Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Osaajalise kasutamise õiguse direktiiv (2008/122)

Seoses osaajalise kasutamise õiguse turu arenguga on turule ilmunud uued puhkusetooted, mida varasemates õigusaktides ei käsitleta. Kõnealuse direktiiviga ajakohastatakse eeskirju ja muudetakse need selgemaks, et kaitsta tarbijaid ja aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta direktiiv 2008/122/EÜ tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega

KOKKUVÕTE

Seoses osaajalise kasutamise õiguse turu arenguga on turule ilmunud uued puhkusetooted, mida varasemates õigusaktides ei käsitleta. Kõnealuse direktiiviga ajakohastatakse eeskirju ja muudetakse need selgemaks, et kaitsta tarbijaid ja aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiv hõlmab lepinguid osaajalise kasutamise õiguste* ja pikaajaliste puhkusetoodete* müügiks tarbijatele ning sellega nähakse ette tarbijate tõhusam kaitse. Samuti kehtib see osaajalise kasutamise õiguste ja pikaajaliste puhkusetoodete edasimüügi* ja vahetamisega* seotud lepingute kohta. Selles sätestatakse eeskirjad, mis käsitlevad reklaami, lepingueelset ja lepingulist teavet, taganemisõigust ja ettemakse keeldu taganemistähtaja jooksul.

PÕHIPUNKTID

Selge teave

Mõistliku aja jooksul enne tarbija sidumist mis tahes lepinguga esitab ettevõtja tüüpvormi kasutades tasuta selge, täpse ja piisava teabe tarbija ELi riigi ametlikus keeles.

Vorm peab sisaldama teavet eelkõige toote (osaajalise kasutamise õiguse lepingu, pikaajalise puhkusetoote lepingu või vahetuslepingu puhul) või teenuse (edasimüügilepingu puhul), tarbija õiguste ja kõigi kulude kohta. Selles tuleb märkida, et on olemas taganemisõigus, ning ka tingimused, mille korral seda võib kasutada. See teave moodustab lepingu lahutamatu osa.

Reklaamides peab olema märgitud, kust saab kirjalikku teavet. Müügiürituste puhul kehtivad järgmised nõuded:

  • kutses tuleb selgitada ürituse kaubanduslikku eesmärki;
  • tarbijale peab alati olema kättesaadav teabepakett;
  • osaajalise kasutamise õigust või pikaajalist puhkusetoodet ei tohi turustada investeeringuna.

Taganemisõigus

Enne lepingu sõlmimist peab ettevõtja juhtima tarbija tähelepanu selgesõnaliselt taganemisõigusele, taganemistähtaja pikkusele ja ettemakse keelule. Nende sätete puhul on vajalikud eraldi allkirjad. Leping sisaldab eraldi taganemisõiguse tüüpvormi, mis on mõeldud lepingust taganemiseks.

Tarbijal on õigus põhjusi esitamata taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates lepingu allkirjastamisest või kättesaamisest. Seda tähtaega pikendatakse kolme kuu võrra, kui tarbijale ei ole antud teabepaketti, ja ühe aasta võrra, kui ei ole antud taganemisvormi.

Tarbija taganemise korral lõpetatakse ilma lisakuludeta automaatselt kõik põhilepinguga seotud lepingud.

Maksmine

Keelatud on võla tunnustamine tarbija poolt, tagatis või ettemaks ettevõtjale või kolmandale isikule enne taganemistähtaja möödumist. Edasimüügilepingute korral ei tohiks teha ettevõtjale makset enne, kui müük tegelikult toimub.

Pikaajalise puhkusetoote lepingute puhul toimub maksmine võrdsete iga-aastaste osamaksetena. Alates teise osamakse tasumisest võib tarbija lepingu lõpetada ilma mingite trahvideta 14 päeva jooksul alates maksenõude kättesaamisest.

Vaidlustamine

ELi riigid teavitavad tarbijaid siseriiklikust õigusest tulenevatest õiguskaitse võimalustest ja soosivad vaidluste kohtuvälist lahendamist.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

ELi riigid pidid jõustama ja rakendama direktiivi ülevõtmiseks vajalikud siseriiklikud õigusaktid 23. veebruariks 2011.

PÕHIMÕISTED

* Osaajalise kasutamise õiguse leping - leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja millega tarbija ostab õiguse kasutada majutuskohta enam kui ühe kasutusperioodi vältel, üldjuhul üks või kaks nädalat aastas.

* Pikaajalise puhkusetoote leping - leping, mille kestus on rohkem kui üks aasta ja mis annab tarbijale õiguse saada hinnaalandust või muid soodustusi majutuskoha kasutamisel kas eraldi või koos reisi- või muude teenustega.

* Vahetusleping - leping, mille alusel tarbija ühineb vahetussüsteemiga, mis võimaldab tal ajutiselt vahetada osaajalise kasutamise õiguse lepingust tulenevaid soodustusi teise tarbijaga.

* Edasimüügileping - leping, mille alusel ettevõtja aitab tarbijal tasu eest müüa või osta osaajalise kasutamise õigust või pikaajalist puhkusetoodet.

Lisateavet leiate osaajalise kasutamise õiguse teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/122/EÜ

23.2.2009

23.2.2011

ELT L 33, 3.2.2009, lk 10-30

Viimati uuendatud: 07/08/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.