταναλωτής.

Το έντυπο θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες ειδικά για το προϊόν (στην περίπτωση σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης, σύμβασης μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών ή σύμβασης ανταλλαγής) ή την υπηρεσία (στην περίπτωση σύμβασης μεταπώλησης), καθώς επίσης και για τα δικαιώματα του καταναλωτή και το συνολικό κόστος. Πρέπει ακόμα να αναφέρει την ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ασκηθεί. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Σε κάθε διαφήμιση θα πρέπει να αναφέρεται πού παρέχονται πληροφορίες εγγράφως. Σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις με σκοπό την πώληση:

  • ο εμπορικός σκοπός της εκδήλωσης πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην πρόσκληση
  • το ενημερωτικό πακέτο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στον καταναλωτή ανά πάσα στιγμή
  • οι χρονομεριστικές μισθώσεις και τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται ως επένδυση.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο έμπορος ενημερώνει ρητώς τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, την περίοδο υπαναχώρησης και την απαγόρευση προκαταβολών. Οι ρήτρες αυτές υπογράφονται ξεχωριστά. Η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει ένα χωριστό τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης, ώστε να διευκολύνεται η υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει χωρίς να αναφέρει τον λόγο εντός 14 ημερών από την υπογραφή ή την παραλαβή της σύμβασης. Η περίοδος υπαναχώρησης παρατείνεται κατά 3 μήνες, στις περιπτώσεις που δεν έχει παρασχεθεί στον καταναλωτή το ενημερωτικό πακέτο, και κατά 1 έτος, εάν δεν παρασχεθεί το έντυπο υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης του καταναλωτή, κάθε σύμβαση που συνδέεται με την κύρια σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς επιπλέον έξοδα.

Πληρωμή

Απαγορεύεται κάθε προκαταβολή, παροχή εγγυήσεων ή αναγνώριση χρέους στον έμπορο ή άλλον τρίτο πριν από το τέλος της περιόδου υπαναχώρησης. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις μεταπώλησης, κανένα τίμημα δεν καταβάλλεται στον έμπορο πριν πραγματοποιηθεί η πώληση.

Στις συμβάσεις μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών οι πληρωμές πρέπει να καταβάλλονται σε ετήσιες δόσεις ίσης αξίας. Από την πληρωμή της δεύτερης δόσης και έπειτα, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς κυρώσεις εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης πληρωμής.

Προσφυγή

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία και να ενθαρρύνουν την εξώδικη επίλυση των διαφορών.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας έως τις 23 Φεβρουαρίου 2011.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης: η σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του έτους με την οποία ο καταναλωτής αγοράζει δικαίωμα χρήσης ενός ή περισσότερων καταλυμάτων προς διανυκτέρευση για περισσότερες από μία περιόδους χρήσης, συνήθως 1 ή 2 εβδομάδες κάθε χρόνο.

* Σύμβαση μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών: η σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του 1 έτους που παρέχει στον καταναλωτή το δικαίωμα επιλογής εκπτώσεων ή άλλων πλεονεκτημάτων σε σχέση με το κατάλυμα, ενίοτε σε συνδυασμό με ταξίδι ή άλλες υπηρεσίες.

* Σύμβαση ανταλλαγής: η σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής εγγράφεται σε πρόγραμμα ανταλλαγής που του επιτρέπει την προσωρινή ανταλλαγή με άλλο καταναλωτή των δικαιωμάτων που προκύπτουν από σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης.

* Σύμβαση μεταπώλησης: η σύμβαση με την οποία ένας έμπορος, έναντι τιμήματος, βοηθά καταναλωτή να πωλήσει ή να αγοράσει χρονομερίδιο ή μακροπρόθεσμο προϊόν διακοπών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα χρονομερίδια.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2008/122/ΕΚ

23.2.2009

23.2.2011

ΕΕ L 33 της 3.2.2009, σ. 10-30

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/08/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.