Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A szálláshelyek időben megosztott használati jogáról szóló irányelv (2008/122)

A szálláshelyek időben megosztott használati jogának piaca folyamatosan fejlődik, és a korábbi jogszabály hatálya alá nem tartozó új üdülési termékek jelentek meg a piacon. Ez az irányelv naprakésszé teszi és egyértelműsíti a fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokat, valamint hozzájárul a belső piac megfelelő működéséhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/122/EK irányelve (2009. január 14.) a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről

ÖSSZEFOGLALÓ

A szálláshelyek időben megosztott használati jogának piaca folyamatosan fejlődik, és a korábbi jogszabály hatálya alá nem tartozó új üdülési termékek jelentek meg a piacon. Ez az irányelv naprakésszé teszi és egyértelműsíti a fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokat, valamint hozzájárul a belső piac megfelelő működéséhez.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Ezen irányelv fokozottabb védelmet biztosít a fogyasztók számára azáltal, hogy a szálláshelyek időben megosztott használati jogával* kapcsolatos és a hosszú távra szóló üdülési termékeknek* a fogyasztók számára történő értékesítésére vonatkozó szerződésekre is kiterjed. Hatálya alá tartozik továbbá a szálláshelyek időben megosztott használati jogával kapcsolatos és a hosszú távra szóló üdülési termékek viszontértékesítése* és cseréje* is. Szabályokat állapít meg a reklámra, a szerződéskötést megelőző és alatti tájékoztatásra, az elállási jogra, valamint az elállási határidő lejártáig szóló előlegfizetési tilalomra vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

Egyértelmű tájékoztatás

Kellő időben azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen szerződés kötné, a kereskedő egyértelmű, pontos és elegendő tájékoztatást nyújt a fogyasztónak, mégpedig díjmentesen, formanyomtatvány segítségével, a fogyasztó uniós országának hivatalos nyelvén.

A formanyomtatványon szerepelnie kell (szálláshely időben megosztott használati jogára, hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés vagy csereszerződés esetén) a termékkel vagy (viszontértékesítési szerződés esetén) a szolgáltatással, valamint a fogyasztó jogaival és az összes költséggel kapcsolatos tájékoztatásnak. A nyomtatványon jelezni kell az elállási jog fennállását és annak gyakorlására vonatkozó feltételeket. E tájékoztatás a szerződés szerves részét képezi.

Valamennyi reklámon fel kell tüntetni, hogy a tájékoztatás hol szerezhető be írásban. Értékesítési rendezvényen:

  • a meghívónak egyértelműen meg kell jelölni a rendezvény kereskedelmi célját;
  • a tájékoztató csomagnak mindenkor a fogyasztó rendelkezésére kell állnia;
  • a szálláshely időben megosztott használati joga vagy a hosszú távra szóló üdülési termék nem forgalmazható befektetésként.

Az elállási jog

A szerződés aláírását megelőzően a kereskedő kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét az elállási jogra, az elállási határidőre, valamint az előlegfizetési tilalomra. Ezeket a feltételeket a fogyasztó külön írja alá. A szerződés magában foglal egy külön elállási formanyomtatványt, amely az elállási jog gyakorlásának megkönnyítésére szolgál.

A fogyasztó a szerződés aláírásától vagy kézhezvételétől számított tizennégy napon belül - indokolás nélkül - élhet elállási jogával. Ez a türelmi időszak meghosszabbítható három hónappal, ha a fogyasztó a tájékoztató csomagot nem kapta meg, egy évvel pedig abban az esetben, ha nem biztosítottak számára elállási formanyomtatványt.

Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, a fő szerződéshez kapcsolódó bármely szerződés többletköltség nélkül automatikusan megszűnik.

Kifizetés

Az elállási határidő lejártát megelőzően tilos a kereskedőnek vagy bármely harmadik személynek nyújtott előleg, biztosíték vagy tartozáselismerés. A viszontértékesítési szerződések tekintetében az adásvétel tényleges megtörténtét megelőzően tilos a kereskedőnek nyújtott bármely díj.

A hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződések esetében a fizetés egyenlő értékű éves részletekben történik. A második részletfizetéstől kezdődően a fogyasztó szankció nélkül felbonthatja a szerződést a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított tizennégy naptári napon belül.

Jogorvoslat

Az uniós országok tájékoztatják a fogyasztókat a nemzeti jogszabályok szerinti jogorvoslati lehetőségekről, és ösztönzik a bíróságon kívüli megegyezést.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az uniós országoknak 2011. február 23-ig kellett életbe léptetniük és alkalmazniuk az ezen irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat.

KULCSFOGALMAK

* Szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó megszerzi valamely szálláshely egynél több igénybevételi időszakra - általában évente egy vagy két hétre - vonatkozó használatának jogát.

* Hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más előnyhöz jusson valamely szálláshely tekintetében, esetlegesen utazási vagy egyéb szolgáltatással összekapcsolva.

* Csereszerződés: olyan szerződés, amelynek keretében a fogyasztó belép egy csererendszerbe, amely lehetővé teszi számára a szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződéséből eredő jogokból származó előnyök valamely másik fogyasztóval történő ideiglenes cseréjét.

* Viszontértékesítési szerződés: olyan szerződés, amelynek keretében a kereskedő ellenszolgáltatás fejében segítséget nyújt egy fogyasztónak szálláshely időben megosztott használati joga vagy a hosszú távra szóló üdülési termék eladása vagy vétele során.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a szálláshely időben megosztott használati jogáról szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/122/EK irányelv

2009.2.23.

2011.2.23.

HL L 33., 2009.2.3., 10-30. o.

Utolsó frissítés: 08/08/2018

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.