Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Daļlaika lietojuma tiesību direktīva (2008/122)

Daļlaika lietojuma tiesību tirgus ir attīstījies, un tajā ir pieejami jauni brīvdienu produkti, uz kuriem iepriekšējie tiesību akti neattiecas. Ar šo direktīvu minētie noteikumi tiek atjaunināti un precizēti, lai aizsargātu patērētājus, un tā arī sekmē pareizu iekšējā tirgus darbību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/122/EK (2009. gada 14. janvāris) par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem

KOPSAVILKUMS

Daļlaika lietojuma tiesību tirgus ir attīstījies, un tajā ir pieejami jauni brīvdienu produkti, uz kuriem iepriekšējie tiesību akti neattiecas. Ar šo direktīvu minētie noteikumi tiek atjaunināti un precizēti, lai aizsargātu patērētājus, un tā arī sekmē pareizu iekšējā tirgus darbību.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīva nodrošina stingrāku patērētāju aizsardzību, aptverot līgumus par daļlaika lietojuma tiesību produktu* un ilgtermiņa brīvdienu produktu* pārdošanu patērētājiem. Tā attiecas arī uz līgumiem par daļlaika lietojuma tiesību produktu un ilgtermiņa brīvdienu produktu tālākpārdošanu* un apmaiņu*. Tajā ir izklāstīti noteikumi par reklāmu, informāciju, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, atteikuma tiesībām un avansa maksājumu aizliegumu atteikuma termiņa laikā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Skaidra informācija

Laikus, pirms patērētājam kļūst saistošs jebkurš līgums, tirgotājs tam bez maksas sniedz skaidru, precīzu un pietiekamu informāciju, izmantojot standarta veidlapu tās ES valsts valsts valodā, kas ir patērētāja dzīvesvietas valsts.

Veidlapā jābūt pieejamai informācijai jo īpaši par produktu (daļlaika lietojuma tiesību līgumu, ilgtermiņa brīvdienu produktu līgumu vai apmaiņas līgumu gadījumā) vai pakalpojumu (tālākpārdošanas līgumu gadījumā), patērētāja tiesībām un visām izmaksām. Tajā ir jānorāda, ka pastāv atteikuma tiesības, kā arī jāizklāsta priekšnoteikumi to izmantošanai. Šī informācija ir līguma neatņemama daļa.

Visās reklāmās ir jānorāda, kur šo informāciju var saņemt rakstiskā formā. Pārdošanas pasākuma gadījumā:

  • ielūgumā uz to skaidri norāda pasākuma komerciālo nolūku;
  • minētais informācijas kopums patērētājam ir pieejams jebkurā laikā;
  • daļlaika lietojuma tiesības vai ilgtermiņa brīvdienu produktus nereklamē kā ieguldījumus.

Atteikuma tiesības

Pirms līguma noslēgšanas tirgotājam skaidri jāvērš patērētāja uzmanība uz atteikuma tiesībām, atteikuma termiņu, kā arī avansa maksājumu aizliegumu. Šie līguma noteikumi ir jāparaksta atsevišķi. Līgumā iekļauj atsevišķu standarta atteikuma veidlapu, kas paredzēta, lai atvieglotu atkāpšanos no līguma.

Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas vai saņemšanas atkāpties no līguma bez iemesla paziņošanas. Šo atteikuma termiņu pagarina par trim mēnešiem gadījumā, ja patērētājam nenodrošina iepriekš minēto informācijas kopumu, un par vienu gadu gadījumā, ja patērētājam neizsniedz atteikuma veidlapu.

Ja patērētājs atkāpjas no līguma, visi ar pamatlīgumu saistītie papildu līgumi tiek automātiski izbeigti bez papildu maksas.

Maksājumi

Pirms atteikuma termiņa beigām ir aizliegti avansa maksājumi, garantiju sniegšana vai norāde par parādsaistībām tirgotājam vai jebkurai citai trešajai personai. Tālākpārdošanas līgumu gadījumā pirms faktiskās pārdošanas tirgotājam netiek veikti nekādi maksājumi.

Ilgtermiņa brīvdienu produktu līgumu gadījumā maksājumus veic pa daļām kā vienādas gada iemaksas. Sākot no otrās iemaksas, patērētājs var izbeigt līgumu, nemaksājot soda naudu, par to paziņojot 14 dienu laikā pēc tam, kad saņemts lūgums par maksājuma veikšanu.

Zaudējumu atlīdzība

ES valstis informē patērētājus par zaudējumu atlīdzināšanas metodēm, kas paredzētas valsts tiesību aktos, un mudina izmantot ārpustiesas zaudējumu atlīdzības procedūras.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

ES valstīm līdz 2011. gada 23. februārim bija jāievieš un jāpiemēro valsts tiesību akti, ar kuriem transponē šo direktīvu.

GALVENIE TERMINI

* Daļlaika lietojuma tiesību līgums: līgums, kura termiņš ir ilgāks par vienu gadu un ar kuru patērētājs iegādājas tiesības izmantot naktsmītnes vairāk nekā vienu reizi, parasti uz vienu vai divām nedēļām gadā.

* Ilgtermiņa brīvdienu produkta līgums: līgums, kura termiņš ir ilgāks par vienu gadu un ar kuru patērētājs iegūst tiesības saņemt atlaides izmitināšanai vai citas priekšrocības, reizēm kopā ar ceļošanu vai citiem pakalpojumiem.

* Apmaiņas līgums: līgums, ar kuru patērētājs pievienojas maiņas sistēmai, kura ļauj patērētājam uz laiku apmainīties ar citu patērētāju ar priekšrocībām, kas noteiktas patērētāja daļlaika lietojuma tiesību līgumā.

* Tālākpārdošanas līgums: līgums, saskaņā ar kuru tirgotājam maksā, lai tas palīdzētu patērētājam pārdot vai iegādāties daļlaika lietojuma tiesību produktu vai ilgtermiņa brīvdienu produktu.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta daļlaika lietojuma tiesībām.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/122/EK

23.2.2009.

23.2.2011.

OV L 33, 3.2.2009., 10.-30. lpp.

Lapa atjaunināta: 07/08/2018

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.