Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Aikaosuusdirektiivi (2008/122)

Lomakiinteistöihin liittyvien aikaosuuksien markkinat ovat kehittyneet, ja markkinoille on tullut uusia lomatuotteita, joita aiempi lainsäädäntö ei kata. Direktiivillä päivitetään ja selkeytetään kuluttajansuojasääntöjä ja edistetään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/122/EY, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta

TIIVISTELMÄ

Lomakiinteistöihin liittyvien aikaosuuksien markkinat ovat kehittyneet, ja markkinoille on tullut uusia lomatuotteita, joita aiempi lainsäädäntö ei kata. Direktiivillä päivitetään ja selkeytetään kuluttajansuojasääntöjä ja edistetään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivi tarjoaa paremman suojan kuluttajille. Se kattaa sopimukset, jotka koskevat aikaosuustuotteiden* ja pitkäkestoisten lomatuotteiden* myyntiä kuluttajille. Sitä sovelletaan myös sopimuksiin, jotka koskevat aikaosuustuotteiden ja pitkäkestoisten lomatuotteiden jälleenmyyntiä* ja aikaosuuksien vaihtoa*. Siinä vahvistetaan säännöt mainonnasta, ennen sopimuksen tekoa annettavista tiedoista ja sopimuksessa annettavista tiedoista, peruuttamisoikeudesta ja ennakkomaksun suorittamiskiellosta peruuttamisaikana.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Selkeät tiedot

Hyvissä ajoin ennen kuin kuluttaja sitoutuu sopimukseen, elinkeinonharjoittajan on toimitettava kuluttajalle selkeät, tarkat ja riittävät tiedot maksutta, vakiomuotoisella lomakkeella ja kuluttajan EU-maan virallisella kielellä.

Lomakkeen tulisi sisältää tietoa erityisesti tuotteesta (kun kyseessä on aikaosuussopimus, pitkäkestoinen lomatuote tai vaihtosopimus) tai palvelusta (kun kyseessä on jälleenmyyntisopimus), kuluttajan oikeuksista ja kaikista kustannuksista. Siinä on mainittava, että kuluttajalla on peruuttamisoikeus, ja eriteltävä peruuttamisoikeuden käyttöedellytykset. Nämä tiedot ovat olennainen osa sopimusta.

Kaikessa mainonnassa on mainittava, mistä tiedot voi saada kirjallisina. Myyntitilaisuudessa:

  • kutsussa on selvästi ilmoitettava tilaisuuden kaupallinen tarkoitus
  • tietopaketin on oltava kuluttajan saatavissa pysyvästi
  • aikaosuutta tai pitkäkestoista lomatuotetta ei saa markkinoida sijoituksena.

Peruuttamisoikeus

Elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen allekirjoittamista nimenomaisesti kiinnitettävä kuluttajan huomio peruuttamisoikeuteen, peruuttamisajan pituuteen sekä ennakkomaksun suorittamiskieltoon peruuttamisaikana. Nämä lausekkeet on allekirjoitettava erikseen. Sopimuksessa on oltava erillinen vakiomuotoinen peruutuslomake, jonka tarkoituksena on helpottaa peruuttamisoikeuden käyttöä.

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus syytä ilmoittamatta 14 kalenteripäivän kuluessa sopimuksen teko- tai vastaanottopäivästä. Peruuttamisaikaa pidennetään kolmella kuukaudella, jos kuluttajalle ei ole annettu tietopakettia, ja vuodella, jos peruutuslomaketta ei ole toimitettu.

Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, kaikki pääasialliseen sopimukseen liittyvät sopimukset lakkaavat automaattisesti ilman lisäkuluja.

Maksaminen

Ennakkomaksuja, takuita tai velan tunnustamista elinkeinonharjoittajalle tai kolmannelle osapuolelle ei voida suorittaa ennen peruuttamisajan päättymistä. Jälleenmyyntisopimusten osalta ennakkomaksut elinkeinonharjoittajalle on kielletty ennen kuin varsinainen myynti on tapahtunut.

Pitkäkestoisia lomatuotteita koskevien sopimusten mukaiset maksut on suoritettava samansuuruisissa vuotuisissa erissä. Toisen erän maksusta lähtien kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman seuraamuksia toimimalla 14 kalenteripäivän kuluessa maksuvaatimuksen vastaanottamisesta.

Riitojen ratkaiseminen

EU-maiden on tiedotettava kansallisessa lainsäädännössä määritetyistä muutoksenhakumahdollisuuksista ja kannustettava riidan osapuolia käyttämään tuomioistuinten ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

EU-maiden oli pantava direktiivi kansallisesti täytäntöön 23. helmikuuta 2011 mennessä ja alettava soveltaa direktiiviä siitä lähtien.

KESKEISET TERMIT

* Aikaosuussopimus: yli vuoden kestävä sopimus, jossa kuluttaja ostaa itselleen oikeuden käyttää yöpymismajoitukseen tarkoitettua tilaa useamman kuin yhden käyttöjakson ajan, yleensä 1-2 viikkoa vuodessa.

* Pitkäkestoista lomatuotetta koskeva sopimus: yli vuoden kestävä sopimus, jonka nojalla kuluttaja saa oikeuden majoitukseen liittyviin alennuksiin tai muihin etuuksiin joskus yhdessä matkan tai muiden palvelujen kanssa.

* Vaihtosopimus: sopimus, jonka nojalla kuluttaja liittyy vaihtojärjestelmään, jonka ansiosta hän voi väliaikaisesti vaihtaa aikaosuussopimuksesta johtuvia etuja toisen kuluttajan kanssa.

* Jälleenmyyntisopimus: sopimus, jonka nojalla elinkeinonharjoittaja maksua vastaan auttaa kuluttajaa myymään tai ostamaan aikaosuuden tai pitkäkestoisen lomatuotteen.

Lisätietoja löytyy aikaosuuksia käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2008/122/EY

23.2.2009

23.2.2011

EUVL L 33, 3.2.2009, s. 10-30.

Päivitetty viimeksi: 08/08/2018

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.